H. Danner, Van water tot land van land tot water. Verwikkelingen bij de indijking van de Beemster (z.p. 1987). M. Ie comte De Dienne, Histoire du desséchement des lacs et marais en France avant 1789 (Paris 1891). Th.A. Dinkla, Beknopte geschiedenis van enige fami lies uit de 17' en 187 eeuw en hun relaties met de Beemster (uitgave in eigen beheer, Alkmaar 1986). Th.A. Dinkla, Eigenaars van landerijen in de Beemster 1612-begin 207 eeuw. 4 banden (uitgave in eigen beheer, Alkmaar 1989). F.J.A. Dolk, Geschiedenis van het Hoogheem raadschap Delfland ('s-Gravenhage 1939). B. van Dijk, 'Leeghwater en de Bijlmermeer', Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis 1 (1992) pp. 70-75. S.J. Fockema Andrea, 'Wat er aan de droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging', Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, nieuwe reeks dl. 18, nr. 15 (1955) pp. 379-428. N. van Foreest, Kort verhaal van het beleg van Alkmaar: een ooggetuigenverslag. Ingeleid door H.F.K. van Nierop, hertaald door M. Joustra (Alkmaar 2000). H.E. van Gelder, 'De bedijking van de Heerhugo- waard (1624-1631)', in: idem, Alkmaarse opstellen (Alkmaar I960) pp. 91-117. C. Glaudemans, De oude plannen tot droog making van het Haarlemmermeer (werkstuk Haarlemmermeerproject sociaal-economische geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden, januari 1985). M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden en rivierover stromingen in Nederland. 3 delen (Assen 1971-1977). H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit (Hannover 199113). W. van der Ham, I. Jacobs (eindred.), Hoge dijken, diepe gronden. Land en water tussen Rotterdam en Gouda. Een geschiedenis van Schieland (Utrecht 2004). G.G. Hellinga, Geschiedenis van Nederland. De canon van ons vaderlands verleden (Zutphen 2007). J. de Herder, J. Monnikendam, H. Woestenburg, Jan Adriaensz. Leeghwater. Ldealist en molenmaker (Hoorn 1975). D. Hermans, De watermeesters (Utrecht 2009). G.J. Honig, 'Jan Adriaansz. Leeghwater en zijn gezin en nakomelingen in de Zaanstreek', De Zaende. Maandblad gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek 4 (1949) pp. 19-50, 93-96, 165-174, 310-318. G. Hooper, Abraham de Fabert, governor of Sedan: marshall of France, the first who rose from the ranks, his life and times 1599-1662 (London, New York 1892). P.J.M. Kamps e.a. (red.), Terminologie verdedigings werken. Inrichting, aanval en verdediging (Utrecht 1999). H. Kaptein, 'Jan Adriaensz. Leeghwater (1575-ca. 1650)', in: E. Kloek (red.), Verzameld verleden. Veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis (Hilversum 2004) pp. 84-87. G.H. Keunen, Geschiedenis van de bemaling (Alphen aan den Rijn 1985). A.J. Kölker, Kroniek van de Beemster (Alphen aan den Rijn 1981). D. Kooiman, De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland (Alphen aan den Rijn 1936). J.C. Kort, 'Landverlies aan de noordzijde van de Haarlemmermeer voornamelijk in de vijftiende en zestiende eeuw', Tijdschrift voor waterstaats geschiedenis 6 (1997) pp. 1-7. H. Kunz, A. Panten, Die Köge Nordfrieslands (Braist/Bredstedt 1997). J. Last, Leeghwater maalt de meren leeg (Amsterdam 1942). Jan Adriaensz. Leeghwater, Haerlemmer-Meer- Boek. Dienende tot een Remonstantie, Verklaringh ende Voor-bereydinghe om de Haerlemmer ende de Leytse-Meer te bedijcken (Amsterdam, Dominicus vander Stichel, 1643). Jan Adriaensz Leeghwater, Een kleyne chronycke ende voorbereydinghe van de afkomste ende 't vergrooten van de dorpen van Graft en de Ryp (Amsterdam, Dominicus van der Stichel, 1649). C.M. Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt. Steden- 92 Leeghwater en het Haarlemmermeer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2009 | | pagina 93