Water in Hollands Noorderkwartier nu en in de toekomst Het is hiervóór al gezegd: het gaat om veel meer dan alleen de strijd tegen het water. De moderne tijd vraagt om 'watersyste men'; kwantiteitsbeheer, kwaliteitsbeheer, milieubeheer, recrea tie, drinkwatervoorziening, kortom, alles wat met water te maken heeft moet op elkaar afgestemd zijn. Dat houdt in dat alle lichamen die zich op een of andere manier met water bezig houden op één lijn moeten zitten. De filosofie van zo'n systeembenadering geeft een belangrijke impuls aan het samen gaan van de resterende drieënvijftig waterschappen in ons land: watersystemen moeten integraal beheerd worden. Vanuit deze gedachtegang is het dus noodzakelijk dat de water- schapstaken bij all-in waterschappen berusten, aldus luidt de conclusie van het rapport 'Water Centraal'. Een ingrijpend actieplan is daarvoor landelijk en regionaal in ontwikkeling, aangeduid als 'Waterbeheer 21' eeuw', afgekort 'WB 21'. Hiervoor is samenwerking tussen alle betrokken partijen waterschappen, provinciale en gemeentelijke overheden, Rijkswaterstaat alsmede waterleidingbedrijven - nodig. Alleen op die manier kunnen er oplossingen gevonden worden voor problemen als waterberging, drinkwatervoorziening, riolering en waterzuivering. Een geografische eenheid van een behoor lijke omvang is voor een dergelijke 'waterketen' een onmisbare voorwaarde. Het moderne beleid in Nederland denkt dan ook in Europese perspectieven en spreekt van 'stroomgebieden' van rivieren, delta's en dergelijke, waarmee de inrichting van waterschappen moet corresponderen. In april 2002 kwam het Programmabureau WB 21 hl oorderkwartier met een boekje waarin wordt ingegaan op vragen als1Vat staat ons te wachtenWat gebeurt er als we mets doeni Kan alles nog wel overall De vriendenkring en de fusies Niet alleen de Noord-Hollandse waterschapswereld, ook de Vriendenkring begint op 1 januari 2003 een nieuwe fase in haar bestaan. De oprichting van de kring, nu alweer eenentwintig jaar geleden, was een suc cesvol gebleken initiatief van het toenmalig Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. Kennis van de landschaps- en waterstaatsgeschiedenis is namelijk een onmisbaar element voor een welover wogen waterstaatsbeleid. Dat was de overtuiging van Guus Ris, Henk Schoorl en Johan Schilstra, de initia tiefnemers. Toen in 1993 'Alkmaar' en 'Edam' fuseer den tot het hoogheemraadschap-met-de-lange-naam heeft de Vriendenkring haar activiteiten op een verbre de basis voortgezet. Onder dezelfde naam. Dat had zijn reden. 'Hondsbossche Zeewering': zo'n naam is meer dan alleen een ambtelijke aanduiding voor de dijk tus sen Camperduin en Petten. De Hondsbossche is een symbool van de permanente aandacht van de Noord- Hollander voor het leefbaar houden van zijn geliefde land. Daarom zal de naam van de dijk - ook na de fusie - worden aangehouden. De Vrienden van de Hondsbossche gaan als unieke kring voor de Noord- Hollandse waterstaatsgeschiedenis gekoppeld aan het enige waterschap boven het Noordzeekanaal door. 'Stroomgebied' Hollands Noorderkwartier Historisch gezien is het begrip 'stroomgebied' in Nederland geen nieuwe gedachte. Hing de oprichting van Rijkswaterstaat 200 jaar geleden niet samen met de noodzaak om de Rijn te beteugelen, een rivier die zich aan politieke grenzen nu een maal weinig gelegen laat liggen? Was ook de achtergrond van Napoleons Dijkwet van 1810 niet veelomvattend en grens overschrijdend: het creëren van dijkringen in Nederland om de gevolgen van calamiteiten in de hand te houden en de onkos ten te spreiden? Ook het Land Boven het IJ is in een derge lijke categorie 'stroomgebieden' ondergebracht, al klopt dit beeld niet in de letterlijke zin van het woord. Van het stroom gebied van een rivier is in onze regio nu eenmaal geen sprake. Water-staatkundig vormt het Noorderkwartier binnen de grote dijken- en duinenring echter een eenheid. Schreef mr. Gerrit de Vries Azn. in zijn gezaghebbende studie Het Dijks- en Molenbestuur in Hollands Noorderkwartier uit 1876 al niet: "Voor het dijk- en polderwegen vormt het Noorderkwartier een afgerond geheel. Immers, terwijl gijne deelen door gemeenschap van verscheidene belangen onderling verbonden spjn, hebben vpj met andere deelen van het Vaderland op waterstaatsgebied geen punten van aanraking". De fusie, zo is de overtuiging van de verschillende participan ten, is feitelijk de kroon op de concentraties van de jaren zeventig, tachtig en negentig. Dat is mogelijk ook de reden waarom de weerstand tegen deze fusie marginaal is. Het in één hand brengen van een veel groter gebied maakt het vinden van brede oplossingen gemakkelijker. Als in één centraal punt - de 78

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2002 | | pagina 79