geesteskind van de Waterschapsbank en de J leidemij - ver zorgde al sinds einde jaren vijftig de geautomatiseerde omslag heffing voor veel waterschappen in Nederland. Voor 'Noorder kwartier' voldoende reden om het PRC te laten schieten. Het voorstel van Ris had moeten leiden tot het zogenaamd gecorri geerd bruto vloeroppervlakte systeem (GBVO), een geobjecti veerd, éénmalig net van verhoudingsgetallen, onafhankelijk van het onroerendgoed-marktmechanisme. De poging van de dijk graaf is evenwel mislukt, zodat het systeem van economische waardebepaling bleef zoals het was. Voordeel is wel dat DCO en gemeenten nu soepel gegevens kunnen uitwisselen. De samenwerking bij het verzamelen van gegevens over de econo mische waarde van het onroerend goed startte met de gemeen te Beverwijk en betreft inmiddels tientallen gemeenten. De moeizame fusie van twee vreemdelingen Van Dis werd in 1982 opgevolgd door J.K. Alma (VVD). Zijn termijn bracht een aantal jaren van rust. Na de verkiezingen voor Provinciale Staten van 1987 kwam er echter een college van GS dat er weer de vaart inbracht. Om te beginnen wilden GS onderzoeken of een fusie tussen US en 'Noorderkwartier' tot de mogelijkheden behoorde. De nieuwe gedeputeerde voor waterstaat was drs. j. Achterstraat (CDA), die we reeds bij de voorgeschiedenis van Hollands Kroon zijn tegengekomen. De reden waarom de provincie op de samenvoeging aanstuurde was de maatschappelijke relevantie, dit ondanks de zeer uiteen lopende taken, culturen en de samenstelling van de besturen van de twee hoogheemraadschappen. Door een fusie zou zowel kwaliteits- en kwantiteitsbeheer als hoogwaterkering in I :nkek kopstukken bijeen bij de opening van de rioolwaterzuivering te WervershooJ, 11 juni 1980. I 'ooraan van links naar rechts dr.ir IJff, houder van de portefeuille milieutaken in het college van CS en vanaf 1984 dijkgraaf van l met ambtsketen J.Ii.M. Meijerburgemeester van Wervershoof en vanaf 1990 dijkgraaf van 'Noorderkwartier'Commissaris der Koningin drs. R,de U it, gedeputeerde 1 'an Dis en het hoofd afdeling tuiveringsbeheer van U.S, ir. M.K.H. Cast. 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2002 | | pagina 75