Zaandam vanuit het zuiden met in het midden de "kleine" Hondsbossche Sluis en de Wilhelminasluis. Opname uit 1929 Slotbeschouwing Na de openstelling van de Wilhelminasluis nam het belang van de Hondsbossche Sluis -die voortaan Kleine of Oude Sluis werd genoemd- voor het scheepvaartverkeer sterk af. Er wer den weliswaar nog steeds duizenden schuiten per jaar geschut, maar die waren qua tonnage gemiddeld veel kleiner dan de vaartuigen die de Wilhelminasluis passeerden. In 1953 voeren bijvoorbeeld 21.000 schepen door de Oude Sluis, ter wijl in hetzelfde jaar 45.000 schepen werden geschut in de Wilhelminasluis. Op het eerste gezicht was de Oude Sluis dus nog altijd belangrijk, maar gemiddeld mat elk geschut schip slechts 29 ton tegen 102 ton in de Wilhelminasluis. De Oude Sluis nam in 1953 dus maar 13 procent van het totale door de Hogedam geschutte tonnage voor zijn rekening.'" De openstelling van de Wilhelminasluis is dan ook een geschikt moment om dit overzicht van de geschiedenis van de Grote of Hondsbossche Sluis af te ronden. We hebben gezien dat de sluis werd gebouwd met het oog op de aanvoer van materialen naar de Zeewering bij Petten en de afwatering van de Schermerboezem. Hij groeide echter meteen uit tot de voor naamste waterpoort van geheel Holland benoorden het IJ en behield deze positie in ieder geval tot de opening van het Noordhollands Kanaal in 1824. In de loop van de 19' eeuw werd de sluis echter steeds meer tot een flessenhals die de ver dere ontwikkeling van de Zaanse handel en nijverheid in de weg stond. De Wilhelminasluis loste dit probleem op. Na de Tweede Wereldoorlog groeide in brede kring het besef dat de Hondsbossche Sluis een belangrijk waterbouwkundig monument was dat zorgvuldig beheerd en behouden diende te worden. In 1956 liet Uitwaterende Sluizen ook de eigen wapenstenen op de Hondsbossche Sluis plaatsen, aan de kant van de Binnenzaan. Deze uit 1783 daterende stenen stonden oorspronkelijk op de Duikersluis. Na de afbraak van deze sluis werden ze eerst op de Wilhelminasluis geplaatst, maar ze konden daar in verband met een nieuwe oeververbinding -de in 1957 geopende Beatrixbrug- niet blijven staan. Het accijns huisje en de sluiswachterswoning vroegen ook om aandacht. Het eerstgenoemde gebouwtje was in 1935 door het Bestuur der Domeinen voor 400 gulden aan Uitwaterende Sluizen ver kocht. Beide huisjes waren in de loop der jaren ernstig ver zakt. De bouw van het Zaangemaal tussen de Wilhelminasluis en Hondsbossche Sluis in de jaren zestig van de vorige eeuw verergerde dat probleem nog eens. Om de huisjes van de ondergang te redden, werden ze in 1964 voorzichtig gesloopt. De vrijgekomen materialen werden opgeslagen bij gemeente werken en 1970 gebruikt om beide huisjes in de originele staat en op dezelfde plek te herbouwen."2 De wapenstenen kregen in de jaren zeventig een grote opknapbeurt. De Rijksdienst voor Monumentenzorg, de pro vincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad verleenden subsidies voor dit project. De gerestaureerde stenen keerden in april 1980 op hun vertrouwde plaats terug. In 1997 droeg Uitwaterende Sluizen tenslotte het accijnshuisje en de sluis wachterswoning -die beide geen enkel dienstbelang meer had- den- over aan de Vereniging Hendrick de Keyser."' 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2001 | | pagina 27