Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

HomeSearch

149 resultaten gevonden

| Heylooer Cronyck | pagina 13

. Met name het jaar 1573 kan voor Noord-Kennemerland een rampjaar genoemd worden, daar in het kader van het toen plaatshebbende beleg van Alkmaar een stelselmatige verwoesting van de streek plaats vond

| Oud Alkmaar | pagina 16

Alkmaars geschiedenis in de Middeleeuwen, 16e eeuw, beleg van Alkmaar 1573, Alkmaar 17e eeuw, 18e eeuw, Alkmaar 1795, landing van de Engelsen en Rus sen 1799, Alkmaar 19e eeuw, oor log 1940

| Heylooer Cronyck | pagina 7

afstammelin gen van het grafelijke geslacht van Egmond. Bij het beleg van Alkmaar is het kasteel verdwenen en ook de kastelein"sfami lie werd ontslagen: de betrekking bestond niet meer.

| Heylooer Cronyck | pagina 9

eigenaren wordt Cranenbroek ook Huis ter Mi je genoemd. Het brandde tijdens het beleg van Alkmaar geheel af, en werd als herenboerderij herbouwd. Nog in 1826 waren de ruines van het oude huis en de sporen van

| Jaarboek Oud Castricum | pagina 17

Het dorp en zijn inwoners kende in de loop der eeuwen vele tegenslagen en ellende. Zo zou Bakkum veel schade hebben geleden door verwoesting en plundering door Spaanse troepen tijdens het beleg van ... Alkmaar in 1573 en door de Frans/Ba taafse troepen in 1799. In het dorp werd ook armoe geleden; het had zijn eigen armbestuur.

| Oud Alkmaar | pagina 27

vervolgende besteden zal tot voorby die soutketen om die stadt alsoe te verhelen"62Het ligt voor de hand dat het beleg van Alkmaar een spaak in het wiel heeft gestoken. Op 12 maart 1574 kregen de eigenaars van

| Oud Alkmaar | pagina 8

molen met erf als onderpand dienen. Van deze overeenkomst is een copie bewaard gebleven, gedateerd 20 mei 1584, welke gemaakt is uit mondelinge overlevering omdat het origineel „in den Trubel" (beleg van ... Alkmaar in 1573) verloren was gegaan.6) In het gesloten contract was overeengekomen dat het dorpsbestuur op haar kosten de wind zou leveren. Het was namelijk in vroeger jaren zo, dat windkorenmolèns alleen

| De Groene Valck | pagina 26

voor 1580 is. Waarschijnlijk is deze molen in 1573, tijdens het beleg van Alkmaar door de Spanjaardenafgebrand ... Spanjaarden gebrandschat tijdens het beleg van Alkmaar.

| Heylooer Cronyck | pagina 16

we niet. Het enige aanknopingspunt vinden we op een schilderij van het beleg van Alkmaar in het Stedelijk Museum aldaar. Het is in 1598 door een anonieme kunstenaar gemaakt en geldt als topografisch

| Oud Alkmaar | pagina 4

Direkt na het beleg van Alkmaar, toen alle erfpachthuisjes door de ver trekkende Spanjaarden werden verbrand of gesloopt (8) gaf de rent meester, jonkheer Frederik van Zevender, 22 nieuwe erven in

| Oud Alkmaar | pagina 10

Dit alles geschiedde 6 jaar voor het beleg van Alkmaar. Waar Don Frederick Dirck DAIva voor de stad met 1500 man belegerde en na 't vertrek van de Spanjaarden het dorp van Oudorp ten enen maal

| De Groene Valck | pagina 40

geplunderd bij het beleg van Alkmaar in 1572. De huidige kerk is van binnen en buiten zeer eenvoudigmaar heeft ondanks zijn soberheid iets aantrekkelijksDe ingang is onder de oude toren. Achter in de kerk zijn

| Oud Alkmaar | pagina 6

van de Mient. Volgens Romein (pag. 228, de Lage Landen bij de zee) zijn er tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 ca. 78 mannelijke en iets minder vrouwelijke lidmaten van de gereformeerde gemeente

| Ach Lieve Tijd Alkmaar | pagina 4

bezoekers van de stad zich hadden te houden. Na het beleg van Alkmaar in 1573 werd de positie van het stadsbestuur zelfs nog sterker. Filips II werd in die tijd namelijk als landsheer opgevolgd door

| Ach Lieve Tijd Alkmaar | pagina 18

beleg van Alkmaar. Het beleg van 1573 had alles met de familie Van Foreest te maken, want een verre voorouder van Cornelis, Nanning van Foreest, had over die moeilijke tijden een dagboek bijgehouden. Ver

| Ach Lieve Tijd Alkmaar | pagina 4

Links: Het beleg van Alkmaar in 1573, een detail van een schilderij in het Stedelijk Museum. De schilder is onbekend, maar het moet vrij kort na het beleg zijn geschilderd. We kijken op de ouderwetse

| Jaarboek Oud Castricum | pagina 13

van Alkmaar hier brandend en plunderend doortrokken, alles vernield achterlatend. Nadien waren landerij en verlaten, de sloten waren vervuild, dichtgegroeid en ver stopt. De lage landen konden het water ... Een min of meer stabiele toestand, geschapen door de voor noemde besturen op plaatselijk en regionaal niveau, werd aan het einde van de 16e eeuw wreed verstoord, toen de Spaanse troepen bij het beleg

| De Groene Valck | pagina 4

Meer voor de hand ligt dat de ronde musketkogels tijdens het beleg van Alkmaar zijn gebruikt (1576), toen rondtrekkende troepen in en rond Akersloot roofden en plunderden, of tijdens de

| Oud Alkmaar | pagina 52

1. Zie: F.W. Eijken, Bibliografie van het beleg van Alkmaar, in: Alkmaars Ontzei, 1573-1973 (Alkmaarse Studiën, nr, 2) Alkmaar 1973, p. 197-220, en in dezelfde bundel (p. 61-82) C.M. Schuiten, Het ... beleg van Alkmaar.

| Zicht op Haringcarspel | pagina 18

Aangezien nu de Zijpe in 1570 eveneens ingebroken was en in 1573 weer onder water kwam te staan in verband met het beleg van Alkmaar door de Spanjaarden, kan men zich indenken dat de zee hier al die

| Geestgronden | pagina 16

inmiddels geleerd had. in de huidige vorm niet uit de middeleeuwen stamt, doch in 1934-1935 her bouwd werd; bijna vier eeuwen nadat hij, evenals het Slot op den Hoef, verwoest werd ten tijde van het beleg van ... Alkmaar.

| Oud Alkmaar | pagina 27

toegepast bij de eerste droogmakerij van West-Europa, de Achtermeer bij Alkmaar. De beide molens zijn tijdens het Beleg van Alkmaar vernield. De zuide lijke molen is nog herbouwd (inmiddels was de Bergermeer

| Oud Alkmaar | pagina 7

Hoog rijst de Grote Kerk boven de overige bebouwing uit. Detail van een schilderij, voorstellende het Beleg van Alkmaar, door Pieter Cluyt uit 1580. (Collectie Stedelijk Museum Alkmaar)

| Oud Alkmaar | pagina 34

beleg van Alkmaar door de Spanjaarden in 1573, ontworpen door de "glasschrij ver" Jan Maerten Engelschman. On der het Beleg van Alkmaar waren de 24 wapens aangebracht van de leden van de vroedschap, die

| Geestgronden | pagina 18

In 1573, ten tijde van het beleg van Alkmaar, werden op bevel van Sonoy het Slot op den Hoef en de Abdij te Egmond-Binnen in brand gestoken om de Spanjaarden te beletten zich daar te nestelen. De

| Oud Alkmaar | pagina 26

In 1642 gaf de stad opdracht voor een gebrandschilderd glas met de voorstelling van het beleg van Alkmaar door de Spanjaarden in 1573. Dit tot meerdere eer en glorie van de stad zelf. Dit glas is

| Oud Alkmaar | pagina 10

niets te maken te hebben met het Beleg van Alkmaar. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de bijbelse voorstelling op die deuren wel degelijk verwijst naar de 'Victorie die bij Alkmaar begon'.

| Oud Alkmaar | pagina 13

Door De triomf van Saul als thema te kiezen, deed het stadsbestuur aan wat wij tegenwoordig 'stadspromotie' zouden noemen. Zoals de schutterij zich profileerde door schilderijen over het Beleg van ... Alkmaar te bestellen, zo vestigde ook de magistraat op subtiele wijze de aandacht op de heldhaftige rol die het zichzelf en de stad toedichtte. Had het stadsbestuur alleen het belang van het orgel als

| Oud Alkmaar | pagina 14

Onder invloed van het nationalisme werd de heldin in de 19de eeuw nieuw leven ingeblazen. De schrijver Jan Krabbendam wijdde in 1835 een roman aan haar, die hij Catharina Rembrands, of Het Beleg van ... Alkmaar noemde.8 Hij beschrijft hierin hoe een Spaanse soldaat die met zijn vaandel zwaait en 'Zege! Zege! de stad is ons! Victorie! roept' door Trijn Rembrands wordt afgestraft. 'Maar snel trad een meisje

| Oud Alkmaar | pagina 4

De tijdens het beleg van Alkmaar geïnundeerde Boekelermeer is op deze kaart uit 1575 gemerkt met nummer 24 en als water aangegeven. Wel voegde de maker van de kaart de opmerking 'bedijckt' toe