Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

164 resultaten gevonden

| De Groene Valck | pagina 92

deze herindeling is niets bekend. Was dat na de totale verwoesting in 1573, na het beleg van Alkmaar? Bij die gelegenheid was ook het pas drooggelegde Boekelermeer weer onder water gezet. Herstel van

| De Groene Valck | pagina 54

de oude Akersloters van die dagen zal mede door het beleg van Alkmaar in 1573 aan het wankelen zijn gebracht. Bij Alkmaar werd de Nederlandsche zaak immers omgewrongen in een overwinning van de

| Oud Alkmaar | pagina 52

1. Zie: F.W. Eijken, Bibliografie van het beleg van Alkmaar, in: Alkmaars Ontzei, 1573-1973 (Alkmaarse Studiën, nr, 2) Alkmaar 1973, p. 197-220, en in dezelfde bundel (p. 61-82) C.M. Schuiten, Het ... beleg van Alkmaar.

| Heylooer Cronyck | pagina 52

ongeveer gebouwd op de plaats waar een middeleeuwse kapel heeft gestaan die in 1573 (beleg van Alkmaar) een ruïne werd en in 1637 met de grond gelijk werd gemaakt in opdracht van de (protestantse) overheid.

| Geestgronden | pagina 48

troepen van Sonoy ver nietigd tijdens het beleg van Alkmaar. De oudste delen dateren uit de 12de eeuw. Het slot bestond toen uit een door een gracht omgeven, onregelmatig ronde burcht van 27 meter doorsnee

| De Klin | pagina 42

noorden van de Huiswaarderweg, bij de Zes Wielen, ligt een stuk land, de Steenplaats genaamd waar in 1506 een steenoven stond3. Ten tijde van het beleg van Alkmaar (1573) wordt dit stuk land genoemd. Hier

| De Groene Valck | pagina 40

geplunderd bij het beleg van Alkmaar in 1572. De huidige kerk is van binnen en buiten zeer eenvoudigmaar heeft ondanks zijn soberheid iets aantrekkelijksDe ingang is onder de oude toren. Achter in de kerk zijn

| Heylooer Cronyck | pagina 37

ontstaan. Over het gehucht, dat wel een school en kerk heeft gehad, is weinig bekend. Wel weet men dat er in de middeleeuwen een burcht, "t Huijs te Boeckel", heeft gestaan die in 1573 bij het beleg van ... Alkmaar geheel is geplunderd en met de grond gelijk is gemaakt.12 De waterbeheersing van de droogmakerij geschiedde aanvankelijk door molens. Deze werden in 1879 door de familie Van Foreest vervangen door

| Kroniek van Oudorp | pagina 36

beleg van Alkmaar in 1572 dat op 8 oktober van dat jaar zo glorieus ein digde met het weg trekken van de Spaanse troe pen betekende dat Alkmaar en de dorpen rond de stad in bezit kwamen van de ... over. In her oorlogsgeweld tijdens het beleg van Alkmaar ging bet gro tendeels verloren. Pas in 1599 kon een nieuw kerkgebouw in gebruik worden genomen.

| Heylooer Cronyck | pagina 36

Een naam die herinnering oproept aan het Huis Cranenbroeck. Dit huis stond niet op deze plek, maar was een statig huis dat rond 1400 aan de Westerweg 21a lag. Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573

| Levend Verleden | pagina 35

landmeters Louris Pietersz en Dirk Jansz Langendijk tot de taxateurs van af te breken 'buitenhuizen' tijdens het Spaans beleg van Alkmaar in 1573. Louris Pietersz hoorde tot de 'kerksmijters' (beeldenstormers

| Oud Alkmaar | pagina 34

beleg van Alkmaar door de Spanjaarden in 1573, ontworpen door de "glasschrij ver" Jan Maerten Engelschman. On der het Beleg van Alkmaar waren de 24 wapens aangebracht van de leden van de vroedschap, die

| Zicht op Haringcarspel | pagina 33

het zelfs ook mogelijk in Koedijk de eerste meelmolen op rekening van het dorp te bouwen, want op 31 augustus 1570 wordt een windbrief afgegeven. Bij de 'trubel', het beleg van Alkmaar in 1573, zag men

| Kroniek van Oudorp | pagina 33

Na het midden van de I6e eeuw, tijdens het beleg van Alkmaar, wordt nog wel melding gemaakt van deze zogenaamde "steenplaatsen". Het is echter niet duidelijk of zij in die tijd nog in productie waren

| Geestgronden | pagina 32

We maken nu een grote sprong in de tijd en melden nu alleen nog dat in 1573 de kapel, net als de beroemde abdij, vrijwel totaal werd verwoest door de geuzen bij het op handen zijnde beleg van Alkmaar

| Oud Alkmaar | pagina 31

N. van Foreest: Kort verhaal van het beleg van Alkmaar, een oo^jetuyenversla^j. Ingeleid door H. F.K. van Nierophertaald door M. Joustra. Alkmaar, Regionaal Archief, 2000. nip. Heruitgave van het

| Kroniek van Oudorp | pagina 31

en de Westfriezen. Regelmatig trokken de Hollandse troepen op naar Westfriesland en vice versa. Niet altijd bleef Oudorp zonder schade. Zoals toen tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 het

| Zicht op Haringcarspel | pagina 30

van Alkmaar onder water stonden, geen producten wilden groeien. Echter een vergoeding hiervoor kwam niet. ... de schansen. Maar zoals we eerder hebben gelezen waren de burgers de eerste jaren nog lang niet van de Spanjaarden af. Nog in augustus 1575 wordt geklaagd dat op de landerijen, die tijdens het beleg

| Kroniek van Oudorp | pagina 30

Met de opkomst van de Reformatie in 1517 en de daarbij behorende troebelen en de beeldenstorm, ging deze kerk voor de katholieken verloren. Het gebouw werd tijdens het beleg van Alkmaar in 1573

| Oud Alkmaar | pagina 27

vervolgende besteden zal tot voorby die soutketen om die stadt alsoe te verhelen"62Het ligt voor de hand dat het beleg van Alkmaar een spaak in het wiel heeft gestoken. Op 12 maart 1574 kregen de eigenaars van

| Oud Alkmaar | pagina 27

toegepast bij de eerste droogmakerij van West-Europa, de Achtermeer bij Alkmaar. De beide molens zijn tijdens het Beleg van Alkmaar vernield. De zuide lijke molen is nog herbouwd (inmiddels was de Bergermeer

| Heylooer Cronyck | pagina 27

bevinden zich in de nabijheid, onder andere bij de Nieuwpoortslaan/hoek Bernhardlaan en bij de Nieuwpoortslaan/hoek Regulier- slaan4. Tijdens het beleg van Alkmaar was het een van de pleisterplaatsen van het

| De Groene Valck | pagina 26

voor 1580 is. Waarschijnlijk is deze molen in 1573, tijdens het beleg van Alkmaar door de Spanjaardenafgebrand ... Spanjaarden gebrandschat tijdens het beleg van Alkmaar.

| Oud Alkmaar | pagina 26

In 1642 gaf de stad opdracht voor een gebrandschilderd glas met de voorstelling van het beleg van Alkmaar door de Spanjaarden in 1573. Dit tot meerdere eer en glorie van de stad zelf. Dit glas is

| Oud Alkmaar | pagina 26

De Rootoren was een deel van het middeleeuwse Alkmaar (kaart van Van Deventer), ze maakte deel uit van de vestingwerken ten tijde van het beleg van Alkmaar in 1573 en is in de strijd tegen de

| Levend Verleden | pagina 26

In 1572 schaarde Enkhuizen zich onder de Prins van Oranje en in 1573 mislukte het beleg van Alkmaar. Bovendien werd de Spaanse vloot eind 1573 verslagen door de water geuzen tijdens de slag op de

| Oud Alkmaar | pagina 25

zichtbaar achter de bebouwing aan de Nieuwesloot. Ook op een in 1603 door een onbekende meester vervaardigd schilderij van het beleg van Alkmaar is het kloostercomplex goed te herkennen: linksachter de in

| Geestgronden | pagina 25

Alkmaar niet als onderkomen konden gebruiken. Ook het beleg van Alkmaar en het daar op volgende ontzet is in Egmond-Binnen niet ongemerkt voorbij gegaan. De wegtrekkende Spanjaarden staken het dorp in brand ... Het waren roerige tijden in de periode voor 1605. In 1573 was de niet zo ver van Waterrijk gelegen abdij door de geuzen vernield om er voor te zorgen dat de Spanjaarden deze tijdens het beleg van

| Oud Alkmaar | pagina 25

Wie deze vrouw was is een raadsel. Trijn Rembrands werd bekend als de heldin van het beleg van Alkmaar. Misschien is zij dezelfde als de lakenkoopvrouw Catharina Remme, misschien is ze verzonnen

| Oud Alkmaar | pagina 24

3 Volgens het Kort verhaal van het beleg van Alkmaar van Nanning van Foreest stonden er bij die meelmolen 2 veldstukken die er op 26 sept., zelfs nadat het grote geschut bij de Friese Poort was

| Kroniek van Oudorp | pagina 24

De strooptochten van de verbannen Deense koning Christiaan II in 1531 noemden we reeds evenals de verwoesting van Oudorp in 1573 door de troepen van Sonoy, na het beleg van Alkmaar. Het zijn slechts

| Oud Alkmaar | pagina 23

begin jaren zeventig een tekst over het beleg van Alkmaar ontdekte in een kroniek van Wil lem Janszoon Verwer over het beleg van Haarlem. Achter het verhaal van Haarlems beleg had Verwer een kopie

| Kroniek van Oudorp | pagina 22

Oudorp. En tenslotte de 80-jarige oorlog die in Oudorp zijn sporen naliet. Don Frederik had in Oudorp zijn hoofdkwartier van waaruit de aanvallen op de Friese poort werden ondernomen tijdens het beleg van ... Alkmaar. Daarna hielden de troepen van Sonoy er danig huis waardoor het dorp en de kerk in vlammen opgingen. De goederen kwamen gedurende korte tijd aan Alkmaar zodat we mogen zeggen dat Oudorp in 1573

| Oud Alkmaar | pagina 22

Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 was hij stadstimmerman. Hij kreeg het vertrouwen en de belangrijke taak een briefvan het stadsbestuur buiten de stad te smokkelen en aan geuzenleider Diederik

| Heylooer Cronyck | pagina 21

Op die plaats staat in 1635 geen kapel meer. De kapel is in 1573, zoals zoveel kerken in de omgeving, verwoest bij het beleg van Alkmaar. Na de verwoes ting bleef nog jaren een ruïne achter en toch