T ONGELUCK TE STE.MAERTEN NAE DEN SCHOORLER BEESTENMARCKT. Gerrit Garbrantsz. tot Ste. Maerten out omtrent 30 jaer ten versoucke van Jan Jansz. cuyper syn buyerman by waere woorden in plaetse van eede. Hoe waer is dat opten 11 novembris 1628 wesende saterdage ende Schoorlse Sinte Maerten beesten-marckt des middachs den clock omtrent twee uuren. Hy getuyge Gerrit Garbrantsz. ende syn soon Claes Gerritsz. dien een coe by tseel leyde, ende ondermeer dryvende synen beesten van Schoorl aff langs de gemeene Heerenwegh naer huys geleyt hebbe. Met seeckere roetswagen mette drie peerden waervan den voerman was, soo geseyt wert, de soon vant huys van "Gemack" tot Ste.Maerten, uyt Schoorl mette peerden ende wagen soo starck ist comen galopperen ofte wil weten als den peerden uyt haer hart ende macht wercken conden ende loopen. Ende hetsoo woest ende onstuymich op ende door den beesten die hy getuyge ende dander by hem hadden den soon vande beijde ant seel, onder den voet ende over gereden heeft als wesende den stuipe opt lyff, soodat den achterwielen vande wagen over syn lyff geloopen syn. Ende meer nyet anders bleeff oft, dat alle syn lede aen stucken ende barsten gereeden heeft werden, ende heeft seer gekermt ende geclaecht vooral in syn linckerarm. Ende mede dat den peerden ende wagen wort gestadich woest men sagen, van de voerman noch een stucke weechs voorwaerts opde waegen, waeren door het roepen vande mensen ende anders die by hem hadde bemerckt datter een ongeluck gebeurt was, ende oversulcx den wagen mette peerden sterck quam naeryden heeft den voerman verder sterck aengesmeten (remmen). Ende alsoo mr.Anthony den Weel pensionaris der stadt Monickendam ende advocaet voor den Hoven van Hollandt te peerde achter hem troupe van menschen ende beesten uyt Schoorl quam ryden, den gequetste achter op syn peert te nemen dien daermede voetge voor voetge neftens den gansche troupe naer Ste.Maerten is gereeden, dagende den gequetste den geheele wech lang seer jammerlyck in syn linckerarm, dewelcke bevonden is dat boven den schouder deerlyck gebrocken was. Bron: O.N.A. Alkmaar F.van der Gheest inv. no. 91 Sam Schipper. P. Goettsch-Schoorl. Tekening Bart Wassenaar - Oudkarspel. Cl. Bruins in N-H Arcadia 1732 Uitleg: Op 11 november 1628 kwam Claes Gerritz, lopend van de Schoorlse beestenmarkt, via Schoorldam en de Westfriesedijk met diverse beesten en een koe aan het ceel op de Heereweg te St. Maarten aan. Daar werd hij met grote snelheid aangereden door een kar met drie paarden. Claes Gerritz brak daarbij zijn linkerarm. -20-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 22