Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

157 resultaten gevonden

| De Klin | pagina 42

noorden van de Huiswaarderweg, bij de Zes Wielen, ligt een stuk land, de Steenplaats genaamd waar in 1506 een steenoven stond3. Ten tijde van het beleg van Alkmaar (1573) wordt dit stuk land genoemd. Hier

| Geestgronden | pagina 25

Alkmaar niet als onderkomen konden gebruiken. Ook het beleg van Alkmaar en het daar op volgende ontzet is in Egmond-Binnen niet ongemerkt voorbij gegaan. De wegtrekkende Spanjaarden staken het dorp in brand ... Het waren roerige tijden in de periode voor 1605. In 1573 was de niet zo ver van Waterrijk gelegen abdij door de geuzen vernield om er voor te zorgen dat de Spanjaarden deze tijdens het beleg van

| Heylooer Cronyck | pagina 52

ongeveer gebouwd op de plaats waar een middeleeuwse kapel heeft gestaan die in 1573 (beleg van Alkmaar) een ruïne werd en in 1637 met de grond gelijk werd gemaakt in opdracht van de (protestantse) overheid.

| Oud Alkmaar | pagina 19

Iedere Alkmaarder die enigszins vertrouwd is met de stadsgeschiedenis kent het ooggetuigenverslag van Nanning van Foreest over het beleg van Alkmaar in 1573. Veel minder bekend is het feit, dat er ... : "Aantekeningen ge maakt by een ooggetuige ten tyde van 't Beleg van Alkmaar 1573."

| Oud Alkmaar | pagina 18

een keurig geklede heer op leeftijd, met opvallende snor en baard. Nu staat er op het schilderij van het beleg van Alkmaar een figuur afgebeeld met net zo'n snor en baard, uiterst rechts bovenop de ... 1 Nanning van Foreest, Kort verhaal van het beleg van Alkmaar. Een ooggetuigenverslag, ingeleid door H.F.K. van Nierop, hertaald door M. Joustra, Alkmaar 2000, p. 57.

| Oud Alkmaar | pagina 13

Johannes F. Hoppenbrouwers. Ten Kate liet zich ook niet onbetuigd: hij vervaardigde naast het doek met het beleg van Alkmaar tevens een voorstelling van Maarten Harpertsz Tromp voor de slag bij Duins [1639 ... een catalogus bij de eerste serie van de Galerij, getiteld Tafreden uit de geschiedenis der ontwikkeling van het Nederlandsche volk. Daarin is de toelichting bij het beleg van Alkmaar [nr. 48] slechts

| Geestgronden | pagina 32

We maken nu een grote sprong in de tijd en melden nu alleen nog dat in 1573 de kapel, net als de beroemde abdij, vrijwel totaal werd verwoest door de geuzen bij het op handen zijnde beleg van Alkmaar

| Oud Alkmaar | pagina 16

collectie van zijn vader weer bijeen. Daar moet de verbeelding van het beleg van Alkmaar bijgezeten hebben, want die is te zien op een foto uit ca. 1915 van het interieur van Johannis' huis aan de ... uit zijn kunstwerken. Zijn actieve rol bij de totstandkoming van de Historische Galerij van Arti werd al genoemd. Maar naast indrukwekkende stukken als het schilderij van het beleg van Alkmaar

| Heylooer Cronyck | pagina 7

Na het beleg van Alkmaar in 1573 werd in 1582 met de aangrenzende Boekelermeerpolder een overeenkomst gesloten die bepaalde dat de wateren van de Oosterzij polder met de westelijke lus van de ... herbedijking van de Boekelermeer, want die was tijdens het beleg van Alkmaar weer tot een moeras verworden. De ingelanden besloten hiertoe in januari 1584. Daarop nam in mei 1585 de Oosterzijpolder een

| Kroniek van Oudorp | pagina 36

beleg van Alkmaar in 1572 dat op 8 oktober van dat jaar zo glorieus ein digde met het weg trekken van de Spaanse troe pen betekende dat Alkmaar en de dorpen rond de stad in bezit kwamen van de ... over. In her oorlogsgeweld tijdens het beleg van Alkmaar ging bet gro tendeels verloren. Pas in 1599 kon een nieuw kerkgebouw in gebruik worden genomen.

| Bergense kroniek | pagina 5

Over de omstandigheden tijdens de brand van de kerk in 1574 zijn we redelijk geïnformeerd omdat ze nauw sa menhangen met het beleg van Alkmaar dat begon op 21 augustus en eindigde op 8 oktober 1573 ... Dat de Alkmaarders ontsnapten aan een treurig lot blijkt uit een brief die Alva tijdens het beleg van Alkmaar aan zijn zoon Don Frederik schreef:

| De Klin | pagina 18

De toen droogge maakte Vroonermeer en Daalmeer volde den niet aan de ver wachtingen. De ge wassen groeiden min der dan gehoopt en verwacht werd. In 1573, bij het beleg van Alkmaar, liet men de

| 't Is mooi weest | pagina 15

van Alkmaar mislukte. In diezelfde periode voerde Sonoy een schrikbewind ten opzichte van katholieken, waarbij hij verantwoordelijk was voor het ophangen van vijf minderbroeders uit Alkmaar voor het ... benoemd tot gouverneur van het Noorderkwartier, het gebied ten noorden van het vroegere IJ. In 1573 zetten de geuzen onder leiding van Sonoy de omgeving van Alkmaar onder water waardoor het Spaanse beleg

| Oud Alkmaar | pagina 19

tijdens het Beleg van Alkmaar, dat 45) dagen duurde, zullen hooguit 40 a 50 mensen de strijd niet hebben overleefd. Ter vergelijking: tijdens het Beleg van Leiden, dat 131 dagen duurde, kwamen van de 18

| Oud Alkmaar | pagina 21

dagelyks vermeerdert, zy zyn bekent onder de naam van Pieter Jansz. Vissers beleg van Alkmaar, deeze is voor eenige jaar en leeraar geweest bij de doopsgezinden in Alkmaar, of iemand zyner voorzaaten die

| Heylooer Cronyck | pagina 37

ontstaan. Over het gehucht, dat wel een school en kerk heeft gehad, is weinig bekend. Wel weet men dat er in de middeleeuwen een burcht, "t Huijs te Boeckel", heeft gestaan die in 1573 bij het beleg van ... Alkmaar geheel is geplunderd en met de grond gelijk is gemaakt.12 De waterbeheersing van de droogmakerij geschiedde aanvankelijk door molens. Deze werden in 1879 door de familie Van Foreest vervangen door

| Heylooer Cronyck | pagina 13

. Tijdens het Beleg van Alkmaar verwoestte Van Sonoy het Slot op den Hoef van Lamoraal en de Abdij in Egmond-Binnen. Hij wilde daar- Afb. 1:5 juni 1568, Markt in Brussel: de terechtstelling va?i Lamoraal

| Bergense kroniek | pagina 9

aantrok. Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 werd deze kapel vernield, en in 1607 werden op last van de Staten van Holland de resten van de kapel volledig afgebroken en werd de put gedempt. Desondanks

| Geestgronden | pagina 11

In 1631 schonken de stadsbestuur ders van Purmerend zestig gulden voor het herstel van de Slotkapel in Egmond aan de Hoef. De restauratie was nodig omdat deze al voor het beleg van Alkmaar in 1573

| Bergense kroniek | pagina 11

Na het beleg van Alkmaar heeft Sebastiaen Craenhals zijn handen vol aan zijn functie als schout van Haarlem om de stad weer op te bouwen. Hij behartigt ook financi- ele zaken van de stad. Hoe ... Sebastiaens positie in Bergen is na het beleg van Alkmaar, is onbekend. In deze peri ode staat Craenhals lijnrecht tegenover Willem Sonnen berch, in schril contrast met hun verstandhouding tijdens de

| Bergense kroniek | pagina 10

De Spaanse overwinning op Haarlem leidt direct tot het beleg van Alkmaar, dat duurt van 21 augustus tot 8 ok tober 1573. De geus Nicolaas Ruychaver zit dan met een vendel (compagnie) in de Abdij van ... ben. Dat Sebastiaen een rol heeft gespeeld bij het beleg van Alkmaar is zeker. Het baljuwschap van de Nieuwburg staat op het spel. Zijn kennis over het waterbeheer en het gebied rond Alkmaar komt de

| Oud Alkmaar | pagina 26

De Rootoren was een deel van het middeleeuwse Alkmaar (kaart van Van Deventer), ze maakte deel uit van de vestingwerken ten tijde van het beleg van Alkmaar in 1573 en is in de strijd tegen de

| Oud Alkmaar | pagina 23

begin jaren zeventig een tekst over het beleg van Alkmaar ontdekte in een kroniek van Wil lem Janszoon Verwer over het beleg van Haarlem. Achter het verhaal van Haarlems beleg had Verwer een kopie

| Zicht op Haringcarspel | pagina 18

Aangezien nu de Zijpe in 1570 eveneens ingebroken was en in 1573 weer onder water kwam te staan in verband met het beleg van Alkmaar door de Spanjaarden, kan men zich indenken dat de zee hier al die

| Zicht op Haringcarspel | pagina 7

-1574. Eerst kreeg de dijk te lijden van de Allerheiligenvloed van 1570. Daarna werd hij doorgestoken in verband met het beleg van Alkmaar door de Spanjaarden. Geld om de gaten snel weer te dichten ontbrak zodat

| Zicht op Haringcarspel | pagina 30

van Alkmaar onder water stonden, geen producten wilden groeien. Echter een vergoeding hiervoor kwam niet. ... de schansen. Maar zoals we eerder hebben gelezen waren de burgers de eerste jaren nog lang niet van de Spanjaarden af. Nog in augustus 1575 wordt geklaagd dat op de landerijen, die tijdens het beleg

| Heylooer Cronyck | pagina 21

Op die plaats staat in 1635 geen kapel meer. De kapel is in 1573, zoals zoveel kerken in de omgeving, verwoest bij het beleg van Alkmaar. Na de verwoes ting bleef nog jaren een ruïne achter en toch

| Heylooer Cronyck | pagina 6

grote slag toege bracht doordat deze tijdens het beleg van Alkmaar, evenals vele andere kerken in de regio, werd verwoest. Ruim 60 jaar bleef er nog een ruïne staan, die toch ook aantrekkingskracht had op

| Heylooer Cronyck | pagina 27

bevinden zich in de nabijheid, onder andere bij de Nieuwpoortslaan/hoek Bernhardlaan en bij de Nieuwpoortslaan/hoek Regulier- slaan4. Tijdens het beleg van Alkmaar was het een van de pleisterplaatsen van het

| Heylooer Cronyck | pagina 21

De eerste maal dat we de ingelanden van de Boekeler geest zelfstandig op zien treden is tijdens de herbedijking van de Boekelermeer. Deze plas was in 1569 drooggeval- len, maar tijdens het beleg van ... Alkmaar weer onder water gezet. Het duurde daarna tot 1584 voordat de ingelanden van de droogmakerij aanstalten maakten tot een hernieuwde bedijking.

| Kroniek van Oudorp | pagina 33

Na het midden van de I6e eeuw, tijdens het beleg van Alkmaar, wordt nog wel melding gemaakt van deze zogenaamde "steenplaatsen". Het is echter niet duidelijk of zij in die tijd nog in productie waren

| Kroniek van Oudorp | pagina 14

Bij het beleg van Alkmaar in 1573 zou het herstel van de baljuwfunctie van grote invloed blijken in het proces teneinde twee ambitieuze doelen van prins Willem van Oranje te kunnen realiseren

| Levend Verleden | pagina 26

In 1572 schaarde Enkhuizen zich onder de Prins van Oranje en in 1573 mislukte het beleg van Alkmaar. Bovendien werd de Spaanse vloot eind 1573 verslagen door de water geuzen tijdens de slag op de