m II lil Ter Coulster: "un vrai bijou or. "40 Gijsbert Fontein Verschuir werd in de loop van 1797 zaakgelastigde van de legerofficier Louis Anthony van Oyen, die evenals hijzelf in 1788 door Willem V in het Alkmaarse stadsbestuur was geplaatst. Van Oyen kocht in 1791 de grond en de restanten van het kasteeltje Ter Coulster in Heiloo voor 5.050 gulden van Willem Bekker, steenhouwer te Alkmaar. Die had het kasteel op zijn beurt drie jaar eerder voor de sloop opgekocht van de familie Van Cats, tevens eigenaar van de heerlijkheid Heiloo en Oesdom. De rusteloze en door huwelijksmoeilijkheden geplaag de Van Oyen zegde Alkmaar in 1794 vaarwel en werd rit meester van een compagnie jagers te paard. Na de Bataaf se revolutie week Van Oyen uit naar Duitsland, waar hij bij gebrek aan een commando als herenboer in zijn bestaan probeerde te voorzien. Fontein Verschuir beheer de onderwijl zijn bezittingen in Holland. Hij verkeerde daarbij in een moeilijke positie omdat hij ook met de hier gebleven mevrouw Van Oyen, geboren Douglas, en haar kind had te maken. Na vele verwikkelingen bracht Van Oyen in decem ber 1807 zijn bezittingen in Heiloo in openbare veiling. Koper was niemand minder dan zijn zaakgelastigde, de ambitieuze Gijsbert Fontein Verschuir. Die rook kennelijk een buitenkansje om een kasteel met de bijbehorende status te verwerven. Eerder al, in 1801, had hij het prach tige huis De Dieu van zijn schoonvader geërfd. Fontein Verschuir bracht de versnipperde terreinen van Ter Coul ster weer bij elkaar. In 1810 liet hij aan de bewaard geble ven stal van het kasteel een fraai landhuis bouwen door de Alkmaarse timmerbaas Jan Brugge. De werkzaamhe den verliepen niet zonder strubbelingen omdat Gijsbert met allerlei extra wensen aan kwam zetten. Bovendien stond hij erop dat Brugge voor de kapconstructie gebruik maakte van ongeschikt groen hout uit het omringende bos. Het resultaat was een proces voor het Alkmaarse gerecht. Uiteindelijk kostte het huis Gijsbert 3.281 gulden. Op de fundamenten van het oude kasteel liet hij voorts een boerderij bouwen. Die leverde onder andere zuivel, groenten en fruit voor zijn huishouden. Later liet Fontein Verschuir zijn buiten ingrijpend ver anderen. Er kwam een verdieping bovenop en het rieten dak werd door pannen vervangen. Zo verbouwd komen we Ter Coulster tegen in het boek Voyages pittoresques dans le royaume des Pays Basverschenen te Brussel. De samensteller, De Cloedt, prees het chateau de Ter Coulster pres d Alkmaarbijzonder en noemde het zelfs vrai bijou éclatant de fraicheur et de grace" Natuurlijk schafte Gijsbert via Van Haelen Heberlé in juni 1824 direct een exemplaar van dit boekwerk aan.42 A Ter Coulster met erker en rieten kap. Gijsbert Fontein Ver schuir kocht deze pen- en penseeltekening in november 1815 voor zes gulden van de schilder J. A. Crescent. Ter Coulster na de verbouwing met verdieping en pan nendak, zoals afgebeeld in De Cloedt, Voyages pittoresques. Litho door Jobard naar een tekening door J.B. Madou. 14 DIJKSTEEN - BRUSSELSE MODE - VUILNIS HHN 50 GEMENEDIJK 221259.indd 14 02-12-2005 11:43:19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2005 | | pagina 14