Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

110 resultaten gevonden

| Geestgronden | pagina 25

Alkmaar niet als onderkomen konden gebruiken. Ook het beleg van Alkmaar en het daar op volgende ontzet is in Egmond-Binnen niet ongemerkt voorbij gegaan. De wegtrekkende Spanjaarden staken het dorp in brand ... Het waren roerige tijden in de periode voor 1605. In 1573 was de niet zo ver van Waterrijk gelegen abdij door de geuzen vernield om er voor te zorgen dat de Spanjaarden deze tijdens het beleg van

| Heylooer Cronyck | pagina 52

ongeveer gebouwd op de plaats waar een middeleeuwse kapel heeft gestaan die in 1573 (beleg van Alkmaar) een ruïne werd en in 1637 met de grond gelijk werd gemaakt in opdracht van de (protestantse) overheid.

| Oud Alkmaar | pagina 19

Iedere Alkmaarder die enigszins vertrouwd is met de stadsgeschiedenis kent het ooggetuigenverslag van Nanning van Foreest over het beleg van Alkmaar in 1573. Veel minder bekend is het feit, dat er ... : "Aantekeningen ge maakt by een ooggetuige ten tyde van 't Beleg van Alkmaar 1573."

| Oud Alkmaar | pagina 18

een keurig geklede heer op leeftijd, met opvallende snor en baard. Nu staat er op het schilderij van het beleg van Alkmaar een figuur afgebeeld met net zo'n snor en baard, uiterst rechts bovenop de ... 1 Nanning van Foreest, Kort verhaal van het beleg van Alkmaar. Een ooggetuigenverslag, ingeleid door H.F.K. van Nierop, hertaald door M. Joustra, Alkmaar 2000, p. 57.

| Oud Alkmaar | pagina 13

Johannes F. Hoppenbrouwers. Ten Kate liet zich ook niet onbetuigd: hij vervaardigde naast het doek met het beleg van Alkmaar tevens een voorstelling van Maarten Harpertsz Tromp voor de slag bij Duins [1639 ... een catalogus bij de eerste serie van de Galerij, getiteld Tafreden uit de geschiedenis der ontwikkeling van het Nederlandsche volk. Daarin is de toelichting bij het beleg van Alkmaar [nr. 48] slechts

| Oud Alkmaar | pagina 16

collectie van zijn vader weer bijeen. Daar moet de verbeelding van het beleg van Alkmaar bijgezeten hebben, want die is te zien op een foto uit ca. 1915 van het interieur van Johannis' huis aan de ... uit zijn kunstwerken. Zijn actieve rol bij de totstandkoming van de Historische Galerij van Arti werd al genoemd. Maar naast indrukwekkende stukken als het schilderij van het beleg van Alkmaar

| Heylooer Cronyck | pagina 7

Na het beleg van Alkmaar in 1573 werd in 1582 met de aangrenzende Boekelermeerpolder een overeenkomst gesloten die bepaalde dat de wateren van de Oosterzij polder met de westelijke lus van de ... herbedijking van de Boekelermeer, want die was tijdens het beleg van Alkmaar weer tot een moeras verworden. De ingelanden besloten hiertoe in januari 1584. Daarop nam in mei 1585 de Oosterzijpolder een

| De Klin | pagina 18

De toen droogge maakte Vroonermeer en Daalmeer volde den niet aan de ver wachtingen. De ge wassen groeiden min der dan gehoopt en verwacht werd. In 1573, bij het beleg van Alkmaar, liet men de

| Oud Alkmaar | pagina 19

tijdens het Beleg van Alkmaar, dat 45) dagen duurde, zullen hooguit 40 a 50 mensen de strijd niet hebben overleefd. Ter vergelijking: tijdens het Beleg van Leiden, dat 131 dagen duurde, kwamen van de 18

| Oud Alkmaar | pagina 21

dagelyks vermeerdert, zy zyn bekent onder de naam van Pieter Jansz. Vissers beleg van Alkmaar, deeze is voor eenige jaar en leeraar geweest bij de doopsgezinden in Alkmaar, of iemand zyner voorzaaten die

| Heylooer Cronyck | pagina 37

ontstaan. Over het gehucht, dat wel een school en kerk heeft gehad, is weinig bekend. Wel weet men dat er in de middeleeuwen een burcht, "t Huijs te Boeckel", heeft gestaan die in 1573 bij het beleg van ... Alkmaar geheel is geplunderd en met de grond gelijk is gemaakt.12 De waterbeheersing van de droogmakerij geschiedde aanvankelijk door molens. Deze werden in 1879 door de familie Van Foreest vervangen door

| Oud Alkmaar | pagina 26

De Rootoren was een deel van het middeleeuwse Alkmaar (kaart van Van Deventer), ze maakte deel uit van de vestingwerken ten tijde van het beleg van Alkmaar in 1573 en is in de strijd tegen de

| Oud Alkmaar | pagina 23

begin jaren zeventig een tekst over het beleg van Alkmaar ontdekte in een kroniek van Wil lem Janszoon Verwer over het beleg van Haarlem. Achter het verhaal van Haarlems beleg had Verwer een kopie

| Zicht op Haringcarspel | pagina 18

Aangezien nu de Zijpe in 1570 eveneens ingebroken was en in 1573 weer onder water kwam te staan in verband met het beleg van Alkmaar door de Spanjaarden, kan men zich indenken dat de zee hier al die

| Zicht op Haringcarspel | pagina 7

-1574. Eerst kreeg de dijk te lijden van de Allerheiligenvloed van 1570. Daarna werd hij doorgestoken in verband met het beleg van Alkmaar door de Spanjaarden. Geld om de gaten snel weer te dichten ontbrak zodat

| Zicht op Haringcarspel | pagina 30

van Alkmaar onder water stonden, geen producten wilden groeien. Echter een vergoeding hiervoor kwam niet. ... de schansen. Maar zoals we eerder hebben gelezen waren de burgers de eerste jaren nog lang niet van de Spanjaarden af. Nog in augustus 1575 wordt geklaagd dat op de landerijen, die tijdens het beleg

| Heylooer Cronyck | pagina 21

Op die plaats staat in 1635 geen kapel meer. De kapel is in 1573, zoals zoveel kerken in de omgeving, verwoest bij het beleg van Alkmaar. Na de verwoes ting bleef nog jaren een ruïne achter en toch

| Heylooer Cronyck | pagina 6

grote slag toege bracht doordat deze tijdens het beleg van Alkmaar, evenals vele andere kerken in de regio, werd verwoest. Ruim 60 jaar bleef er nog een ruïne staan, die toch ook aantrekkingskracht had op

| Heylooer Cronyck | pagina 27

bevinden zich in de nabijheid, onder andere bij de Nieuwpoortslaan/hoek Bernhardlaan en bij de Nieuwpoortslaan/hoek Regulier- slaan4. Tijdens het beleg van Alkmaar was het een van de pleisterplaatsen van het

| Heylooer Cronyck | pagina 21

De eerste maal dat we de ingelanden van de Boekeler geest zelfstandig op zien treden is tijdens de herbedijking van de Boekelermeer. Deze plas was in 1569 drooggeval- len, maar tijdens het beleg van ... Alkmaar weer onder water gezet. Het duurde daarna tot 1584 voordat de ingelanden van de droogmakerij aanstalten maakten tot een hernieuwde bedijking.

| Kakelepost | pagina 6

de minste van dien tijt soo als men nog sien kan in zijn Beleg van Alkmaar, door hem in digtmaat uitgegeven en opgedragen aan de Burgemeesteren van Alkmaar', gedrukt in 1615.

| Zicht op Haringcarspel | pagina 33

het zelfs ook mogelijk in Koedijk de eerste meelmolen op rekening van het dorp te bouwen, want op 31 augustus 1570 wordt een windbrief afgegeven. Bij de 'trubel', het beleg van Alkmaar in 1573, zag men

| Bergense kroniek | pagina 5

weer enige structuur geven na de ontreddering van het voorgaande decennium (Beleg van Alkmaar e.o.). Gemeentesecretaris Corss Cuper schreef 35 bepalingen over diverse onderwerpen, waaronder twee op het

| Oud Alkmaar | pagina 52

1. Zie: F.W. Eijken, Bibliografie van het beleg van Alkmaar, in: Alkmaars Ontzei, 1573-1973 (Alkmaarse Studiën, nr, 2) Alkmaar 1973, p. 197-220, en in dezelfde bundel (p. 61-82) C.M. Schuiten, Het ... beleg van Alkmaar.

| Oud Alkmaar | pagina 34

beleg van Alkmaar door de Spanjaarden in 1573, ontworpen door de "glasschrij ver" Jan Maerten Engelschman. On der het Beleg van Alkmaar waren de 24 wapens aangebracht van de leden van de vroedschap, die

| De Groene Valck | pagina 26

voor 1580 is. Waarschijnlijk is deze molen in 1573, tijdens het beleg van Alkmaar door de Spanjaardenafgebrand ... Spanjaarden gebrandschat tijdens het beleg van Alkmaar.

| Oud Alkmaar | pagina 17

DE MOLEN EN HET BELEG VAN ALKMAAR ... Alkmaar. Op afbeeldingen van het beleg van Alkmaar in t573 zien we duidelijk de molen bij de drieprong.2 De Spaanse legers bouwden een schans op het molen- erf en gebruikten de molen als bescherming en

| Heylooer Cronyck | pagina 9

eigenaren wordt Cranenbroek ook Huis ter Mi je genoemd. Het brandde tijdens het beleg van Alkmaar geheel af, en werd als herenboerderij herbouwd. Nog in 1826 waren de ruines van het oude huis en de sporen van

| Oud Alkmaar | pagina 5

Achterzijde van een van de twee bewaarde 'polsstok briefjes' die tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 door de Spaanse linies werden gesmokkeld. Linksonder de hand tekening van Cabeliau. Bron

| Oud Alkmaar | pagina 10

niets te maken te hebben met het Beleg van Alkmaar. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de bijbelse voorstelling op die deuren wel degelijk verwijst naar de 'Victorie die bij Alkmaar begon'.

| Oud Alkmaar | pagina 7

Hoog rijst de Grote Kerk boven de overige bebouwing uit. Detail van een schilderij, voorstellende het Beleg van Alkmaar, door Pieter Cluyt uit 1580. (Collectie Stedelijk Museum Alkmaar)