1 Dijksteen voor de Hondsbossche31 Nadat in de herfst van 1809 besloten was zelf de benodigde dijksteen in te kopen, zocht rentmeester-secretaris Fontein Verschuir direct contact met de koopman Clasens Heberlé. Hij kende deze Brusselaar van de verpachting van het vuil nis en de haardas in Alkmaar. Op 20 april 1809 verschenen Fontein Verschuir als burgemeester van Alkmaar en Heber lé samen voor een Alkmaarse notaris in verband met het tekenen van een akte waarbij de laatstgenoemde voor vijf jaar het afval in pacht nam. Naar alle waarschijnlijkheid werd het Alkmaarse vuilnis door Clasens Heberlé weer verder verhandeld als meststof voor schrale akkers in Vlaan deren en Noord-Frankrijk. Het contract bepaalde nadrukke lijk dat eventuele belastingen op de uitvoer van vuilnis en haardas voor rekening van de pachter kwamen. Naast Alk maar had Heberlé in ieder geval nog vuilnis- en haardas- pachten in Hoorn en Schiedam en mogelijk ook te Gouda en Kampen.52 Op 8 oktober 1809 berichtte Heberlé aan Fontein Ver schuir dat hij dijksteen kon leveren en wel voor veertien gulden per last van 3.600 pond. Voor hem was dit een aan trekkelijke handel "...om daer door mijne eijgen schepen frequent aen't vaeren te houden ende in t retour den haard as van mijne pachten mede te brengen"Heberlé ontpopte zich in de komende jaren als een van de belang rijkste leveranciers van steen aan het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche (zie bijlage, tabel 1) en er kwam een uitgebreide correspondentie tussen hem en Fontein Ver schuir op gang. In het voorjaar van 1810 berichtte Heberlé aan Gijsbert dat hij helaas niet op tijd kon leveren wegens gebrek aan scheepsruimte. Voorts schreef hij dat hij den ouden lig gende steen als hebbende bevroren geweest niet hebben De Paardenmarkt in Alkmaar. Voor het huis in het midden van de afbeelding is een ommuurde vuilnisstortplaats zichtbaar. Het onder andere op deze stortplaats gedeponeerde afval werd door Clasens Heberlé gepacht. Pen en penseel, J.A. Crescent, 1786. 10 DIJKSTEEN - BRUSSELSE MODE - VUILNIS HHN 50 GEMENEDIJK 221259.indd 10 02-12-2005 11:43:02

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2005 | | pagina 10