Een special over fusies in verleden en heden De uitgave van dit jaar is gewijd aan een eeuw water schapsfusies in Noord-Holland, een complex en tegelijk belangrijk stuk contemporaine geschiedenis dat evenwel nog nooit in een samenvattend opstel was beschreven. Het verhaal begint met de maatregelen die volgden op de watersnoodramp van 1916. Het ging toen om een efficiën te dijkzorg. Een tweede fase kondigde zich rond de Tweede Wereldoorlog aan, toen onder zachte drang van de provincie de typisch Noord-Hollandse bannen werden opgeheven en waterschappen elkaar opzochten om in klei ne stapjes concentraties aan te gaan op basis van gemeen schappelijke, vooral agrarische belangen. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw verdween iedere vrijblijvendheid en werd in een derde fusiefase vanuit de provincie zeer dirigistisch opgetreden. Doel was nu om te komen tot grote eenheden, die dankzij hun professiona liteit sterke gesprekspartners konden vormen van gemeen ten en provincie en wel met behoud van het typische waterschapskarakter. Aan deze zeer ingrijpende en roerige derde fase - waaraan vooral de naam van gedeputeerde J. van Dis nauw verbonden is - wordt in onze uitgave veel aandacht besteed. De afsluitende fusie tenslotte die op 1 januari 2003 gerealiseerd gaat worden heeft als doel de nog bestaande begrenzingen op te heffen en een integraal waterbeheer te verwezenlijken over heel Noord-Holland boven het IJ. De historische beschrijving van dit viertraps- verhaal wordt onderbroken door hoofdstukjes over het functioneren van de oude waterschappen en het bijzonde re karakter van de bannen waarvan er tientallen hebben bestaan, maar die nu bijna geheel vergeten zijn. Fusies kunnen nooit los worden gezien van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Bepaalde elementen spelen daar bij een grotere of kleinere bindende rol. Voor de fusies in onze waterschapswereld zijn dat vooral het wegenbeheer, de waterzuivering en de centrale heffing van waterschaps lasten. Ook aan deze aspecten wordt aandacht besteed. Voor de totstandkoming van deze uitgave is naast uitge breid archief- en literatuuronderzoek dankbaar gebruik gemaakt van gegevens die uit de mond van diverse (oud)- waterschapsbestuurders, journalisten, archiefbeheerders en voorlichters werden opgetekend. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2002 | | pagina 5