MARSPA IN MEMORIAM C.H.A. KEESOM VAN HARINGCARSPEL 1917 - 2005 De heer C.H.A. Keesom van Haringcarspel is thuis in Heemskerk op St. Maartensdag 2005 overleden oud 88 jaar. De 35ste Heer van Haringcarspel heeft de heerlijkheid ten geschenke gekregen toen hij 80 jaar werd. De 34ste Heer, de heer ir. D. Dam van Haring carspel woonde in Zwitserland en was kinderloos. Om die reden was hij wel bereid tot overdracht van de heerlijkheid, maar niet aan een willekeurig persoon. De heer Keesom was dat zeker niet: hij was in het bezit van tal van hoge onderscheidingen, die onderstreepten dat hij zijn riddersporen wel verdiend had. Ondanks zijn hoge leeftijd pakte hij de zaken van de heerlijkheid voortvarend aan. Hij onderhandelde met de Hoge Raad van Adel over de bevestiging van het heerlijk heidswapen. Die besliste, dat niet het oudste wapen van Haringcarspel werd bevestigd, noch het latere gemeentewapen, maar het rond 1790 door Paul Christiaan Fuchs als Heer van Haringcarspel vastgestelde wapen. De Raad besliste ook dat de naam van de heerlijkheid als Haringcarspel werd geschre ven, ofschoon de gelijknamige gemeente in 1909 haar naam in Harenkarspel had gewij zigd, maar dat die beslissing niet gold voor de heerlijkheid die de oude naam had behouden. Aldus werd het wapen bij Koninklijk Besluit bevestigd op naam van de heer Keesom als Heer van Haringcarspel. Hij nam contact op met het Rijksarchief in Haarlem en vernieuwde de bruikleenovereen komst. Het heerlijkheidsarchief werd opnieuw geordend en de inventaris werd op het internet geplaatst. Nieuwe stukken werden aan het archief toegevoegd. Het heerlijk visrecht werd geactiveerd door een overeenkomst met de Harenkarspeler Visvereniging De Dobber met goedkeuring van de Kamer voor de binnenvisserij. Elk jaar liet hij een gouden munt uitreiken als prijs van de Dirkshornse kermisviswedstrijd die al sinds 1933 jaarlijks wordt georganiseerd op een stukje grond, dat nu tot de heerlijkheid behoort. De heer Keesom werd door het College van Burgemeester en Wethouders van Haren karspel ontvangen. Dit werd met foto en al De Heer van Haringcarspel drukt de heer J. Kant de hand na de onthulling van het door hem gerestaureerde wapenbord in de Hornhoeve te Dirkshorn. Foto John Oud. gepubliceerd in het postuum uitgegeven Burgerverslag 2003 van de betreurde burgemeester Huisman. Het heerlijk recht van zwanendrift werd met succes ingezet tegen de afschotontheffingen van knobbelzwanen van de provincie Noord- Holland. Zowel de voorzieningenrechter als de bestuursrechter stelden de Heer van Haringcarspel in het gelijk. Met succes kwam de Heer van Haringcarspel ook op tegen plannen voor recreatiebouw rond het natuurgebied 't Waardje. Een zo'n bezwaar hangt nog bij de gemeenteraad, omdat er opnieuw bouwplannen zijn rond dit kwetsbare en kleinschalige natuurgebied. Ook anderszins trad hij voor de heerlijkheid in het krijt en bracht hij haar in de pers over het voetlicht. Steeds stelde hij zich daarbij dienst baar op: als voorvechter van natuur en cultuur voor een gebied waarmede hij zich verbonden wist. Zijn krachten namen echter -10-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2006 | | pagina 12