commissie in die de toestand van de Zaan moest onderzoe ken. In oktober 1880 werd het plan opgevat om de Grote Sluis te vergroten. Tegenstanders vonden dat volstrekt zinloos als niet meteen een goede verbinding tot stand kwam tussen Voorzaan en Noordzeekanaal. Hier moest men tot 1883 op wachten.'28 Twee jaar later, in 1885, werd duidelijk dat Uitwaterende Sluizen de sluis niet aan Zaandam wilde doorverkopen. Het had geen boodschap aan de belangen van handel en nijver heid, maar droeg uitsluitend de zorg voor peil en kwaliteit van het binnenwater. Als de sluis werd verbouwd, moest het in- en uitlaten van water tijdelijk op een minder gunstige plek gebeu ren en dat was schadelijk voor de Schermerboezem. Boven dien stond het Hoogheemraadschap op handhaving van zijn visrechten. Alleen hierdoor is de Hondsbossche Steenen schutsluis na al die eeuwen nog steeds in vrijwel originele staat op dezelfde plek in de Hogedam behouden gebleven. Nieuwe sluisplannen kwamen en gingen. Die van 1887 en 1892 haalden het niet, met name omdat de capaciteit te beperkt werd geacht. Het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid wilde de plannen alleen fiatteren en mede finan cieren als de sluis dezelfde maten kreeg als die in het Merwede- kanaal, wat neerkwam op een wijdte van 12,0 m., een diepte onder A.P. van 3,70 m. en een schutkolk die 120,0 m. lang was. In 1894 had ir. J.G. van Niftrik een plan voor een sluis die aan de gestelde afmetingen beantwoordde klaar.'2® Met het rond krijgen van de financiering gingen hierna nog ettelijke jaren heen. Een ander punt was dat er voor de nieuwe sluis, naast de Hondsbossche, Kleine en Duikersluis eigenlijk geen plaats in de Hogedam was. Hier werd in 1897 een oplossing voor gevonden. Toen gaf Uitwaterende Sluizen te kennen geen bezwaar tegen de sloop van de Duikersluis en de Kleine Sluis te hebben. In oktober 1900 kon eindelijk met de werkzaamhe den worden begonnen. Hierbij was overigens ook de inge nieur van Uitwaterende Sluizen, August Rups, nauw betrok ken. Waarnemend burgemeester P. Latenstein van Zaandam legde op 31 juli 1902 de eerste steen. De nieuwe sluis kreeg de naam Wilhelminasluis. Hij werd op 24 oktober 1903 feestelijk ingewijd en in februari 1904 officieel in gebruik genomen.'30 De bouwwerkzaamheden aan de nieuwe Wilhelminasluis in de Voorzaan, 1902. 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2001 | | pagina 26