Zondag, 18 April. OVER BANNEN, WEGEN EN BETALINGEN Na de beurskrach van Wallstreet van oktober 1929 stortte de wereldeconomie totaal in elkaar. De Nederlandse regering onder Colijn reageerde hierop met een strikte bezuinigingspolitiek. Dit beleid zal zeker op de achtergrond hebben meegespeeld bij het besluit van het provinciaal bestuur van Noord-Holland om de zogenaamde polderdistricten of bannen op te heffen, een speciaal soort waterschappen met een zeer beperkt takenpakket. Op die manier kon een aanzienlijke besparing worden bereikt. Alleen al de huishoude lijke kosten van de bannen beliepen begin jaren dertig rond de 30.000 gulden. De opkomst van het gemoto riseerd wegtransport dwong verder tot een bezinning over het traditioneel door de waterschappen verzorgde wegenbeheer. Nauw hiermee samenhangend waren de problemen met de inning van de waterschapslasten. De drie genoemde onderwerpen zijn van grote betekenis geweest voor het fusieproces van de Noord- Hollandse waterschappen. Overbodige bannen Reeds lang in de vergetelheid geraakt zijn de zogenaamde pol derdistricten of bannen, een speciaal soort waterschappen met een beperkt takenpakket. Zij waren een typisch relict uit de negentiende eeuw. Thorbecke had in de grondwet van 1848 de basis gelegd voor een modern gemeentelijk en provinciaal bestuur. Voor de gemeenten volgde in 1851 met de Gemeentewet een nadere uitwerking. Deze wet leverde voor de Hondsbossche, US en de vier grote Westfriese ambachten de nodige problemen op. Zij sloegen soms nog gewoon de gemeenten voor een bepaald bedrag in hun omslag aan. Hoe de burgemeester en wethouders dat geld bij elkaar kregen, was hun zaak. De Gemeentewet maakte echter geen enkel gewag van een bevoegdheid, laat staan een verplichting van gemeen tebesturen om de lasten van waterschappen te innen. De PURMERENDER Verschijnt Dingadaga en Zatardaga. Advertentidn in te wnden den rongen dag, tot middagi 3 ore. Ingezonden ■tokken liefzt vroeger. Abonnementaprijs /1.50 per 3 maanden, franco per poet ƒ1.80. Advertentie ran 1 5 regel» 75 Ct, behalve 85 Ct. tegelregt. let BMdilMMichc en Petten. VI. ten tot Slaan wjj than» een blik op den bnidigen toeatand, *°°al» de achuldpligtigheid rich uit dr hittori»chf wording ^Otwikkeld heeft, en hare laat thana gedragen wordt U rullen daarbij volgen het kohier van den omalag j"J"t 18fl7. en den ataat der werkeljjke grootte der IHa- •ncten en Polder», die door den Hondiboaache worden ■*ngoelagrn, volgen» de door hunne Heaturen in 1854 en 65 aan het Heituur van den Hondahoesche veratrekte opgaven. Die laaute ataat ia echter niet geheel te ver- bnl'*,*n' ,nMr '"f*0 gegerena ontbreken ona op dit oogen ic Daarbij blijft de vergelijking met bet rapport van l Heatuur van den Houdaboaaehe eenvoudiger. L DUINKAVEL. Omalag 3.14 per bunder. Ia aangeala- III. GEE8TMERAMBACHT. Omalag 1.43 per bunder. Ia aangeala- Grootte in gen root Bunder». Runden. W armenhuizen (het Poldenlietr. r. 1139.70.88 339.S3.38. Eenigenburg (het Beat. der Banne. 178 77.80 140.76.90. St. Maarten. 598.98.3« 489.85.-. Haringcarapel (het Polderdittr. ran 1400.98.S5 987.67.— Oudcanpel 898.31.08 714.31 64. Noord-Scharwoude 506.64.02 372.99.83. Zuid -Scharwotide 620.63.96 431.93.97. Broek op langedyk 376.42.31 368,03.79. St Panera». 396.04 12 32.76.88. Koedijk 877.30.18 149,10.92. Oudorp 438.87.47 108.90 31. Valkoog (het beet. der Banne of Polder614.16.88 351.88.—. Veenhuiaen 880.1716.94. Unem (het beet, d. Banne of Pold. 80S.910.48.95. Oterleek (bet Polderbeetuur van 169 73.78 175.06.03. Weeterblokker. (het Beat. d. Banne Zweeg W erverahoof Venhuizen Hem Wjjdcnea en Ooeterleek of pold. Schelliukhout Hoorn (het Be»ltiur der Banne d'Amptr Berkhout Groathuiien Avenhorn Scharwoudr Beetakoog (het I'olderbeet van de Ooetmyren (id. der Banne of pold. Beechoot Grootte in Bunden. 783.-.— 736. 405.81.49 1047 800— 671.85 98 365.—.— 225— 287.83 34 »1»0— 325— 133.- 840— 405.37.50 126 866.02.70 Ia aangeala-i gen voor Bunder». 603.47.49, 577.96.26. 284.14.31. 761.82 09. 654 49 68, 560.36,89. 643.65.49. 181,21,89. 163.62.42. 1056.64—, 286.28.71, 99,40,61. 120.61.89; 662.41.41 117 268 24.69. Totaal Ibechteriand 16690.76.96 12203.19.84. De belangrijkste reden voor de oprichting van de bannen of polderdistricten was de inning van de lasten van bovenliggende waterschappen. Dit artikel uit de Pttrmerender Courant van 18 april 1869 behandelt onder meer de inning van de omslag van de Hondsbossche door de polderdistricten in het Geestmerambacht. 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2002 | | pagina 22