Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

149 resultaten gevonden

| Zicht op Haringcarspel | pagina 18

Aangezien nu de Zijpe in 1570 eveneens ingebroken was en in 1573 weer onder water kwam te staan in verband met het beleg van Alkmaar door de Spanjaarden, kan men zich indenken dat de zee hier al die

| Zicht op Haringcarspel | pagina 7

-1574. Eerst kreeg de dijk te lijden van de Allerheiligenvloed van 1570. Daarna werd hij doorgestoken in verband met het beleg van Alkmaar door de Spanjaarden. Geld om de gaten snel weer te dichten ontbrak zodat

| Zicht op Haringcarspel | pagina 30

van Alkmaar onder water stonden, geen producten wilden groeien. Echter een vergoeding hiervoor kwam niet. ... de schansen. Maar zoals we eerder hebben gelezen waren de burgers de eerste jaren nog lang niet van de Spanjaarden af. Nog in augustus 1575 wordt geklaagd dat op de landerijen, die tijdens het beleg

| Zicht op Haringcarspel | pagina 33

het zelfs ook mogelijk in Koedijk de eerste meelmolen op rekening van het dorp te bouwen, want op 31 augustus 1570 wordt een windbrief afgegeven. Bij de 'trubel', het beleg van Alkmaar in 1573, zag men

| Oud Alkmaar | pagina 16

Alkmaars geschiedenis in de Middeleeuwen, 16e eeuw, beleg van Alkmaar 1573, Alkmaar 17e eeuw, 18e eeuw, Alkmaar 1795, landing van de Engelsen en Rus sen 1799, Alkmaar 19e eeuw, oor log 1940

| Oud Alkmaar | pagina 27

vervolgende besteden zal tot voorby die soutketen om die stadt alsoe te verhelen"62Het ligt voor de hand dat het beleg van Alkmaar een spaak in het wiel heeft gestoken. Op 12 maart 1574 kregen de eigenaars van

| Oud Alkmaar | pagina 8

molen met erf als onderpand dienen. Van deze overeenkomst is een copie bewaard gebleven, gedateerd 20 mei 1584, welke gemaakt is uit mondelinge overlevering omdat het origineel „in den Trubel" (beleg van ... Alkmaar in 1573) verloren was gegaan.6) In het gesloten contract was overeengekomen dat het dorpsbestuur op haar kosten de wind zou leveren. Het was namelijk in vroeger jaren zo, dat windkorenmolèns alleen

| Oud Alkmaar | pagina 4

Direkt na het beleg van Alkmaar, toen alle erfpachthuisjes door de ver trekkende Spanjaarden werden verbrand of gesloopt (8) gaf de rent meester, jonkheer Frederik van Zevender, 22 nieuwe erven in

| Oud Alkmaar | pagina 10

Dit alles geschiedde 6 jaar voor het beleg van Alkmaar. Waar Don Frederick Dirck DAIva voor de stad met 1500 man belegerde en na 't vertrek van de Spanjaarden het dorp van Oudorp ten enen maal

| Oud Alkmaar | pagina 6

van de Mient. Volgens Romein (pag. 228, de Lage Landen bij de zee) zijn er tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 ca. 78 mannelijke en iets minder vrouwelijke lidmaten van de gereformeerde gemeente

| Oud Alkmaar | pagina 52

1. Zie: F.W. Eijken, Bibliografie van het beleg van Alkmaar, in: Alkmaars Ontzei, 1573-1973 (Alkmaarse Studiën, nr, 2) Alkmaar 1973, p. 197-220, en in dezelfde bundel (p. 61-82) C.M. Schuiten, Het ... beleg van Alkmaar.

| Oud Alkmaar | pagina 27

toegepast bij de eerste droogmakerij van West-Europa, de Achtermeer bij Alkmaar. De beide molens zijn tijdens het Beleg van Alkmaar vernield. De zuide lijke molen is nog herbouwd (inmiddels was de Bergermeer

| Oud Alkmaar | pagina 7

Hoog rijst de Grote Kerk boven de overige bebouwing uit. Detail van een schilderij, voorstellende het Beleg van Alkmaar, door Pieter Cluyt uit 1580. (Collectie Stedelijk Museum Alkmaar)

| Oud Alkmaar | pagina 34

beleg van Alkmaar door de Spanjaarden in 1573, ontworpen door de "glasschrij ver" Jan Maerten Engelschman. On der het Beleg van Alkmaar waren de 24 wapens aangebracht van de leden van de vroedschap, die

| Oud Alkmaar | pagina 26

In 1642 gaf de stad opdracht voor een gebrandschilderd glas met de voorstelling van het beleg van Alkmaar door de Spanjaarden in 1573. Dit tot meerdere eer en glorie van de stad zelf. Dit glas is

| Oud Alkmaar | pagina 10

niets te maken te hebben met het Beleg van Alkmaar. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de bijbelse voorstelling op die deuren wel degelijk verwijst naar de 'Victorie die bij Alkmaar begon'.

| Oud Alkmaar | pagina 13

Door De triomf van Saul als thema te kiezen, deed het stadsbestuur aan wat wij tegenwoordig 'stadspromotie' zouden noemen. Zoals de schutterij zich profileerde door schilderijen over het Beleg van ... Alkmaar te bestellen, zo vestigde ook de magistraat op subtiele wijze de aandacht op de heldhaftige rol die het zichzelf en de stad toedichtte. Had het stadsbestuur alleen het belang van het orgel als

| Oud Alkmaar | pagina 14

Onder invloed van het nationalisme werd de heldin in de 19de eeuw nieuw leven ingeblazen. De schrijver Jan Krabbendam wijdde in 1835 een roman aan haar, die hij Catharina Rembrands, of Het Beleg van ... Alkmaar noemde.8 Hij beschrijft hierin hoe een Spaanse soldaat die met zijn vaandel zwaait en 'Zege! Zege! de stad is ons! Victorie! roept' door Trijn Rembrands wordt afgestraft. 'Maar snel trad een meisje

| Oud Alkmaar | pagina 4

De tijdens het beleg van Alkmaar geïnundeerde Boekelermeer is op deze kaart uit 1575 gemerkt met nummer 24 en als water aangegeven. Wel voegde de maker van de kaart de opmerking 'bedijckt' toe

| Oud Alkmaar | pagina 13

beleg van Alkmaar onder water was gezet, viel hij in 1587 voor de tweede keer droog. Gedurende het laatste kwart van de zeventiende eeuw ging de polder hard achteruit. Na 1700 werd de totaal

| Oud Alkmaar | pagina 25

zichtbaar achter de bebouwing aan de Nieuwesloot. Ook op een in 1603 door een onbekende meester vervaardigd schilderij van het beleg van Alkmaar is het kloostercomplex goed te herkennen: linksachter de in

| Oud Alkmaar | pagina 5

Op het in 1603 vervaardigde schilderij van het beleg van Alkmaar torent de Grote Kerk hoog uit boven de stad. Het indrukwekkende bouwwerk is omgeven door een zee van nietige huizen waar slechts hier

| Oud Alkmaar | pagina 31

N. van Foreest: Kort verhaal van het beleg van Alkmaar, een oo^jetuyenversla^j. Ingeleid door H. F.K. van Nierophertaald door M. Joustra. Alkmaar, Regionaal Archief, 2000. nip. Heruitgave van het

| Oud Alkmaar | pagina 5

Achterzijde van een van de twee bewaarde 'polsstok briefjes' die tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 door de Spaanse linies werden gesmokkeld. Linksonder de hand tekening van Cabeliau. Bron

| Oud Alkmaar | pagina 7

Bewaard gebleven is de beroemde brief die Cabeliau en zijn onderbevelhebbers tijdens het beleg van Alkmaar verstuurden naar Diederik van Sonoy, de gouverneur van het Noorderkwartier, met verzoek om

| Oud Alkmaar | pagina 7

het stadsbestuur van 1500 tot 1520, de bouwperiode van het stadhuis. De derde serie bestaat uit zes wapenmedaillons van personen die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens het beleg van Alkmaar in

| Oud Alkmaar | pagina 17

DE MOLEN EN HET BELEG VAN ALKMAAR ... Alkmaar. Op afbeeldingen van het beleg van Alkmaar in t573 zien we duidelijk de molen bij de drieprong.2 De Spaanse legers bouwden een schans op het molen- erf en gebruikten de molen als bescherming en

| Oud Alkmaar | pagina 24

3 Volgens het Kort verhaal van het beleg van Alkmaar van Nanning van Foreest stonden er bij die meelmolen 2 veldstukken die er op 26 sept., zelfs nadat het grote geschut bij de Friese Poort was

| Oud Alkmaar | pagina 13

Johannes F. Hoppenbrouwers. Ten Kate liet zich ook niet onbetuigd: hij vervaardigde naast het doek met het beleg van Alkmaar tevens een voorstelling van Maarten Harpertsz Tromp voor de slag bij Duins [1639 ... een catalogus bij de eerste serie van de Galerij, getiteld Tafreden uit de geschiedenis der ontwikkeling van het Nederlandsche volk. Daarin is de toelichting bij het beleg van Alkmaar [nr. 48] slechts