goed zou de huur f 1.145 opbrengen. Bij de uitgaven stonden de volgende bedragen vermeld: a) gronden alle andere lasten van de vaste goederen f 620, b) uitkering aan G. Groeneveld f 78, c) onderhoud aan een woning f 200, d) voor reparatie aan de dorpstoren en vernieuwing van het raadhuis 1.247. Tijdens een buitengewone raadsvergadering op 14 februari 1826 werd de Repartitie 2) van de plaatselijken omslag van de gemeente Haringcarspel over den Jare 1826' vastgesteld. Er werden 131 aanslagen verzonden voor een totaalbedrag van f 2.400. Voor het hoogste bedrag, f 64, werden aangeslagen: Comelis Bos, Jan Groot, Ariën Boogaart, Dirk Hogeboom, Fulps Bijpost, Arie Twisker, Pieter Francis en Heertje Kooy. Ariën Swager betaalde tien gulden minder. De volgende personen werden voor het minimale bedrag van f 1 aangeslagen: Comelis Stoop, de Weduwe Th. Bregman en Gerrit Wiegand. Waagmeester ook 'baas' in Haringcarspel. Toen Theunis Waagmeester op 21 november 1825 tot burgemeester van de gemeente Haringcarspel werd geïnstalleerd was hij al lange tijd eerste burger van de buurgemeente Warmenhuizen. Waagmeester was daar al in 1810 schout Willem Sevenhuysen opgevolgd. Theunis was de eerste maire van Warmenhuizen, hij werd' in 1816 schout en vanaf 1825 Burgemeester van deze gemeente, waartoe ook een gedeelte van het dorp Schoorldam behoorde. De gemeenten Haringcarspel en Warmenhuizen kregen vanaf dat moment elk een eigen burgemeester, respectievelijk Jan Sart en Klaas Blom. Van Sart tot Swan In de eendriekwart eeuw zijn er in Harenkarspel ook anderen burgemeester van deze Westfriese plattelandsgemeente geweest. Theunis Waagmeester werd opgevolgd door Jan Sart, die na de inlijving door de Fransen al eens maire van Haringcarspel was geweest. Fulps Bijpost, opvolger van Jan Sart, was burgemeester tot hij op 1 februari 1843, op 57 jarige leeftijd overleed. Koning Willem-ll benoemde op 19 juni van dat jaar Comelis Francis tot burgemeester van Haringcarspel. Deze benoeming geschiedde op voordracht van het. Ministerie van Binnenlandschen Zaken De Staatsraadgouverneur van de provincie Noord-Holland stuurde op 29 juni 1843 een brief naar Francis met de volgende passage Overigens wordt U Ed. bij deze uitgenoodigd, om zich op Maandag den 10 July aanstaande deze namiddags ten één ure te willen vervoegen in mijne bureaux te Haarlem, ten einde in uwe nieuwe betrekking den vereischten eed in mijnen handen af te leggen.Het traktement van Francis bedroeg bij zijn benoeming f 300 per jaar. Ook Francis bleef tot zijn dood op 15 februari 1879 op zijn burgemeesterspost. Hij bereikte de leeftijd van 78 jaar. Bijna 36 jaar was hij een geziene burgervader die veel tot stand heeft gebracht. Voor Waarland zette hij zich op bijzondere wijze in voor de stichting van een Openbare Lagere School en de bouw van een leslokaal met een onderwijzerswoning. Comelis Francis was ook nauw betrokken bij de plannen tot de nieuwbouw van de Nederlands Hervormde kerk te Dirkshom. Tezamen met zijn echtgenote, Maartje Smit, legde hij op 3 december 1868 de eerste steen voor deze kerk. Ter gelegenheid hiervan schonk het echtpaar Francis een zilveren doopbord aan de Hervormde kerk te Dirkshorn. De burgemeester was ook kerkvoogd van de Hervormde gemeente Dirkshorn. Francis' opvolger was Jacob Swan, een man die dertig jaar aan het hoofd stond van het bestuur van deze gemeente. Swan had zijn vertrek als burgemeester zelf aangekondigd. Dit in tegenstelling tot zijn beide voorgangers, Bijpost en Francis, die in het harnas stierven. Het naderende vertrek van Swan 22 VAN WEGE DEN KONING. DE HOOGE RAAD VAN ADEL. gebruik makende van de niagt aan denzelven verleend, bij besluit van den 20slen Februarij 1816. bevestigt bij dezen de Gemeente van HARINGCARSPEL ingevolge het. door haar gedaan verzoek, in het bezit van het navolgende WAPEN: Zijnde gevierendeeld, hel eerste en vierde van lazuur heiaden met drie haringen van gatul. geplaatst en fasee. het tweede en derde mede van lazuur, heiaden met een posthoorn van goud. voor surlout een schild van goud. heiaden met een keper van lazuur. Gedaan in 's Gravenhage den 22e October 1817.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 2001 | | pagina 24