Smuigers uit Zaandijk en een onbevoegde notaris"4 Domeinen deed het accijnshuisje in 1935 niet zo maar aan Uitwaterende Sluizen over. Het betreffende contract bepaal de nadrukkelijk dat het gebouwtje niet mocht worden gesloopt of ingrijpend gewijzigd zonder voorafgaande per missie van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Bovendien moest bij herstelwerkzaamhe den advies van Monumentenzorg worden ingewonnen. Het Hoogheemraadschap heeft zich steeds aan deze bepalingen gehouden. Omdat er tijdens de bouw van het Zaangemaal gevaar voor instorting dreigde, werden de ernstig verzakte huisjes in 1964 door Hillen en Roosen N.V. gesloopt. Het betreffende bestek bepaalde nadrukkelijk dat de sloop met grote zorg diende te geschieden met het oog op hergebruik van de vrijgekomen materialen bij de restauratie. De steen tjes moesten stuk voor stuk worden gebikt en al het hout werk genummerd. De architectenbureaus C.W. Schaling uit Amsterdam en C. de Jong uit De Rijp kregen opdracht een restauratieplan op te maken. De wederopbouw werd ten slotte in september 1969 gegund aan H.J. Brand uit Zuidoostbeemster. Naar aanleiding van een berichtje in de krant, bood de gemeente Zaandijk twee smuigers aan voor plaatsing in de huisjes. Het Hoogheemraadschap ging inderdaad op deze aanbieding in. De ene smuiger lag opge slagen op de zolder van het gemeentehuis en de ander kwam uit het te slopen pand Hazepad n. Op maandag 21 december 1970 vond de oplevering van de twee huisjes plaats. Alle betrokkenen kwamen bijeen in de raadszaal van de gemeente Zaandam en liepen van daar naar de sluis. De sluiswachterswoning werd geopend door burgemeester R. Laan Jr. van Zaandam door met de sleutel de voordeur te openen. Daarna verrichte dijkgraaf J. Posch dezelfde han deling bij het accijnshuisje. De overdracht van de twee huis jes aan de Vereniging Hendrick de Keyser geschiedde op 27 oktober 1997. Notaris mr. P. Gerver van Nauta Dutilh nota riaat te Amsterdam werd bereid gevonden "op lokatie", op de Dam in het Zaangemaal, de akte symbolisch te passeren. Dit kon niet anders omdat hij in Zaandam onbevoegd was. Daarna vond voor de gebouwtjes zelf een symbolische over dracht door dijkgraaf J. van der Vlist aan de twee bewoners plaats door overhandiging van een ets van de sluis van de hand van Co Graas. De middag werd afgesloten met een borrel in het Zaangemaal. De volgende dag werden de pun tjes op de "i" gezet door de officiële tekening van de akte bij Nauta Dutilh in Amsterdam. De sluis tijdens de sloopwerkzaamheden voorafgaande aan de bouw van het Zaangemaal, beginjaren zestig. Op de voorgrond de gedenkstenen van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen afkomstig van de oude Duikersluis. Het wachthuisje rechts verdween naderhand ook. 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2001 | | pagina 28