GROENE LONG OF LANGE ROND? Het Lange Rond was het eerste fusiewaterschap op basis van de in 'Westfriesland' succesvol gebleken overlegstructuur. Desondanks leverde de geboorte van dit waterschap vrij wat complicaties op. Van de zevenendertig bij de fusie betrokken waterschappen waren er slechts twee die een ambtelijke dienst bezaten: de polders Westzaan en Schermeer. Verder was van een natuurlijke begrenzing geen sprake, een eenheid moest nog geschapen worden. De schaal van de betrokken polders verschilde ook sterk. Het ging ook om een gebied dat grote droogmakerijen als de Schermer en de Starnmeer omvatte met daarnaast tientallen klei ne poldertjes op het oude land langs de voet van de duinen, in de Zaanstreek en langs het Noordzeekanaal. De waterschappen langs de duinkant en 'de Groene Long' Op basis van de nota-1969 hadden GS de wens te kennen gegeven in één slag een grote fusie langs de duinkant van de grond te willen tillen. Dit was reeds in het vroege voorjaar van 1971 voor de polders aanleiding om een 'Commissie Samen werkingsverband Polders in Midden-Kennemerland' op te rich ten. Doel was op vrijwillige basis een eigen fusieplan tot stand te brengen. G. van Wijk, secretaris van het Waterschap De Uitgeester- en Heemskerkerbroek, trad als secretaris van deze commissie op. De Commissie Samenwerkingsverband had op 12 mei 1971 een gesprek met Van Dis en naar aanleiding daar van besloten GS een stuurgroep in te stellen ter bestudering en voorbereiding van de fusie langs de duinkant. Daarnaast werd zoals gebruikelijk een ambtelijke werkgroep ingesteld. Ongeveer gelijktijdig werd volop gediscussieerd over een concentratie rond het Alkmaardermeer. De plannen van gede puteerde Van Dis met dit gebied waren gebaseerd op het streek plan Midden Noord-Holland. Op initiatief van de al meer genoemde Barendregt kwamen de twaalf dijkgraven van de waterschappen van Kalverpolder tot en met de Schermeer met een eigen fusieplan voor de dag, waar gedurende de 'hete' zomer van 1972 hard aan werd gewerkt. De waterschapsbe sturen wilden goed beslagen ten ijs komen. Op 10 september 1972 presenteerde Barendregt zijn alternatieve plan aan de pers in het Schermer Noorderpolderhuis. Het beoogde gebied was bij elkaar 10.500 hectare groot en vrij van stedelijke bebouwing en zou dat naar de overtuiging van de twaalf ook blijven omdat de urbanisatie zich vooral langs de randen, in Alkmaar, de Zaanstreek en Purmerend voltrok. Zij vonden dat in deze situatie de vorming van één enkel waterschap voor deze regio voor de hand lag. Dit verenigde waterschap, 'De Groene Long', zou zich onder meer met recreatieve voorzie ningen voor de omliggende bebouwde gebieden moeten bezig houden. Grote nadruk legden de samenstellers op het zonder functieverlies doorgeven van dit fraaie polderland aan het nageslacht. Een van de geestelijke vaders van het plan, prof.dr.ir. W. Schermerhorn, verklaarde dat "...hier de enige kans lag] om dit unieke polderlandschap levend te houden. Hen polderland waarin de boeren degraderen tot parkwachters met een pet op, is immers niet echt". Op 14 september 1972 vond in aanwezigheid van J. van Dis een grote bijeenkomst plaats in hotel-café De Ooievaar in Uitgeest, het etablissement waar wel vaker grote gezelschappen boeren bijeenkwamen. Tijdens deze bijeenkomst overhandigde dijkgraaf Jongens van de Starnmeer het concentratieplan aan de gedeputeerde; dijkgraaf T. Wentink van de Uitgeester- en Heemskerkerbroek maakte van de gelegenheid gebruik om het voorstel tot een vrijwillige concentratie langs de duinkant in herinnering te roepen dat door de waterschappen aldaar was opgesteld. Van Dis verklaarde blij te zijn dat er vanuit de waterschapswereld weerwerk op niveau werd geleverd. Hij zag voorts tal van aantrekkelijke elementen in het idee van 'De Groene Long', al vond hij het wel teveel gebaseerd op de SAMENWERKINGSORGAAN -DE GROENE LONG- Boven het briefpapier van het .1.0.6'. 'De Groene lj>n£ prijkte een fraaie tekening van Henk Tol. 51

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2002 | | pagina 52