Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

149 resultaten gevonden

| Oud Alkmaar | pagina 4

Direkt na het beleg van Alkmaar, toen alle erfpachthuisjes door de ver trekkende Spanjaarden werden verbrand of gesloopt (8) gaf de rent meester, jonkheer Frederik van Zevender, 22 nieuwe erven in

| Ach Lieve Tijd Alkmaar | pagina 4

bezoekers van de stad zich hadden te houden. Na het beleg van Alkmaar in 1573 werd de positie van het stadsbestuur zelfs nog sterker. Filips II werd in die tijd namelijk als landsheer opgevolgd door

| Ach Lieve Tijd Alkmaar | pagina 4

Links: Het beleg van Alkmaar in 1573, een detail van een schilderij in het Stedelijk Museum. De schilder is onbekend, maar het moet vrij kort na het beleg zijn geschilderd. We kijken op de ouderwetse

| De Groene Valck | pagina 4

Meer voor de hand ligt dat de ronde musketkogels tijdens het beleg van Alkmaar zijn gebruikt (1576), toen rondtrekkende troepen in en rond Akersloot roofden en plunderden, of tijdens de

| Oud Alkmaar | pagina 4

De tijdens het beleg van Alkmaar geïnundeerde Boekelermeer is op deze kaart uit 1575 gemerkt met nummer 24 en als water aangegeven. Wel voegde de maker van de kaart de opmerking 'bedijckt' toe

| Oud Alkmaar | pagina 5

Op het in 1603 vervaardigde schilderij van het beleg van Alkmaar torent de Grote Kerk hoog uit boven de stad. Het indrukwekkende bouwwerk is omgeven door een zee van nietige huizen waar slechts hier

| Oud Alkmaar | pagina 5

Achterzijde van een van de twee bewaarde 'polsstok briefjes' die tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 door de Spaanse linies werden gesmokkeld. Linksonder de hand tekening van Cabeliau. Bron

| Bergense kroniek | pagina 5

weer enige structuur geven na de ontreddering van het voorgaande decennium (Beleg van Alkmaar e.o.). Gemeentesecretaris Corss Cuper schreef 35 bepalingen over diverse onderwerpen, waaronder twee op het

| Bergense kroniek | pagina 5

Over de omstandigheden tijdens de brand van de kerk in 1574 zijn we redelijk geïnformeerd omdat ze nauw sa menhangen met het beleg van Alkmaar dat begon op 21 augustus en eindigde op 8 oktober 1573 ... Dat de Alkmaarders ontsnapten aan een treurig lot blijkt uit een brief die Alva tijdens het beleg van Alkmaar aan zijn zoon Don Frederik schreef:

| Oud Alkmaar | pagina 6

van de Mient. Volgens Romein (pag. 228, de Lage Landen bij de zee) zijn er tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 ca. 78 mannelijke en iets minder vrouwelijke lidmaten van de gereformeerde gemeente

| Heylooer Cronyck | pagina 6

grote slag toege bracht doordat deze tijdens het beleg van Alkmaar, evenals vele andere kerken in de regio, werd verwoest. Ruim 60 jaar bleef er nog een ruïne staan, die toch ook aantrekkingskracht had op

| Kakelepost | pagina 6

de minste van dien tijt soo als men nog sien kan in zijn Beleg van Alkmaar, door hem in digtmaat uitgegeven en opgedragen aan de Burgemeesteren van Alkmaar', gedrukt in 1615.

| Bergense kroniek | pagina 6

In een smeekbrief aan de Prins van Oranje schrijven enige Bergenaren op 17 juli 1575 dat hun dorp totaal vernield en in de as gelegd is, dat zij door de vijand voor, tijdens en na het beleg van ... Alkmaar van alles beroofd zijn en dat Diederik Sonoy hun landerijen onder water heeft laten zet ten. Voorts melden zij dat het merendeel van de inwoners is omgekomen en dat de overlevenden zijn gevlucht

| Heylooer Cronyck | pagina 7

afstammelin gen van het grafelijke geslacht van Egmond. Bij het beleg van Alkmaar is het kasteel verdwenen en ook de kastelein"sfami lie werd ontslagen: de betrekking bestond niet meer.

| Oud Alkmaar | pagina 7

Hoog rijst de Grote Kerk boven de overige bebouwing uit. Detail van een schilderij, voorstellende het Beleg van Alkmaar, door Pieter Cluyt uit 1580. (Collectie Stedelijk Museum Alkmaar)

| Zicht op Haringcarspel | pagina 7

-1574. Eerst kreeg de dijk te lijden van de Allerheiligenvloed van 1570. Daarna werd hij doorgestoken in verband met het beleg van Alkmaar door de Spanjaarden. Geld om de gaten snel weer te dichten ontbrak zodat

| Oud Alkmaar | pagina 7

Bewaard gebleven is de beroemde brief die Cabeliau en zijn onderbevelhebbers tijdens het beleg van Alkmaar verstuurden naar Diederik van Sonoy, de gouverneur van het Noorderkwartier, met verzoek om

| Oud Alkmaar | pagina 7

het stadsbestuur van 1500 tot 1520, de bouwperiode van het stadhuis. De derde serie bestaat uit zes wapenmedaillons van personen die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens het beleg van Alkmaar in

| Oud Alkmaar | pagina 7

deel uit van de vestingwerken ten tijde van het beleg van Alkmaar in 1573. De belegeraars hadden een soort drijvende brug te water gelaten om vanafhet Oudorperdijkje de Rode Toren te bereiken. Op de wal

| Oud Alkmaar | pagina 7

Minderbroederskerk en omgeving op het schilderij door Pieter Adriaensz Cluyt van het beleg van Alkmaar, gezien vanuit het noorden, 1580. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar

| Heylooer Cronyck | pagina 7

Na het beleg van Alkmaar in 1573 werd in 1582 met de aangrenzende Boekelermeerpolder een overeenkomst gesloten die bepaalde dat de wateren van de Oosterzij polder met de westelijke lus van de ... herbedijking van de Boekelermeer, want die was tijdens het beleg van Alkmaar weer tot een moeras verworden. De ingelanden besloten hiertoe in januari 1584. Daarop nam in mei 1585 de Oosterzijpolder een

| Bergense kroniek | pagina 7

. Schuiten voeren de hele zomer af en aan om onder meer 60.000 afgebikte stenen, houten balken en puin aan te voeren (zie ook pagina 10). Ook over Oterleek is er wat meer bekend. Na het beleg van Alkmaar heeft ... In ter zake doende correspondentie uit de jaren 70 van de 16de eeuw tussen Sonoy en Willem van Oranje, brieven van Sonoy aan geuzenkapitein Nico Ruichaver en corresponden tie rond het beleg van

| Oud Alkmaar | pagina 8

molen met erf als onderpand dienen. Van deze overeenkomst is een copie bewaard gebleven, gedateerd 20 mei 1584, welke gemaakt is uit mondelinge overlevering omdat het origineel „in den Trubel" (beleg van ... Alkmaar in 1573) verloren was gegaan.6) In het gesloten contract was overeengekomen dat het dorpsbestuur op haar kosten de wind zou leveren. Het was namelijk in vroeger jaren zo, dat windkorenmolèns alleen

| Oud Alkmaar | pagina 8

Momenteel werkt het museum hard aan een ingrijpende vernieuwing van zijn vaste presentatie. Op 8 oktober 2012 zijn twee vernieuwde zalen opgeleverd: één gewijd aan het Beleg van Alkmaar, een tweede

| Heylooer Cronyck | pagina 9

eigenaren wordt Cranenbroek ook Huis ter Mi je genoemd. Het brandde tijdens het beleg van Alkmaar geheel af, en werd als herenboerderij herbouwd. Nog in 1826 waren de ruines van het oude huis en de sporen van

| Kroniek van Oudorp | pagina 9

van het gebouw. De oorspronkelijke kerk is dus veel groter geweest. In het bijschrift staat vermeld dat de restanten afkomstig zijn van de verwoesting van de (hele) kerk bij het beleg van Alkmaar, in

| Bergense kroniek | pagina 9

aantrok. Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 werd deze kapel vernield, en in 1607 werden op last van de Staten van Holland de resten van de kapel volledig afgebroken en werd de put gedempt. Desondanks

| Bergense kroniek | pagina 9

Het beleg van Alkmaar vanaf de noordkant. Links het Spaanse hoofdkwartier bij Oudorp, rechtsonder het dorp Huiswaard, bovenin Heiloo. Uit: De Belegering van Alkmaar door Nanning van Foreest, 1739.

| Oud Alkmaar | pagina 10

Dit alles geschiedde 6 jaar voor het beleg van Alkmaar. Waar Don Frederick Dirck DAIva voor de stad met 1500 man belegerde en na 't vertrek van de Spanjaarden het dorp van Oudorp ten enen maal