polders de invordering van de waterschapslasten hadden over gedragen aan Noordhollands Noorderkwartier in Alkmaar. De Vier Noorder Koggen stond in zijn afwijzing vrijwel alleen. De Noordkop bijvoorbeeld schaarde zich vierkant ach ter Berkhouwer en de zijnen. In dezelfde maand augustus kwam het tot een overleg tussen de polderbestuurders uit Kennemerland en de Noordkop in het gemaal Meldijk te Uitgeest. De VNHW zou worden verzocht een werk- of stu diegroep in te stellen met de bedoeling een alternatief voor het provinciale concentratievoorstel te bedenken. In dit alternatief zouden de voordelen van zowel kleinschaligheid als concentra tie een plaats moeten krijgen. Door onderverdeling in distric ten of afdelingen kon het gewone onderhoud aan watergangen (sloten) en kunstwerken in handen blijven van lokale bestuur ders. Dat plaatselijke bestuur moest ook in iedere bestuursfor- matie op hoger niveau vertegenwoordigd blijven. Zo werd medezeggenschap in alle taken van het geconcentreerde water schap gegarandeerd. Op de aangekondigde datum 15 september 1971 vond in Het Gulden Vlies te Alkmaar een grote vergadering plaats, waar circa zestig waterschappen, vertegenwoordigd door rond de tweehonderd personen, acte de présence gaven. Vooral Buijze met zijn voorlichtingsactiviteiten moest het ontgelden. De bijeenkomst nam het besluit een werkcommissie in te stel len die op een buitengewone vergadering van de VNHW moest aandringen. "Waterschappen klaar voor gevecht"stond met vette letters in de Alkmaarsche Courant. Secretaris-penning meester mr. P.S. Winkel van Drechterland reageerde nuchter: "Sturm in een glas water. Buijsge denkt op sjijn voorlichtingsbijeenkomsten twintigjaar vooruit" wini**© tf» 1«*«t Kaartje van de in de nota I 'an Dis voorgestelde waterschapsindeling. boven het De streekplangebieden van het begin van de jaren sjeventig. \oordsjeekanaat wilde hij naar sjeven waterschappen toe. 46

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2002 | | pagina 47