Deze boerderij maakte vroeger deel uit van een cluster van 3 boerderijen waarvan er 2 op de plek stonden waar nu het nieuwe huis en het nieuwe kantoorpand in aanbouw zijn. Maar alvorens de schop de grond in ging voor de nieuwbouw, werd er eerst een archeologische begeleiding uitgevoerd in december 2003. Later in opdracht van één van de bouwheren werd er nog een opgra ving gedaan in juni 2004. Het betrof een onderzoek in de zuidelijke rand van de terp, genaamd "Hartentorp". De straat naam Hartendorp in Warmenhuizen verwijst naar deze middeleeuwse terp. In 1977 heeft er ook een opgraving in deze grote terp plaats gevonden, maar toen aan de Noordzijde ervan op het weilandje naast de boerderij van fam. Pronk. Hierop kom ik straks nog terug, al worden ook in dit rapport al verschillende zaken van die opgraving meegenomen. De bewoning op Hartentorp vangt aan in de Vroege Middeleeuwen en loopt in feite tot op heden continu door. In 1977 zijn er duidelijke aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezig heid van een vroegmiddeleeuwse vlakneder- zetting, bij deze opgraving zijn geen verge lijkbare sporen aangetroffen. De analyse van drie pollenspectra, genomen in de natuurlijke ondergrond onder de terp, heeft uitgewezen dat de natuurlijke veenondergrond voor een deel is afgegraven. Het gaat hier om een vroegmiddeleeuwse veenontginning die er in combinatie met de relatieve zeespiegel stijging er toe heeft geleid dat het gebied overstroomde. De vroege bewoners van Hartentorp hebben in reactie hierop een terp opgeworpen. Op basis van het aardewerk kan deze fase in de 10e of 11e eeuw worden geplaatst. De volgende ophogingfase vond plaats in de 12e eeuw, daarmee lijkt de terp zijn maximale hoogte te hebben bereikt. Terwijl in 1977 twee huisplattegronden uit de 10e of 11e eeuw zijn opgegraven, heeft deze opgraving slechts een gering aantal sporen opgele verd. De reden hiervoor is dat de opgraving-putten zich aan de zuidelijke rand van de terp bevonden. Wat betreft bewoningssporen is tijdens de opgraving wel een fraaie waterput met een mantel van kleiplaggen gevonden. De mantel van deze put had een basis van eikenhout en naaldhout. -WapFTvenhuizen Twee hoevens met R.K. Kerk Bovenste afbeelding: Uit de terp G: licht okerkeleurige scherven van een z.g. andennepot; fabricagecentrum Maasgebied. Onderste afbeelding: Uit de terp G: donkerkleurig Andennepotje, glazurrstreep. -7-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 9