Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

149 resultaten gevonden

| Bergense kroniek | pagina 5

Over de omstandigheden tijdens de brand van de kerk in 1574 zijn we redelijk geïnformeerd omdat ze nauw sa menhangen met het beleg van Alkmaar dat begon op 21 augustus en eindigde op 8 oktober 1573 ... Dat de Alkmaarders ontsnapten aan een treurig lot blijkt uit een brief die Alva tijdens het beleg van Alkmaar aan zijn zoon Don Frederik schreef:

| Bergense kroniek | pagina 6

In een smeekbrief aan de Prins van Oranje schrijven enige Bergenaren op 17 juli 1575 dat hun dorp totaal vernield en in de as gelegd is, dat zij door de vijand voor, tijdens en na het beleg van ... Alkmaar van alles beroofd zijn en dat Diederik Sonoy hun landerijen onder water heeft laten zet ten. Voorts melden zij dat het merendeel van de inwoners is omgekomen en dat de overlevenden zijn gevlucht

| Bergense kroniek | pagina 7

. Schuiten voeren de hele zomer af en aan om onder meer 60.000 afgebikte stenen, houten balken en puin aan te voeren (zie ook pagina 10). Ook over Oterleek is er wat meer bekend. Na het beleg van Alkmaar heeft ... In ter zake doende correspondentie uit de jaren 70 van de 16de eeuw tussen Sonoy en Willem van Oranje, brieven van Sonoy aan geuzenkapitein Nico Ruichaver en corresponden tie rond het beleg van

| Geestgronden | pagina 11

In 1631 schonken de stadsbestuur ders van Purmerend zestig gulden voor het herstel van de Slotkapel in Egmond aan de Hoef. De restauratie was nodig omdat deze al voor het beleg van Alkmaar in 1573

| Bergense kroniek | pagina 9

Het beleg van Alkmaar vanaf de noordkant. Links het Spaanse hoofdkwartier bij Oudorp, rechtsonder het dorp Huiswaard, bovenin Heiloo. Uit: De Belegering van Alkmaar door Nanning van Foreest, 1739.

| Bergense kroniek | pagina 10

De Spaanse overwinning op Haarlem leidt direct tot het beleg van Alkmaar, dat duurt van 21 augustus tot 8 ok tober 1573. De geus Nicolaas Ruychaver zit dan met een vendel (compagnie) in de Abdij van ... ben. Dat Sebastiaen een rol heeft gespeeld bij het beleg van Alkmaar is zeker. Het baljuwschap van de Nieuwburg staat op het spel. Zijn kennis over het waterbeheer en het gebied rond Alkmaar komt de

| Bergense kroniek | pagina 11

Na het beleg van Alkmaar heeft Sebastiaen Craenhals zijn handen vol aan zijn functie als schout van Haarlem om de stad weer op te bouwen. Hij behartigt ook financi- ele zaken van de stad. Hoe ... Sebastiaens positie in Bergen is na het beleg van Alkmaar, is onbekend. In deze peri ode staat Craenhals lijnrecht tegenover Willem Sonnen berch, in schril contrast met hun verstandhouding tijdens de

| Levend Verleden | pagina 26

In 1572 schaarde Enkhuizen zich onder de Prins van Oranje en in 1573 mislukte het beleg van Alkmaar. Bovendien werd de Spaanse vloot eind 1573 verslagen door de water geuzen tijdens de slag op de

| Heylooer Cronyck | pagina 13

. Tijdens het Beleg van Alkmaar verwoestte Van Sonoy het Slot op den Hoef van Lamoraal en de Abdij in Egmond-Binnen. Hij wilde daar- Afb. 1:5 juni 1568, Markt in Brussel: de terechtstelling va?i Lamoraal

| Heylooer Cronyck | pagina 21

De eerste maal dat we de ingelanden van de Boekeler geest zelfstandig op zien treden is tijdens de herbedijking van de Boekelermeer. Deze plas was in 1569 drooggeval- len, maar tijdens het beleg van ... Alkmaar weer onder water gezet. Het duurde daarna tot 1584 voordat de ingelanden van de droogmakerij aanstalten maakten tot een hernieuwde bedijking.

| Heylooer Cronyck | pagina 27

bevinden zich in de nabijheid, onder andere bij de Nieuwpoortslaan/hoek Bernhardlaan en bij de Nieuwpoortslaan/hoek Regulier- slaan4. Tijdens het beleg van Alkmaar was het een van de pleisterplaatsen van het

| Heylooer Cronyck | pagina 37

ontstaan. Over het gehucht, dat wel een school en kerk heeft gehad, is weinig bekend. Wel weet men dat er in de middeleeuwen een burcht, "t Huijs te Boeckel", heeft gestaan die in 1573 bij het beleg van ... Alkmaar geheel is geplunderd en met de grond gelijk is gemaakt.12 De waterbeheersing van de droogmakerij geschiedde aanvankelijk door molens. Deze werden in 1879 door de familie Van Foreest vervangen door

| Oud Alkmaar | pagina 16

moest naar Emden vluchten wegens vervolging door de Bloedraad. In 1572 keerde hij terug naar Alkmaar en werd er pensionaris (gemeentesecretaris). Tijdens het beleg van Alkmaar hield hij een dagboek bij

| Oud Alkmaar | pagina 22

Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 was hij stadstimmerman. Hij kreeg het vertrouwen en de belangrijke taak een briefvan het stadsbestuur buiten de stad te smokkelen en aan geuzenleider Diederik

| Oud Alkmaar | pagina 25

Wie deze vrouw was is een raadsel. Trijn Rembrands werd bekend als de heldin van het beleg van Alkmaar. Misschien is zij dezelfde als de lakenkoopvrouw Catharina Remme, misschien is ze verzonnen

| Bergense kroniek | pagina 9

aantrok. Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 werd deze kapel vernield, en in 1607 werden op last van de Staten van Holland de resten van de kapel volledig afgebroken en werd de put gedempt. Desondanks

| Heylooer Cronyck | pagina 7

Na het beleg van Alkmaar in 1573 werd in 1582 met de aangrenzende Boekelermeerpolder een overeenkomst gesloten die bepaalde dat de wateren van de Oosterzij polder met de westelijke lus van de ... herbedijking van de Boekelermeer, want die was tijdens het beleg van Alkmaar weer tot een moeras verworden. De ingelanden besloten hiertoe in januari 1584. Daarop nam in mei 1585 de Oosterzijpolder een

| 't Is mooi weest | pagina 15

van Alkmaar mislukte. In diezelfde periode voerde Sonoy een schrikbewind ten opzichte van katholieken, waarbij hij verantwoordelijk was voor het ophangen van vijf minderbroeders uit Alkmaar voor het ... benoemd tot gouverneur van het Noorderkwartier, het gebied ten noorden van het vroegere IJ. In 1573 zetten de geuzen onder leiding van Sonoy de omgeving van Alkmaar onder water waardoor het Spaanse beleg

| Oud Alkmaar | pagina 7

Minderbroederskerk en omgeving op het schilderij door Pieter Adriaensz Cluyt van het beleg van Alkmaar, gezien vanuit het noorden, 1580. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar

| Oud Alkmaar | pagina 7

deel uit van de vestingwerken ten tijde van het beleg van Alkmaar in 1573. De belegeraars hadden een soort drijvende brug te water gelaten om vanafhet Oudorperdijkje de Rode Toren te bereiken. Op de wal

| Bergense kroniek | pagina 5

weer enige structuur geven na de ontreddering van het voorgaande decennium (Beleg van Alkmaar e.o.). Gemeentesecretaris Corss Cuper schreef 35 bepalingen over diverse onderwerpen, waaronder twee op het

| De Klin | pagina 42

noorden van de Huiswaarderweg, bij de Zes Wielen, ligt een stuk land, de Steenplaats genaamd waar in 1506 een steenoven stond3. Ten tijde van het beleg van Alkmaar (1573) wordt dit stuk land genoemd. Hier

| Geestgronden | pagina 32

We maken nu een grote sprong in de tijd en melden nu alleen nog dat in 1573 de kapel, net als de beroemde abdij, vrijwel totaal werd verwoest door de geuzen bij het op handen zijnde beleg van Alkmaar

| Oud Alkmaar | pagina 8

Momenteel werkt het museum hard aan een ingrijpende vernieuwing van zijn vaste presentatie. Op 8 oktober 2012 zijn twee vernieuwde zalen opgeleverd: één gewijd aan het Beleg van Alkmaar, een tweede

| Kroniek van Oudorp | pagina 9

van het gebouw. De oorspronkelijke kerk is dus veel groter geweest. In het bijschrift staat vermeld dat de restanten afkomstig zijn van de verwoesting van de (hele) kerk bij het beleg van Alkmaar, in

| Kroniek van Oudorp | pagina 22

Oudorp. En tenslotte de 80-jarige oorlog die in Oudorp zijn sporen naliet. Don Frederik had in Oudorp zijn hoofdkwartier van waaruit de aanvallen op de Friese poort werden ondernomen tijdens het beleg van ... Alkmaar. Daarna hielden de troepen van Sonoy er danig huis waardoor het dorp en de kerk in vlammen opgingen. De goederen kwamen gedurende korte tijd aan Alkmaar zodat we mogen zeggen dat Oudorp in 1573

| Kroniek van Oudorp | pagina 24

De strooptochten van de verbannen Deense koning Christiaan II in 1531 noemden we reeds evenals de verwoesting van Oudorp in 1573 door de troepen van Sonoy, na het beleg van Alkmaar. Het zijn slechts

| Oud Alkmaar | pagina 19

Iedere Alkmaarder die enigszins vertrouwd is met de stadsgeschiedenis kent het ooggetuigenverslag van Nanning van Foreest over het beleg van Alkmaar in 1573. Veel minder bekend is het feit, dat er ... : "Aantekeningen ge maakt by een ooggetuige ten tyde van 't Beleg van Alkmaar 1573."

| Oud Alkmaar | pagina 21

dagelyks vermeerdert, zy zyn bekent onder de naam van Pieter Jansz. Vissers beleg van Alkmaar, deeze is voor eenige jaar en leeraar geweest bij de doopsgezinden in Alkmaar, of iemand zyner voorzaaten die

| Oud Alkmaar | pagina 23

begin jaren zeventig een tekst over het beleg van Alkmaar ontdekte in een kroniek van Wil lem Janszoon Verwer over het beleg van Haarlem. Achter het verhaal van Haarlems beleg had Verwer een kopie

| Oud Alkmaar | pagina 26

De Rootoren was een deel van het middeleeuwse Alkmaar (kaart van Van Deventer), ze maakte deel uit van de vestingwerken ten tijde van het beleg van Alkmaar in 1573 en is in de strijd tegen de

| Geestgronden | pagina 25

Alkmaar niet als onderkomen konden gebruiken. Ook het beleg van Alkmaar en het daar op volgende ontzet is in Egmond-Binnen niet ongemerkt voorbij gegaan. De wegtrekkende Spanjaarden staken het dorp in brand ... Het waren roerige tijden in de periode voor 1605. In 1573 was de niet zo ver van Waterrijk gelegen abdij door de geuzen vernield om er voor te zorgen dat de Spanjaarden deze tijdens het beleg van

| Oud Alkmaar | pagina 19

tijdens het Beleg van Alkmaar, dat 45) dagen duurde, zullen hooguit 40 a 50 mensen de strijd niet hebben overleefd. Ter vergelijking: tijdens het Beleg van Leiden, dat 131 dagen duurde, kwamen van de 18

| Bergense kroniek | pagina 17

In de jaren daarop blijkt dat het lot nog meer tegenspoed voor Bergen in petto heeft. Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 brengen de soldaten enorme verwoestingen aan op hun strooptochten in de

| Oud Alkmaar | pagina 13

Johannes F. Hoppenbrouwers. Ten Kate liet zich ook niet onbetuigd: hij vervaardigde naast het doek met het beleg van Alkmaar tevens een voorstelling van Maarten Harpertsz Tromp voor de slag bij Duins [1639 ... een catalogus bij de eerste serie van de Galerij, getiteld Tafreden uit de geschiedenis der ontwikkeling van het Nederlandsche volk. Daarin is de toelichting bij het beleg van Alkmaar [nr. 48] slechts