w- voordelen op het oog te hebben en dat hij na zijn eventuele benoeming zou afzien van het traktement ad 1.000 gulden per jaar. Hij werd inderdaad in juni 1833 door Willem I benoemd. Zijn zoon Daniël Carel de Dieu Fontein Verschuir (1804-1874) volgde hem in het ambt van rentmeester-secre taris op. Deze fungeerde reeds sinds 1825 als adjunct in deze functie.1" Het optreden van Gijsbert -die gewend was zaken zonder overleg zelf af te doen- stuitte op den duur op verzet van de hoofdingelanden. Deze spanningen kwamen op 8 mei 1837 tijdens een vergadering van de hoofdingelanden te Alkmaar aan de oppervlakte. Er werd gevraagd waarom men niet in het gemeenlandshuis aan de zeewering bijeen was gekomen. Fontein Verschuir antwoordde dat hij kwak kelde met zijn gezondheid en niet in staat was de reis te ondernemen.11 Bovendien vond hij dat een nauwkeurig onderzoek van de zeewering binnen de tijdspanne van een middag onmogelijk was. Tenslotte lagen er kaarten en rap porten gereed waaruit men zich een goed beeld van de situ atie kon vormen. Kortom, een bijeenkomst te Petten was naar mening van de dijkgraaf volkomen nutteloos en onno dig.12 Dijkgraaf J. Nuhout van der Veen. Gravure door R. Vinkeles circa 1800. De hoofdingelanden drukten echter door en kwamen op 25 mei aan de Hondsbossche bijeen. Daar presenteerde hoofdingeland Eco Scheltinga Winterberg negen voorstel len die neerkwamen op een sterke inperking van de macht van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.13 Fontein Verschuir was afwezig. Wel kwam er een brief van hem ter tafel waarin hij aangaf om gezondheidsredenen niet aan de vergadering te kunnen deelnemen. Verder bleek Gijsbert zich bijzonder te storen aan het feit dat men toch zelf de situatie wilde beoordelen. Hij vond dat het bestuur op basis van zijn staat van dienst en ervaring op zijn rapporten en aanbevelingen had moeten vertrouwen. Hier kwamen nog enkele andere meningsverschillen bij. Dit alles vormde voor Fontein Verschuir reden om aan de Koning ontslag te vragen. Hij had namelijk aan het ambt "...tot zeer onlangs toe, te veel genoegen en voldoening...genoten om daar aan, in mijnen hoogen ouderdom, verdrietige oogenblik- ken te beleven".1* Jhr. mr. Gijsbert Fontein Verschuir over leefde zijn ongelukkige afscheid van de Hondsbossche niet lang. Hij overleed op 2 januari 1838 te Alkmaar. Zijn vrouw overleefde hem meer dan tien jaar. Zij stierfin 1851. Daniël Carel de Dieu Fontein Verschuir, van 1833 tot zijn dood in 1874 secretaris-penningmeester van de Hondsbos sche. Foto door P. Vlaanderen, Alkmaar. 6 DIJKSTEEN - BRUSSELSE MODE - VUILNIS HHN 50 GEMENEDIJK 221259.indd 6 3^ 02-12-2005 11:42:56

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2005 | | pagina 6