Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

157 resultaten gevonden

| Ach Lieve Tijd Alkmaar | pagina 4

bezoekers van de stad zich hadden te houden. Na het beleg van Alkmaar in 1573 werd de positie van het stadsbestuur zelfs nog sterker. Filips II werd in die tijd namelijk als landsheer opgevolgd door

| Ach Lieve Tijd Alkmaar | pagina 18

beleg van Alkmaar. Het beleg van 1573 had alles met de familie Van Foreest te maken, want een verre voorouder van Cornelis, Nanning van Foreest, had over die moeilijke tijden een dagboek bijgehouden. Ver

| Ach Lieve Tijd Alkmaar | pagina 4

Links: Het beleg van Alkmaar in 1573, een detail van een schilderij in het Stedelijk Museum. De schilder is onbekend, maar het moet vrij kort na het beleg zijn geschilderd. We kijken op de ouderwetse

| Bergense kroniek | pagina 17

In de jaren daarop blijkt dat het lot nog meer tegenspoed voor Bergen in petto heeft. Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 brengen de soldaten enorme verwoestingen aan op hun strooptochten in de

| Bergense kroniek | pagina 5

weer enige structuur geven na de ontreddering van het voorgaande decennium (Beleg van Alkmaar e.o.). Gemeentesecretaris Corss Cuper schreef 35 bepalingen over diverse onderwerpen, waaronder twee op het

| Bergense kroniek | pagina 9

aantrok. Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 werd deze kapel vernield, en in 1607 werden op last van de Staten van Holland de resten van de kapel volledig afgebroken en werd de put gedempt. Desondanks

| Bergense kroniek | pagina 9

Het beleg van Alkmaar vanaf de noordkant. Links het Spaanse hoofdkwartier bij Oudorp, rechtsonder het dorp Huiswaard, bovenin Heiloo. Uit: De Belegering van Alkmaar door Nanning van Foreest, 1739.

| Bergense kroniek | pagina 10

De Spaanse overwinning op Haarlem leidt direct tot het beleg van Alkmaar, dat duurt van 21 augustus tot 8 ok tober 1573. De geus Nicolaas Ruychaver zit dan met een vendel (compagnie) in de Abdij van ... ben. Dat Sebastiaen een rol heeft gespeeld bij het beleg van Alkmaar is zeker. Het baljuwschap van de Nieuwburg staat op het spel. Zijn kennis over het waterbeheer en het gebied rond Alkmaar komt de

| Bergense kroniek | pagina 11

Na het beleg van Alkmaar heeft Sebastiaen Craenhals zijn handen vol aan zijn functie als schout van Haarlem om de stad weer op te bouwen. Hij behartigt ook financi- ele zaken van de stad. Hoe ... Sebastiaens positie in Bergen is na het beleg van Alkmaar, is onbekend. In deze peri ode staat Craenhals lijnrecht tegenover Willem Sonnen berch, in schril contrast met hun verstandhouding tijdens de

| Bergense kroniek | pagina 5

Over de omstandigheden tijdens de brand van de kerk in 1574 zijn we redelijk geïnformeerd omdat ze nauw sa menhangen met het beleg van Alkmaar dat begon op 21 augustus en eindigde op 8 oktober 1573 ... Dat de Alkmaarders ontsnapten aan een treurig lot blijkt uit een brief die Alva tijdens het beleg van Alkmaar aan zijn zoon Don Frederik schreef:

| Bergense kroniek | pagina 6

In een smeekbrief aan de Prins van Oranje schrijven enige Bergenaren op 17 juli 1575 dat hun dorp totaal vernield en in de as gelegd is, dat zij door de vijand voor, tijdens en na het beleg van ... Alkmaar van alles beroofd zijn en dat Diederik Sonoy hun landerijen onder water heeft laten zet ten. Voorts melden zij dat het merendeel van de inwoners is omgekomen en dat de overlevenden zijn gevlucht

| Bergense kroniek | pagina 7

. Schuiten voeren de hele zomer af en aan om onder meer 60.000 afgebikte stenen, houten balken en puin aan te voeren (zie ook pagina 10). Ook over Oterleek is er wat meer bekend. Na het beleg van Alkmaar heeft ... In ter zake doende correspondentie uit de jaren 70 van de 16de eeuw tussen Sonoy en Willem van Oranje, brieven van Sonoy aan geuzenkapitein Nico Ruichaver en corresponden tie rond het beleg van

| Geestgronden | pagina 16

inmiddels geleerd had. in de huidige vorm niet uit de middeleeuwen stamt, doch in 1934-1935 her bouwd werd; bijna vier eeuwen nadat hij, evenals het Slot op den Hoef, verwoest werd ten tijde van het beleg van ... Alkmaar.

| Geestgronden | pagina 18

In 1573, ten tijde van het beleg van Alkmaar, werden op bevel van Sonoy het Slot op den Hoef en de Abdij te Egmond-Binnen in brand gestoken om de Spanjaarden te beletten zich daar te nestelen. De

| Geestgronden | pagina 48

troepen van Sonoy ver nietigd tijdens het beleg van Alkmaar. De oudste delen dateren uit de 12de eeuw. Het slot bestond toen uit een door een gracht omgeven, onregelmatig ronde burcht van 27 meter doorsnee

| Geestgronden | pagina 25

Alkmaar niet als onderkomen konden gebruiken. Ook het beleg van Alkmaar en het daar op volgende ontzet is in Egmond-Binnen niet ongemerkt voorbij gegaan. De wegtrekkende Spanjaarden staken het dorp in brand ... Het waren roerige tijden in de periode voor 1605. In 1573 was de niet zo ver van Waterrijk gelegen abdij door de geuzen vernield om er voor te zorgen dat de Spanjaarden deze tijdens het beleg van

| Geestgronden | pagina 32

We maken nu een grote sprong in de tijd en melden nu alleen nog dat in 1573 de kapel, net als de beroemde abdij, vrijwel totaal werd verwoest door de geuzen bij het op handen zijnde beleg van Alkmaar

| Geestgronden | pagina 11

In 1631 schonken de stadsbestuur ders van Purmerend zestig gulden voor het herstel van de Slotkapel in Egmond aan de Hoef. De restauratie was nodig omdat deze al voor het beleg van Alkmaar in 1573

| De Groene Valck | pagina 26

voor 1580 is. Waarschijnlijk is deze molen in 1573, tijdens het beleg van Alkmaar door de Spanjaardenafgebrand ... Spanjaarden gebrandschat tijdens het beleg van Alkmaar.

| De Groene Valck | pagina 40

geplunderd bij het beleg van Alkmaar in 1572. De huidige kerk is van binnen en buiten zeer eenvoudigmaar heeft ondanks zijn soberheid iets aantrekkelijksDe ingang is onder de oude toren. Achter in de kerk zijn

| De Groene Valck | pagina 4

Meer voor de hand ligt dat de ronde musketkogels tijdens het beleg van Alkmaar zijn gebruikt (1576), toen rondtrekkende troepen in en rond Akersloot roofden en plunderden, of tijdens de

| De Groene Valck | pagina 92

deze herindeling is niets bekend. Was dat na de totale verwoesting in 1573, na het beleg van Alkmaar? Bij die gelegenheid was ook het pas drooggelegde Boekelermeer weer onder water gezet. Herstel van

| De Groene Valck | pagina 54

de oude Akersloters van die dagen zal mede door het beleg van Alkmaar in 1573 aan het wankelen zijn gebracht. Bij Alkmaar werd de Nederlandsche zaak immers omgewrongen in een overwinning van de

| Heylooer Cronyck | pagina 13

. Met name het jaar 1573 kan voor Noord-Kennemerland een rampjaar genoemd worden, daar in het kader van het toen plaatshebbende beleg van Alkmaar een stelselmatige verwoesting van de streek plaats vond

| Heylooer Cronyck | pagina 7

afstammelin gen van het grafelijke geslacht van Egmond. Bij het beleg van Alkmaar is het kasteel verdwenen en ook de kastelein"sfami lie werd ontslagen: de betrekking bestond niet meer.

| Heylooer Cronyck | pagina 9

eigenaren wordt Cranenbroek ook Huis ter Mi je genoemd. Het brandde tijdens het beleg van Alkmaar geheel af, en werd als herenboerderij herbouwd. Nog in 1826 waren de ruines van het oude huis en de sporen van

| Heylooer Cronyck | pagina 16

we niet. Het enige aanknopingspunt vinden we op een schilderij van het beleg van Alkmaar in het Stedelijk Museum aldaar. Het is in 1598 door een anonieme kunstenaar gemaakt en geldt als topografisch

| Heylooer Cronyck | pagina 6

grote slag toege bracht doordat deze tijdens het beleg van Alkmaar, evenals vele andere kerken in de regio, werd verwoest. Ruim 60 jaar bleef er nog een ruïne staan, die toch ook aantrekkingskracht had op

| Heylooer Cronyck | pagina 52

ongeveer gebouwd op de plaats waar een middeleeuwse kapel heeft gestaan die in 1573 (beleg van Alkmaar) een ruïne werd en in 1637 met de grond gelijk werd gemaakt in opdracht van de (protestantse) overheid.

| Heylooer Cronyck | pagina 21

Op die plaats staat in 1635 geen kapel meer. De kapel is in 1573, zoals zoveel kerken in de omgeving, verwoest bij het beleg van Alkmaar. Na de verwoes ting bleef nog jaren een ruïne achter en toch

| Heylooer Cronyck | pagina 7

Na het beleg van Alkmaar in 1573 werd in 1582 met de aangrenzende Boekelermeerpolder een overeenkomst gesloten die bepaalde dat de wateren van de Oosterzij polder met de westelijke lus van de ... herbedijking van de Boekelermeer, want die was tijdens het beleg van Alkmaar weer tot een moeras verworden. De ingelanden besloten hiertoe in januari 1584. Daarop nam in mei 1585 de Oosterzijpolder een

| Heylooer Cronyck | pagina 21

De eerste maal dat we de ingelanden van de Boekeler geest zelfstandig op zien treden is tijdens de herbedijking van de Boekelermeer. Deze plas was in 1569 drooggeval- len, maar tijdens het beleg van ... Alkmaar weer onder water gezet. Het duurde daarna tot 1584 voordat de ingelanden van de droogmakerij aanstalten maakten tot een hernieuwde bedijking.

| Heylooer Cronyck | pagina 27

bevinden zich in de nabijheid, onder andere bij de Nieuwpoortslaan/hoek Bernhardlaan en bij de Nieuwpoortslaan/hoek Regulier- slaan4. Tijdens het beleg van Alkmaar was het een van de pleisterplaatsen van het

| Heylooer Cronyck | pagina 37

ontstaan. Over het gehucht, dat wel een school en kerk heeft gehad, is weinig bekend. Wel weet men dat er in de middeleeuwen een burcht, "t Huijs te Boeckel", heeft gestaan die in 1573 bij het beleg van ... Alkmaar geheel is geplunderd en met de grond gelijk is gemaakt.12 De waterbeheersing van de droogmakerij geschiedde aanvankelijk door molens. Deze werden in 1879 door de familie Van Foreest vervangen door

| Heylooer Cronyck | pagina 13

. Tijdens het Beleg van Alkmaar verwoestte Van Sonoy het Slot op den Hoef van Lamoraal en de Abdij in Egmond-Binnen. Hij wilde daar- Afb. 1:5 juni 1568, Markt in Brussel: de terechtstelling va?i Lamoraal