bert wat dit betreft op hem blijven rekenen. Zoals gebrui kelijk besloot Heberlé ook deze brief weer met vriendelijke groeten en complimenten aan Gijsberts vrouw.61 Ondanks dit soort irritaties bleef de relatie tussen beide heren in stand. Heberlé verloor weliswaar na 1814 zijn posi tie als grootste steenleverancier van de Hondsbossche, maar toch bleef het hoogheemraadschap bij hem jaarlijks ettelijke scheepsladingen inkopen. Gijsbert bestelde bij voorbeeld in februari 1815 alweer 150 last steen bij Clasens. In dezelfde brief riep hij ook als voorheen diens bemidde ling in bij de aankoop van een op rolletjes gemonteerde tafel met een gebronsde en uit drie klauwen samengestelde voet. Alles overziende kunnen we wel stellen dat Heberlé uit stekend op Fontein Verschuirs karakter en positie heeft ingespeeld. De ambitieuze Gijsbert voerde een grote staat, moest dat ook wel om zijn streven naar de hoogste politie ke, ambtelijke en maatschappelijke echelons kracht bij te zetten.62 De bereidwillige Brusselaar Heberlé is daarom voor hem zonder twijfel een bijzonder waardevol contact geweest. Die voorzag hem van een heel scala van modieuze kleding, meubilair voor het huis De Dieu en Ter Coulster, rijtuigen en allerlei andere statusverhogende goederen. Heberlé zal verder van zijn kant goed hebben begrepen dat hij zonder medewerking van Fontein Verschuir als burge meester van Alkmaar en rentmeester-secretaris van de Hondsbossche zowel de haardas- en vuilnispacht als zijn steenleveranties wel kon vergeten. Over en weer hadden beide heren dus belang bij het bestendigen van hun relatie. Wat Clasens Heberlé betrof, hoorden relatiegeschenken als een extra paar schoenen daar gewoon bij. Zij misten hun doel niet, zo blijkt uit een opmerking in een brief van Fon tein Verschuir uit 1812 aan Heberlé: Mijn vrouw is gevoe lig voor de vriendelijk attentie van Mevrouw Claassen, de trommel is zeer welkom geweest voor al om mijne kin deren 18 HHN 50 GEMENEDIJK 221259.indd 18 DIJKSTEEN - BRUSSELSE MODE - VUILNIS 02-12-2005 11:43:34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2005 | | pagina 18