DE GEUS, DE MOOR EN DIEPSMEER In "Gens Nostra" (nr 60), het orgaan van de Nederlandse Genealogische Vereniging van oktober 2005, stonden nog weer enkele opmerkelijke stukjes over deze toch wel bijzondere familie. Dit naar aanleiding (deel 2) van de Kwartierstaat van Joan Pieter Geus (1919-2001) te Koedijk1, door G. Kalverdijk en M.C. Sluis. In dit verhaal wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de uitgebreidere stamboom Geus, aan de vele korenmolenaars in de familie van Jo Geus (ook die van Koedijk) en aan de bijzondere familie De Moor. Apart volgt een bijdrage over de Diepsmeer een voorbeeld van het belangstellingsterrein van Geus. Genealogie (stamboom) van de familie Geus in relatie tot deze kwartierstaat. Nog in 1991 nam Jo Geus op grond van zijn toenmalige gegevens in de eerste versie van de stamboom Geus "voorlopig" aan dat Claas Jacobsz. Geus de stamvader was van zijn geslacht. In de laatste tien jaren van zijn leven verzamelde Jo Geus nog zoveel bewijzen uit secundaire bronnen, dat hij in het voorwoord bij zijn uitgewerkte stamboom ten slotte kon melden: "Inmiddels zijn er veel meer gegevens achterhaald en verwerkt in de jongere en oudere kwartierstaatnummers". Daarmee beschouwde Jo Geus het kennelijk verantwoord Dirck (die) Geus, alias Dirck Jacobs Gues2 aan te merken als stamvader. De stamboom, die weliswaar dus wat later begint bij bovengenoemde Claas Geus, geeft meer details over de personen, die deels in deze kwartierstaat zijn opgenomen en is bovendien door zijn uitgebreide behandeling van vier takken Geus interessant. De plaat sing ervan in een boeiende historische con text was mogelijk door zijn grote kennis van de regionale geschiedenis en de gelukkige omstandigheid, dat Geus als belastingsdes- kundige doelgericht kon speuren in onder meer belastingregisters, grafelijke rentmees terrekeningen en polderleggers, die voor genealogen nogal eens gesloten boeken blijven. De stamboom (genealogie) van de familie Geus, die hij zelf niet meer heeft kunnen publiceren, is te vinden in de biblio theek van de N.G.V.-afdeling Hollands Noorderkwartier te Alkmaar, als bijlage van de kwartierstaat (uitgebreid met de kinderen van de kwartierstaathouders). Korenmolenaars-families in Geus' kwartierstaat. Tussen de voorouders van zijn grootmoeder Vrouwtje de Geus zaten vele verwante korenmolenaars. In 2002 schreef Jo Geus een artikel onder de titel 'De families Hilles, De Geus en Tol, drie verwante koren molenaarsgeslachten uit Sint Maarten, de Zijpe en Warmenhuizen' het volgende:3 "Koren- of meelmolenaar is een vak dat terdege moet worden geleerd. Veel molens werden soms generaties lang door dezelfde families in bedrijf gehouden en als er meer dere zoons waren, werd getracht een molen in de omgeving te kopen. Zo konden in diverse dorpen molenaars met dezelfde familienaam voorkomen. Doordat molenaars zoons vaak als knecht eerst op een andere molen werkten en daar met molenaars dochters in contact kwamen, raakten meer dere families aan elkaar verwant. Zo komen de bovengenoemde families alle drie in mijn kwartierstaat voor". In hetzelfde artikel wordt een zekere Pieter Hilles, voor 1692 overleden, als eigenaar genoemd van de molen aan de oostzijde van Sint Maarten, volgens de kaart van Jan Jansz. Dou uit 1680 staande op de Groene- dijk aan de wielen (door dijkbreuk ontstane binnendijkse meertjes). Volgens een testament van 16 augustus 1692 is hij getrouwd met Anna Jans en hebben zij twee zonen gehad: Jan Pieters die in 1690 de helft in een Alkmaarse moutmolen gelegen bij de waterpoort kocht, en Hillebrant die in 1713 als meelmolenaar te Sint Maarten vermeld is en in 1717 de korenmolen van Warmenhuizen koopt van Reyer Psz. Molenaar.4 Vanaf de eerstgenoemde molenaar (Jan Pieters Hilles is een zogenaamd 'meelspoor' van mole naars in de kwartierstaat te volgen via Tol/Hilles naar de Geus/Tol en Tol/Wognum. Een ander spoor begint in 1723 als school meester Jan Dirksz. de Geus uit Schagen voor zijn zoon Cornelis een huis en molen te Oude Niedorp koopt. Deze aankoop zou grote gevolgen hebben, want Jan de Geus' twee kleinzoons Jacob Czn. en Pieter Czn. -30-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 32