NOTULEN van de oprichtingsvergadering van de Historische Vereniging Harenkarspel op 4 april 1992 in het Dorpshuis te Warmenhuizen. Voorzitter J Bakker opende de vergadering met een hartelijk welkom tot de aanwezigen. De toyerzaal was metnaar later bleek, 34 personen gezellig vol. Bakker gat een uitgebreide uiteenzetting van wat er zoal na 1 februari j.L, de datum van de 1e bijeenkomst, was gedaan door het voorlopig bestuur.Hij vertelde wat de doel stelling van de Vereniging Stichting is. Een en ander is terug te vinden in een leidraad die door de Heer Bakker is opgesteld Uit de vergadering komen wel enkele opmerkingen naar voren; Chr vd Vleuten uit Warmenhuizen vraagt wie de notariskosten voor het opstellen van de Statuten enz. betaalt. We hopen dat 1 gratis is, bij het opstellen van de Statuten voor RTH werden ook geen kosten in rekening gebracht. Verder vraagt hij of het niet verstandig is om een startsubsidie aan te vragen. Het bestuur heeft besloten om dit wel te doen, maar we zullen dit nog even doornemen. J Krijgsman uit Sint Maarten merkt op dat de kosten voor.de Kamer van Koophandel ongeveer f 60,00 zijn per jaar per instelling. DirK Houter uit Groenveld verwacht veel leden. Jac de Groot uit Warmenhuizen heeft kaarten meegenomen van de akkers van het Geestmerambacht.Wii ze laten zien. Gijs Stam uit Noord Scharwoude - niet te lang wachten met dingen regelen in verband met de leeftijd van veel leden. Hiermee is ook punt 3a+b behandeld. 2 Het punt van aanmelding van de aanwezigen en invullen van de presentielijst wordt verschoven tot na de pauze. Het totaal aantal aanwezigen is 34!! 4a Bestuurssamenstelling.Het voorlopig bestuur wordt voorgesteld. Er wordt aan de vergadering gevraagd erover na te denken of dit vijftal in ieder geval tot de 1e Algemene Ledenvergadering in 1993 in deze samenstelling mag opereren. Na dit belangrijke punt wordt een pauze gehouden en een kop koffie door de Vereniging aangeboden.Na het nuttigen van de koffie leest initiatiefnemer J Barsin- gerhom een zelfgemaakt West Fries verhaaltje voor. Met als opzet 1 West Fries dialect ook in onze gemeente te bewaren en uit te dragen. Misschien via een werkgroepje? Piet Ooijevaar uit Oudkarspei overhandigt hierna aan Voorzitter Bakker een zelf samen gesteld fotoalbum over personen,gebouwen, mooie plekjes uit de Gemeente Harenkarspel.Bakker is ongeveer een minuut sprakeloos.Daarna bedankt hij de Heer Ooijevaar en biedt hem een bosje bloemen aan. 4b Na deze pauze gaat de Heer Bakker verder met de definitieve samenstelling van het bestuur. De vergadering gaat ermee accoord dat 1 voorlopig bestuur definitiet wordt en in ieder geval tot de 1e Algemene Ledenvergadering in 1993 actief blijft. Er wordt dan door de vergadering gestemd wie er door kunnen gaan. Het.bestuur zal een rooster van aftreden opstellen. 5a Naam van de Vereniging. De naam van de Vereniging wordt goedgekeurd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Zicht op Haringcarspel | 1992 | | pagina 8