Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

60 resultaten gevonden

| Oud Alkmaar | pagina 19

Iedere Alkmaarder die enigszins vertrouwd is met de stadsgeschiedenis kent het ooggetuigenverslag van Nanning van Foreest over het beleg van Alkmaar in 1573. Veel minder bekend is het feit, dat er ... : "Aantekeningen ge maakt by een ooggetuige ten tyde van 't Beleg van Alkmaar 1573."

| Oud Alkmaar | pagina 18

een keurig geklede heer op leeftijd, met opvallende snor en baard. Nu staat er op het schilderij van het beleg van Alkmaar een figuur afgebeeld met net zo'n snor en baard, uiterst rechts bovenop de ... 1 Nanning van Foreest, Kort verhaal van het beleg van Alkmaar. Een ooggetuigenverslag, ingeleid door H.F.K. van Nierop, hertaald door M. Joustra, Alkmaar 2000, p. 57.

| Oud Alkmaar | pagina 13

Johannes F. Hoppenbrouwers. Ten Kate liet zich ook niet onbetuigd: hij vervaardigde naast het doek met het beleg van Alkmaar tevens een voorstelling van Maarten Harpertsz Tromp voor de slag bij Duins [1639 ... een catalogus bij de eerste serie van de Galerij, getiteld Tafreden uit de geschiedenis der ontwikkeling van het Nederlandsche volk. Daarin is de toelichting bij het beleg van Alkmaar [nr. 48] slechts

| Oud Alkmaar | pagina 16

collectie van zijn vader weer bijeen. Daar moet de verbeelding van het beleg van Alkmaar bijgezeten hebben, want die is te zien op een foto uit ca. 1915 van het interieur van Johannis' huis aan de ... uit zijn kunstwerken. Zijn actieve rol bij de totstandkoming van de Historische Galerij van Arti werd al genoemd. Maar naast indrukwekkende stukken als het schilderij van het beleg van Alkmaar

| Oud Alkmaar | pagina 19

tijdens het Beleg van Alkmaar, dat 45) dagen duurde, zullen hooguit 40 a 50 mensen de strijd niet hebben overleefd. Ter vergelijking: tijdens het Beleg van Leiden, dat 131 dagen duurde, kwamen van de 18

| Oud Alkmaar | pagina 21

dagelyks vermeerdert, zy zyn bekent onder de naam van Pieter Jansz. Vissers beleg van Alkmaar, deeze is voor eenige jaar en leeraar geweest bij de doopsgezinden in Alkmaar, of iemand zyner voorzaaten die

| Oud Alkmaar | pagina 26

De Rootoren was een deel van het middeleeuwse Alkmaar (kaart van Van Deventer), ze maakte deel uit van de vestingwerken ten tijde van het beleg van Alkmaar in 1573 en is in de strijd tegen de

| Oud Alkmaar | pagina 23

begin jaren zeventig een tekst over het beleg van Alkmaar ontdekte in een kroniek van Wil lem Janszoon Verwer over het beleg van Haarlem. Achter het verhaal van Haarlems beleg had Verwer een kopie

| Oud Alkmaar | pagina 16

moest naar Emden vluchten wegens vervolging door de Bloedraad. In 1572 keerde hij terug naar Alkmaar en werd er pensionaris (gemeentesecretaris). Tijdens het beleg van Alkmaar hield hij een dagboek bij

| Oud Alkmaar | pagina 25

Wie deze vrouw was is een raadsel. Trijn Rembrands werd bekend als de heldin van het beleg van Alkmaar. Misschien is zij dezelfde als de lakenkoopvrouw Catharina Remme, misschien is ze verzonnen

| Oud Alkmaar | pagina 22

Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 was hij stadstimmerman. Hij kreeg het vertrouwen en de belangrijke taak een briefvan het stadsbestuur buiten de stad te smokkelen en aan geuzenleider Diederik

| Oud Alkmaar | pagina 7

Minderbroederskerk en omgeving op het schilderij door Pieter Adriaensz Cluyt van het beleg van Alkmaar, gezien vanuit het noorden, 1580. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar

| Oud Alkmaar | pagina 52

1. Zie: F.W. Eijken, Bibliografie van het beleg van Alkmaar, in: Alkmaars Ontzei, 1573-1973 (Alkmaarse Studiën, nr, 2) Alkmaar 1973, p. 197-220, en in dezelfde bundel (p. 61-82) C.M. Schuiten, Het ... beleg van Alkmaar.

| Oud Alkmaar | pagina 34

beleg van Alkmaar door de Spanjaarden in 1573, ontworpen door de "glasschrij ver" Jan Maerten Engelschman. On der het Beleg van Alkmaar waren de 24 wapens aangebracht van de leden van de vroedschap, die

| Oud Alkmaar | pagina 17

DE MOLEN EN HET BELEG VAN ALKMAAR ... Alkmaar. Op afbeeldingen van het beleg van Alkmaar in t573 zien we duidelijk de molen bij de drieprong.2 De Spaanse legers bouwden een schans op het molen- erf en gebruikten de molen als bescherming en

| Oud Alkmaar | pagina 5

Achterzijde van een van de twee bewaarde 'polsstok briefjes' die tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 door de Spaanse linies werden gesmokkeld. Linksonder de hand tekening van Cabeliau. Bron

| Oud Alkmaar | pagina 10

niets te maken te hebben met het Beleg van Alkmaar. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de bijbelse voorstelling op die deuren wel degelijk verwijst naar de 'Victorie die bij Alkmaar begon'.

| Oud Alkmaar | pagina 7

Hoog rijst de Grote Kerk boven de overige bebouwing uit. Detail van een schilderij, voorstellende het Beleg van Alkmaar, door Pieter Cluyt uit 1580. (Collectie Stedelijk Museum Alkmaar)

| Oud Alkmaar | pagina 27

toegepast bij de eerste droogmakerij van West-Europa, de Achtermeer bij Alkmaar. De beide molens zijn tijdens het Beleg van Alkmaar vernield. De zuide lijke molen is nog herbouwd (inmiddels was de Bergermeer

| Oud Alkmaar | pagina 10

Dit alles geschiedde 6 jaar voor het beleg van Alkmaar. Waar Don Frederick Dirck DAIva voor de stad met 1500 man belegerde en na 't vertrek van de Spanjaarden het dorp van Oudorp ten enen maal

| Oud Alkmaar | pagina 31

N. van Foreest: Kort verhaal van het beleg van Alkmaar, een oo^jetuyenversla^j. Ingeleid door H. F.K. van Nierophertaald door M. Joustra. Alkmaar, Regionaal Archief, 2000. nip. Heruitgave van het

| Oud Alkmaar | pagina 4

De tijdens het beleg van Alkmaar geïnundeerde Boekelermeer is op deze kaart uit 1575 gemerkt met nummer 24 en als water aangegeven. Wel voegde de maker van de kaart de opmerking 'bedijckt' toe

| Oud Alkmaar | pagina 16

Alkmaars geschiedenis in de Middeleeuwen, 16e eeuw, beleg van Alkmaar 1573, Alkmaar 17e eeuw, 18e eeuw, Alkmaar 1795, landing van de Engelsen en Rus sen 1799, Alkmaar 19e eeuw, oor log 1940

| Oud Alkmaar | pagina 7

het stadsbestuur van 1500 tot 1520, de bouwperiode van het stadhuis. De derde serie bestaat uit zes wapenmedaillons van personen die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens het beleg van Alkmaar in

| Oud Alkmaar | pagina 8

molen met erf als onderpand dienen. Van deze overeenkomst is een copie bewaard gebleven, gedateerd 20 mei 1584, welke gemaakt is uit mondelinge overlevering omdat het origineel „in den Trubel" (beleg van ... Alkmaar in 1573) verloren was gegaan.6) In het gesloten contract was overeengekomen dat het dorpsbestuur op haar kosten de wind zou leveren. Het was namelijk in vroeger jaren zo, dat windkorenmolèns alleen

| Oud Alkmaar | pagina 13

Door De triomf van Saul als thema te kiezen, deed het stadsbestuur aan wat wij tegenwoordig 'stadspromotie' zouden noemen. Zoals de schutterij zich profileerde door schilderijen over het Beleg van ... Alkmaar te bestellen, zo vestigde ook de magistraat op subtiele wijze de aandacht op de heldhaftige rol die het zichzelf en de stad toedichtte. Had het stadsbestuur alleen het belang van het orgel als

| Oud Alkmaar | pagina 27

vervolgende besteden zal tot voorby die soutketen om die stadt alsoe te verhelen"62Het ligt voor de hand dat het beleg van Alkmaar een spaak in het wiel heeft gestoken. Op 12 maart 1574 kregen de eigenaars van

| Oud Alkmaar | pagina 5

Op het in 1603 vervaardigde schilderij van het beleg van Alkmaar torent de Grote Kerk hoog uit boven de stad. Het indrukwekkende bouwwerk is omgeven door een zee van nietige huizen waar slechts hier

| Oud Alkmaar | pagina 24

3 Volgens het Kort verhaal van het beleg van Alkmaar van Nanning van Foreest stonden er bij die meelmolen 2 veldstukken die er op 26 sept., zelfs nadat het grote geschut bij de Friese Poort was

| Oud Alkmaar | pagina 7

Bewaard gebleven is de beroemde brief die Cabeliau en zijn onderbevelhebbers tijdens het beleg van Alkmaar verstuurden naar Diederik van Sonoy, de gouverneur van het Noorderkwartier, met verzoek om