Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

149 resultaten gevonden

| Oud Alkmaar | pagina 25

Wie deze vrouw was is een raadsel. Trijn Rembrands werd bekend als de heldin van het beleg van Alkmaar. Misschien is zij dezelfde als de lakenkoopvrouw Catharina Remme, misschien is ze verzonnen

| Oud Alkmaar | pagina 22

Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 was hij stadstimmerman. Hij kreeg het vertrouwen en de belangrijke taak een briefvan het stadsbestuur buiten de stad te smokkelen en aan geuzenleider Diederik

| Oud Alkmaar | pagina 7

Minderbroederskerk en omgeving op het schilderij door Pieter Adriaensz Cluyt van het beleg van Alkmaar, gezien vanuit het noorden, 1580. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar

| Oud Alkmaar | pagina 52

1. Zie: F.W. Eijken, Bibliografie van het beleg van Alkmaar, in: Alkmaars Ontzei, 1573-1973 (Alkmaarse Studiën, nr, 2) Alkmaar 1973, p. 197-220, en in dezelfde bundel (p. 61-82) C.M. Schuiten, Het ... beleg van Alkmaar.

| Oud Alkmaar | pagina 34

beleg van Alkmaar door de Spanjaarden in 1573, ontworpen door de "glasschrij ver" Jan Maerten Engelschman. On der het Beleg van Alkmaar waren de 24 wapens aangebracht van de leden van de vroedschap, die

| Kakelepost | pagina 6

de minste van dien tijt soo als men nog sien kan in zijn Beleg van Alkmaar, door hem in digtmaat uitgegeven en opgedragen aan de Burgemeesteren van Alkmaar', gedrukt in 1615.

| Zicht op Haringcarspel | pagina 33

het zelfs ook mogelijk in Koedijk de eerste meelmolen op rekening van het dorp te bouwen, want op 31 augustus 1570 wordt een windbrief afgegeven. Bij de 'trubel', het beleg van Alkmaar in 1573, zag men

| Bergense kroniek | pagina 5

weer enige structuur geven na de ontreddering van het voorgaande decennium (Beleg van Alkmaar e.o.). Gemeentesecretaris Corss Cuper schreef 35 bepalingen over diverse onderwerpen, waaronder twee op het

| De Groene Valck | pagina 26

voor 1580 is. Waarschijnlijk is deze molen in 1573, tijdens het beleg van Alkmaar door de Spanjaardenafgebrand ... Spanjaarden gebrandschat tijdens het beleg van Alkmaar.

| Oud Alkmaar | pagina 17

DE MOLEN EN HET BELEG VAN ALKMAAR ... Alkmaar. Op afbeeldingen van het beleg van Alkmaar in t573 zien we duidelijk de molen bij de drieprong.2 De Spaanse legers bouwden een schans op het molen- erf en gebruikten de molen als bescherming en

| Heylooer Cronyck | pagina 9

eigenaren wordt Cranenbroek ook Huis ter Mi je genoemd. Het brandde tijdens het beleg van Alkmaar geheel af, en werd als herenboerderij herbouwd. Nog in 1826 waren de ruines van het oude huis en de sporen van

| Oud Alkmaar | pagina 5

Achterzijde van een van de twee bewaarde 'polsstok briefjes' die tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 door de Spaanse linies werden gesmokkeld. Linksonder de hand tekening van Cabeliau. Bron

| Oud Alkmaar | pagina 10

niets te maken te hebben met het Beleg van Alkmaar. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de bijbelse voorstelling op die deuren wel degelijk verwijst naar de 'Victorie die bij Alkmaar begon'.

| Oud Alkmaar | pagina 7

Hoog rijst de Grote Kerk boven de overige bebouwing uit. Detail van een schilderij, voorstellende het Beleg van Alkmaar, door Pieter Cluyt uit 1580. (Collectie Stedelijk Museum Alkmaar)

| Oud Alkmaar | pagina 27

toegepast bij de eerste droogmakerij van West-Europa, de Achtermeer bij Alkmaar. De beide molens zijn tijdens het Beleg van Alkmaar vernield. De zuide lijke molen is nog herbouwd (inmiddels was de Bergermeer

| Oud Alkmaar | pagina 10

Dit alles geschiedde 6 jaar voor het beleg van Alkmaar. Waar Don Frederick Dirck DAIva voor de stad met 1500 man belegerde en na 't vertrek van de Spanjaarden het dorp van Oudorp ten enen maal

| Heylooer Cronyck | pagina 13

. Met name het jaar 1573 kan voor Noord-Kennemerland een rampjaar genoemd worden, daar in het kader van het toen plaatshebbende beleg van Alkmaar een stelselmatige verwoesting van de streek plaats vond

| Geestgronden | pagina 48

troepen van Sonoy ver nietigd tijdens het beleg van Alkmaar. De oudste delen dateren uit de 12de eeuw. Het slot bestond toen uit een door een gracht omgeven, onregelmatig ronde burcht van 27 meter doorsnee

| De Groene Valck | pagina 4

Meer voor de hand ligt dat de ronde musketkogels tijdens het beleg van Alkmaar zijn gebruikt (1576), toen rondtrekkende troepen in en rond Akersloot roofden en plunderden, of tijdens de

| Oud Alkmaar | pagina 31

N. van Foreest: Kort verhaal van het beleg van Alkmaar, een oo^jetuyenversla^j. Ingeleid door H. F.K. van Nierophertaald door M. Joustra. Alkmaar, Regionaal Archief, 2000. nip. Heruitgave van het

| Oud Alkmaar | pagina 4

De tijdens het beleg van Alkmaar geïnundeerde Boekelermeer is op deze kaart uit 1575 gemerkt met nummer 24 en als water aangegeven. Wel voegde de maker van de kaart de opmerking 'bedijckt' toe

| Oud Alkmaar | pagina 16

Alkmaars geschiedenis in de Middeleeuwen, 16e eeuw, beleg van Alkmaar 1573, Alkmaar 17e eeuw, 18e eeuw, Alkmaar 1795, landing van de Engelsen en Rus sen 1799, Alkmaar 19e eeuw, oor log 1940

| Kroniek van Oudorp | pagina 9

van het gebouw. De oorspronkelijke kerk is dus veel groter geweest. In het bijschrift staat vermeld dat de restanten afkomstig zijn van de verwoesting van de (hele) kerk bij het beleg van Alkmaar, in

| De Groene Valck | pagina 40

geplunderd bij het beleg van Alkmaar in 1572. De huidige kerk is van binnen en buiten zeer eenvoudigmaar heeft ondanks zijn soberheid iets aantrekkelijksDe ingang is onder de oude toren. Achter in de kerk zijn

| De Groene Valck | pagina 92

deze herindeling is niets bekend. Was dat na de totale verwoesting in 1573, na het beleg van Alkmaar? Bij die gelegenheid was ook het pas drooggelegde Boekelermeer weer onder water gezet. Herstel van

| De Groene Valck | pagina 54

de oude Akersloters van die dagen zal mede door het beleg van Alkmaar in 1573 aan het wankelen zijn gebracht. Bij Alkmaar werd de Nederlandsche zaak immers omgewrongen in een overwinning van de

| Oud Alkmaar | pagina 7

het stadsbestuur van 1500 tot 1520, de bouwperiode van het stadhuis. De derde serie bestaat uit zes wapenmedaillons van personen die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens het beleg van Alkmaar in

| Oud Alkmaar | pagina 8

molen met erf als onderpand dienen. Van deze overeenkomst is een copie bewaard gebleven, gedateerd 20 mei 1584, welke gemaakt is uit mondelinge overlevering omdat het origineel „in den Trubel" (beleg van ... Alkmaar in 1573) verloren was gegaan.6) In het gesloten contract was overeengekomen dat het dorpsbestuur op haar kosten de wind zou leveren. Het was namelijk in vroeger jaren zo, dat windkorenmolèns alleen

| Oud Alkmaar | pagina 13

Door De triomf van Saul als thema te kiezen, deed het stadsbestuur aan wat wij tegenwoordig 'stadspromotie' zouden noemen. Zoals de schutterij zich profileerde door schilderijen over het Beleg van ... Alkmaar te bestellen, zo vestigde ook de magistraat op subtiele wijze de aandacht op de heldhaftige rol die het zichzelf en de stad toedichtte. Had het stadsbestuur alleen het belang van het orgel als

| Oud Alkmaar | pagina 27

vervolgende besteden zal tot voorby die soutketen om die stadt alsoe te verhelen"62Het ligt voor de hand dat het beleg van Alkmaar een spaak in het wiel heeft gestoken. Op 12 maart 1574 kregen de eigenaars van

| Levend Verleden | pagina 35

landmeters Louris Pietersz en Dirk Jansz Langendijk tot de taxateurs van af te breken 'buitenhuizen' tijdens het Spaans beleg van Alkmaar in 1573. Louris Pietersz hoorde tot de 'kerksmijters' (beeldenstormers

| Geestgronden | pagina 18

In 1573, ten tijde van het beleg van Alkmaar, werden op bevel van Sonoy het Slot op den Hoef en de Abdij te Egmond-Binnen in brand gestoken om de Spanjaarden te beletten zich daar te nestelen. De

| Geestgronden | pagina 16

inmiddels geleerd had. in de huidige vorm niet uit de middeleeuwen stamt, doch in 1934-1935 her bouwd werd; bijna vier eeuwen nadat hij, evenals het Slot op den Hoef, verwoest werd ten tijde van het beleg van ... Alkmaar.