Z&pJ&L Terug naar Pietcr Bakker y 21 y'/ 3 UITGAVEN, PEILINGEN EN RAPPORTEN De hoofdelijke omslag voor het dijkonderhoud bedroeg in 1894 de som van ƒ1,80 per hectare. In dat jaar bedroegen de totale uitgaven van Drechterland ƒ10.545. Daaronder viel onder meer een bedrag van ƒ64,94A, dat opzichter Bakker kreeg voor het laten opruimen van ijs langs de noordelijke zeedijk. In dat jaar kreeg G. van Wieringen een vergoeding van het waterschap ten bedrage van ƒ3 voor het vangen van een otter, die de dijk beschadigde door daarin holen te graven. Aan een aannemer werd ƒ665 betaald voor het herstel van de noordelijke zeedijk, die in de nacht van 22 op 23 december 1894 door storm was beschadigd. Opzichter Bakker schreef op 24 december 1894 meteen een rapport daarover en ook over de waargenomen zeer hoge water standen te Andijk en Enkhuizen. Na dit rapport besloot de vergadering van dijkgraaf en heemraden om aan op zichter Bakker de opdracht te geven 'de beloopen schade onmiddellijk te doen herstellen ter voorkoming van meerdere schade en grooter onheil'. Al zulke besluiten en uitgaven werden opgenomen in het notulenboek van de vergaderingen van dijkgraaf en heemraden. AFBEELDING 19 Maandrapport van Pieter Bakker over de maand februari 1903 met een verslag van de dijkschouw na het herstel van een stormschade. Oud-archief Drechterland. Dijksdistrict 'rhansL^RAPPORT Van den Staat en de vorderingen der Werken van de Dijken en Wegen DRECHTERLAND. 1/ Je/, van Drechterland, van den tot en met den 1 DE GEDURENDE DIT TIJDVAK AANMERKINGEN en OPGAVEN BCHR1JVIN0 DER Werken. Uitgevoerde Werkzaamheden. Geleverde Materialen.' Omtrent den staat en voortgang der werken. Van bi zon derh ede k en belangrijke gebeurtenissen. Aldus opgemaakt door mig ondergetekende, Opzichter van dendijk, heden den Jy 19/' S~ 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 15