m L Van Dis verklaarde na ruggespraak met gedeputeerde Dick Laan van financiën deze zaak in nadere overweging te willen nemen omdat hij de billijkheid van het motief wel kon onder schrijven. Vollebregt zag na deze verklaring van zijn motie af. Het was tijdens deze vergadering dat statenlid Johan Schil- stra zijn dramatische woorden sprak, waarmee we dit boekje zijn begonnen. Voor het voorstel van Schilstra om de invoe ringsdatum een jaar op te schuiven omdat het te concentreren gebied geen eenheid vormde, voelde Van Dis niets. Die een heid moest inderdaad nog groeien, maar onderwijl kon het nieuwe waterschap niet in het luchdedige blijven hangen. Na afloop van de bewogen statenvergadering gebeurde er iets ongewoons. Van Dis wilde het niet bij een "afscheid ponder toe spraken" van de zevenendertig op te heffen waterschappen laten. Hij dankte en prees de VC en daarmee de bij de fusie betrokken waterschappen voor de waardevolle bijdrage die aan de totstandkoming van Het Lange Rond was geleverd. De sta tenleden onderstreepten dit met een spontaan applaus. Op 1 januari 1977 trad het reglement in werking. De start was evenwel niet optimaal. De toegroeiingsregeling bleek zo onzorgvuldig in elkaar te steken, dat de omslag voor 1977 veel hoger uitkwam dan verwacht. Dit was een slechte reclame voor de oosterburen in Waterland, waar het fusieproces toch al onder grote spanning stond. Dijkgraaf van het nieuwe waterschap werd de vroegere dijkgraaf van de Schermeer, Arie Barendregt. Het kantoor kwam voorlopig in het gebouw van de polder Westzaan, Museumlaan 16 te Koog aan de Zaan, het enige gebouw dat voor dit doel geschikt was. In oktober 1981 verhuisde het team naar Alkmaar aan de Arcadialaan. In de loop der jaren werd Het Lange Rond (zonder fusies!) nog iets groter dank zij de opname van een aantal stedelijke gebieden die voorheen ontpolderd waren. Dat had betrekking op zuid westelijk Alkmaar en een stukje Zaanstad. Bovendien werd Beverwijk per 1 januari 1996 in het verband van Het Lange Rond opgenomen. Tenslotte werd het territoir nog uitgebreid met het oostelijk deel van de duinen, de zogenaamde hoge gronden. Daar stond weer tegenover dat het wegenbeheer werd afgestoten. Requiem voor zevenendertig polders Een hele serie vermaarde polders verloor op 1 januari 1977 hun zelfstandigheid: Schermeer, Starnmeer en Kamerhop, Eilandspolder, Uitgeester- en Heemskerkerbroek en Westzaan om slechts enkele te noemen. Van de op te heffen zevenender tig polders was er aantal die uitgebreid bij hun opheffing stil stonden. Het bestuur van de Sammerspolder ging op 7 decem ber 1976 dineren in 'De Klok' te Egmond aan Zee. Daar sprak voorzitter A. Baart enkele passende woorden. In de Berger- meer organiseerde het dagelijks bestuur in januari 1977 een mooie afscheidsavond voor alle bestuurs- en personeelsleden. Nog meer werk maakten de Uitgeester- en Heemskerkerbroek en de polder Westzaan van hun verscheiden als zelfstandig waterschap. De meer genoemde dijkgraaf Wentink schreef in opdracht van zijn bestuur en ondersteund door secretaris Van Wijk een boek over de geschiedenis van 'zijn' polder, getiteld Requiem voor een polder. De zelfbewuste Polder Westzaan had reeds in 1972 de Zaanse historica mevrouw dr. M.A. Verkade aangezocht om een boek samen te stellen. Het werd een dege lijk wetenschappelijk werk dat in 1982 verscheen onder auspi ciën van Het Lange Rond, maar met een voorwoord van de vroegere dijkgraaf, nu heemraad van het nieuwe waterschap, S. Kat Szn. Het bestuur van de droogmakerij Schermer had Johan Schilstra al in 1971 verzocht een boek te schrijven over Schermerland: mensen en molensdat nadien nog twee herdrukken zou beleven. Ook publiceerde het oude waterschap een fraaie reproductie van een zeventiende-eeuwse polderkaart. De laat ste vergadering van de hoofdingelanden van de droogmakerij vond plaats op 16 december 1976. Dezelfde dag nam men 's avonds tijdens een groot diner in het Noorderpolderhuis afscheid van elkaar en van Waterschap de Schermeer. bhandcr kmd Ow WERK. 1/ Ö'JJS.A ötnw. I WJ nOPT*i DAT HET MlEl'WT HAR veoK/voroia mabzwh e*h /pkekt*i PAARBf M OVPE VVTtt/ UIT DAI MET WATER/CHAP MHf-Tï-AHGr ROMP" mogi QRorim ïjm bloeien. Het 'geboortekaartje' van Waterschap Het \ucnge Kond door Henk Tol. De als baker vermomde lan Dis houdt de nieuwste spruit van 'moeder Noordholland' in de armen. 54

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2002 | | pagina 55