Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

90 resultaten gevonden

| Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | pagina 41

Hoewel Smeding nooit uit was op persoonlijke verering was hij zeer verguld met het ere-doctoraat. Ook de benoeming tot ereburger van de Wieringermeer, en later van de Noordoostpolder, vervulde hem ... In 1962 werd Smeding zwaar getroffen door het overlijden van zijn vrouw, Anna de Veer uit Schagen, met wie hij toen 44 jaar gehuwd was. Toen niet lang daarna zijn gezondheidstoestand verslechterde

| Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | pagina 40

Een sobere leefwijze kenmerkte Smeding. Deze had ook veel te maken met zijn gezondheidstoestand. Hij moest zichzelf zeer in acht nemen sinds de zware nieroperatie in 1930, (geen alcohol en voldoende ... nachtrust nemen.) In 1941 is Smeding enige tijd overspannen geweest vanwege de veelheid aan werkzaamheden toen hij zich als Directeur van de Wieringermeer ook volop bezig hield met de plannen voor de

| Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | pagina 34

Heel veel heeft Ir. Smeding, (ook later), met De Block van Kuffeler moeten overleggen om 'de onderlinge vrede te bewaren', hetgeen uiteindelijk steeds lukte dankzij de bestuurlijke kwaliteiten van ... Smeding. De Wieringermeerdirectie was directe verantwoording schuldig aan de minister van Waterstaat en niet aan de Directeur van Rijkswaterstaat, (dat was toen Ir. Ringers, voormalig Directeur van de

| Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | pagina 42

Na ontvangst bij de gemeentegrens nabij het gemaal Leemans, werden Ir. Smeding en echtgenote ontvangen in het gemeentehuis te Wieringerwerf. Aldaar werd Smeding in lovende woorden toegesproken door ... was er een rijtoer door 'de schepping van Smeding', waarbij alle drie dorpen werden aangedaan, 's Middags was er een receptie voor de bewoners in de grote beurszaal te Middenmeer. Daarna een

| Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | pagina 31

Smeding was zeer nauw betrokken bij de proeven die werden gedaan, qua teelt en bemesting, om deze gronden te ontzilten. Veel steun kreeg hij daarbij van boeren uit de Anna Paulownapolder, die ... latere Zuiderzeepolder. In zijn dagboek schreef Smeding hierover: "Het is een prachtige en waardevolle leerschool voor mij geweest".

| Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | pagina 19

Ir. Smeding, die door zijn ervaring met de ontzilting van de in 1916 ondergelopen gronden in de Anna Paulownapolder, raakt betrokken bij de plannen tot droogmaking van de Zuiderzee. Hij onderkent ... bepaald de kennis van zaken van de nog jonge Dorus List. Smeding komt bij hem langs om inlichtingen over de kandidaatbedrijfsboer in de proefpolder Andijk, die oorspronkelijk ook uit Breezand afkomstig is.

| Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | pagina 48

Dit prachtige boek is eigenlijk een bundel bijdragen van de medewerkers van Dr. Ir. S. Smeding die tijdens zijn loopbaan hun aandeel hebben gehad in de inpolderingswerkzaamheden. Al deze verhalen en ... Het boek is samengesteld vanwege het afscheid van Smeding. Dat de schrijvers en samenstellers hem bij deze mijlpaal alle goeds toewensen blijkt uit de volgende alinea:

| Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | pagina 30

Ruim 50 jaar geleden, op 2 oktober 1954, nam de bevolking van de Wieringermeer afscheid van de voormalige Directeur en Voorzitter van het Openbaar Lichaam 'De Wieringermeer', Dr. Ir. S. Smeding. Dit ... Sikke Smeding werd op 6 februari 1889 geboren te Witmarsum (Fr.) als zoon van Dooitze Smeding en Geertje Bangma. In datzelfde jaar werkte Ir. C. Lely aan zijn nota's, die later de grondslag zouden

| Levend Verleden | pagina 23

De baas van 'De houten Lepel' en Eiki zitten in handelsconferentie. De baas heeft grote plannen in 't brein. Eiki knikt nadrukkelijk goedkeurend de kop en vraagt: "Je gaat dus uitbchei- den, Smeding ... half uur later liggen de dekens in huis. Vader haalt zorgvuldig z'n beurs voor de dag. Eiki vangt mesjomme. "Nah? Smeding vraagt-ie, als 't geld in z'n grote koopmansbeurs glijdt. Vader knikt goedkeurend

| Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | pagina 32

overtuigd dat landbouw/wetenschappelijk onderzoek het fundament moest zijn voor het in cultuur brengen van de Zuiderzeebodem. Tijdens de proefpolderperiode bleek Smeding iemand te zijn, die de ideale ... Tot 1 januari 1929 combineerde Smeding het directeurschap van de Landbouwschool te Schagen met het werk t.b.v. de proefpolder te Andijk. Een verzoek aan hem rond die tijd om Voorzitter te worden van

| Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | pagina 33

van de Zuiderzeeraad, oud-minister Colijn, werd door de minister van Waterstaat, J.A. Reijmer, belast met de leiding van de voorbereidende werkzaamheden voor de Wieringermeer. Smeding kreeg de ... opdracht mee om na te denken over twee kandidaten, die samen met hem de Directie zouden gaan vormen. Smeding vond twee kandidaten, beiden eerder studiegenoten van hem in Wageningen, t.w. Ir. F.P. Mesu

| Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | pagina 18

Schagen, waarvan Ir. S. Smeding directeur is, en hij blijft zich bekwamen in het boekhouden. Hij houdt allerlei staten bij van inkomsten en uitgaven van zijn vaders bedrijf en houdt overzichten bij van melk ... . Het verwerken van de onderzoeksgegevens van deze beproeving vertrouwen de leraren toe aan Dorus List. Ook directeur Smeding toont veel interesse voor dit onderzoek. Van laatstgenoemde heeft Dorus

| Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | pagina 8

in om met medewerking van Medemblik een openbare school te rea liseren. Ook de andere randgemeenten deden niets. Mesu en Smeding waren er niet rouwig om. Het drietal wilde geen openbaar onderwijs ... Dat Mesu, Roebroek en Smeding harmonieus konden samenwerken met religieuze instellingen was al vanaf de drooglegging bewezen in de arbeiders kampen. Ook daar was men op elkaar aangewezen. De

| Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | pagina 33

ringermeer' in het leven geroepen met Smeding als directeur en onder hem twee plaatsvervangen de directeuren, onder wie Ir. Van Steen. ... Het Rijk riddert met name de landbouwkundige afdeling en zo worden de ingenieurs Smeding, Van Steen en Bosma koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Op 1 januari 1940