dU/WaAlt Att Kt U.<A K U ju\\t «K c tlló u <u Plattegrond uan de sluis, 1880. Links de Buitenzaan, rechts de Binnenzaan. De naar de Binnenzaan gerichte deuren zijn de in 1845 aangebrachte ebdeuren. visserij en de scheepvaart, die anders in de modder van de vaar ten van de Schermerboezem vastliep.8' De aanwezige sluizen waren echter uitsluitend geconstrueerd op het keren van het buitenwater en lozen van overtollig binnenwater. Dat water ophouden konden ze niet. Bij eb gin gen de sluisdeuren immers spontaan open en liep het binnen water zeewaarts. In 1644 werd in de Schermerboezem voor het eerst een zomerpeil geslagen. Als het water daar onder zakte, liet men via de duikersluis te Nauerna water uit het IJ in. Dit was zout of brak, tot schade van de landbouw. Deskundigen verzekerden zelfs "...dat het wel de derde koe soude verschillen dat de landen voor desen meer konden houden als u>el tegenwoordig".8' Uitwaterende Sluizen beschouwde het plaatsen van ebdeuren in alle zeesluizen als het enige middel om deze problemen onder controle te krijgen. Ebdeuren werken net als vloeddeu ren, maar dan de andere kant op. Ze zijn een stuk lager dan vloeddeuren, maar wel zo hoog dat ze het binnenwater tot het zomerpeil kunnen ophouden. Het overtollige water stroomt over de rand van de ebdeuren richting zee. De sluizen te Nauerna en Schardam kregen in de 17" eeuw ebdeuren, die te Edam volgden aan het begin van de 181 eeuw. Over bleven alleen de sluizen te Monnikendam en in de Hogedam.8' In 1641 werd voorzover we kunnen nagaan voor het eerst aan de Hondsbossche gevraagd om ebdeuren in de Grote Sluis te hangen. De hoofdingelanden wezen dit verzoek af omdat ze meenden dat de sluis zich daar niet toe leende. Uitwaterende Sluizen gaf de moed echter niet op. In 1650 kreeg het toestem ming om in plaats van ebdeuren "...twee tjseren klincken [bou ten]..." aan de vloeddeuren te bevestigen. Daarmee konden de deuren worden vastgezet en gebruikt als ebdeuren. De toe stemming gold voor een jaar met stilzwijgende verlenging. Dit was niet meer dan een noodoplossing. De vloeddeuren moesten het water nu naar de verkeerde kant keren en misten daarbij aan de onderzijde elke steun. De vergunning zal daar om al snel weer zijn ingetrokken. We horen althans niets meer over de bouten aan de vloeddeuren.84 Begin 1696 liet Uitwaterende Sluizen weten ebdeuren te willen plaatsen en daartoe de sluis van de Hondsbossche over te nemen. De hoofdingelanden bespraken deze zaak in hun ver gadering van 20 maart 1697. Urie dagen later rapporteerde de dijkgraaf van Uitwaterende Sluizen teleurgesteld "...hoe weij- nigh inclinatie bij de leeden van den Hontsbossche tot het overdoen van de uoorszeide sluijs was getoont, jae dat uerscheyde leeden haer ronduijt teegens de ebdeuren hadden uerdaert...". Men was bij de Honds bossche namelijk van mening dat ebdeuren weinig effect zou den sorteren. Er werd 's zomers links en rechts zoveel water ter bevloeiing van landerijen uit de boezem afgetapt, dat het inlaten van brak water hoe dan ook onvermijdelijk was. Daarnaast werd gevreesd dat een verhoging van het zomerpeil langs de lage, met windmolens en bedrijven volgebouwde oevers van de Zaan tot wateroverlast zou leiden.85 In 1707 nam Alkmaar het initiatief. De stad leed dat jaar ern stig onder extreme droogte. De stadsputten stonden leeg, de grachten droog en de stank was niet te harden. Het inhangen van ebdeuren werd aangedragen als enige oplossing om aan deze problemen een einde te maken. De hoofdingelanden van de Hondsbossche vonden nu ook datten dien jine het hangen van ebdeuren inde hontsbossche [sluis] een goede ende dienstige zake soude zijn". Helaas was het college, verlamd door tweespalt, niet in staat om de knoop door te hakken. De hoofdingelan- I I likt lOOwUbvV) In U4LM, o hIu|U1< V( 1 ducal n> U?0 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2001 | | pagina 17