financiering van buitengewone dijkskosten voortvloeiende uit stormschade.8 Zo bleef het niet alleen in het echt, maar ook op papier stormen rond de Omringdijk. Maar bezweken is hij nooit meer. De kwaliteit van het onderhoud was door een serie maatregelen van de grafelijkheid al sterk verbeterd. Begin 17e eeuw had het middeleeuwse dijken bij hoefslag vrijwel overal plaats gemaakt voor gemeenschappelijk beheer. Hierdoor was het draagvlak voor het dijkonderhoud al sterk vergroot. De uitkomsten van het Groot Proces betekenden een verdere uitbreiding van de financiële basis onder de Omringdijk. Er kwant ook een veel scherper toezicht. Vanaf 1650 hielden de ambachten over en weer hun dijken nauw lettend in het oog via het college van hoofdingelanden van West-Friesland. Naar aanleiding van de watersnood van 1675 werd daar bovenop in de vornt van de superintenden- tie nog een extra controlerende instantie ingesteld met ruime bevoegdheden. Hiermee kregen de plannen van Filips van Bourgondië uit 1436 bijna 250 jaar later toch nog een vervolg. Het college van hoofdingelanden bleef in stand tot 1921 en de verdeling van de dijkskosten geschiedde tot dat jaar ook nog steeds volgens de einduitspraak van 1695 gevallen in het Groot Proces. Pas na de watersnood van 1916 werd aan alle oude regelingen uit de 17e eeuw een einde gemaakt. De dijken van Waterland en de Anna Paulownapolder bra ken met een grote overstroming tot gevolg en langs de Omringdijk was de situatie te Andijk kritiek. Dit vormde voor de provincie aanleiding om het beheer van de zeedij ken en de belangrijkste secundaire waterkeringen in één hand te concentreren. Hiertoe werd in 1919 het Hoogheem raadschap Noordhollands Noorderkwartier opgericht. Het begon twee jaar later met zijn werkzaamheden en nam de Omringdijk van de ambachten over.9 Na enkele water schapsconcentraties is de monumentale dijk sinds 1 januari 2003 toevertrouwd aan het nieuwe Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit is momenteel bezig met een uitgebreide verzwaring van de oude zeedijken van de Vier Noorder Koggen en Drechterland. De werkzaamheden aan het dijkvak Medemblik-Enkhuizen werden in 2004 afge rond en het hoogheemraadschap is bezig met de voorberei ding van een soortgelijk project voor de oude Zuiderdijk van Drechterland. 58 EEN GEMENE DIJK?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2004 | | pagina 58