z-j -uJLzt zv, v-v-, z/jUy*A,.*.-*. van het wrak, is een leiding gelegd vanaf de buiten berm naar het wrak, waarop 10 a 12 flessen zuurstof van 150 atmosfeer zijn aangesloten. Ook de carbidgasinstallatie is op de dijk opgesteld met een leiding naar het wrak. Al met al een heel bedrijfje. Voor het slopen is nu reeds meer dan 100 m lengte buitenberm in gebruik genomen. Met het oog op mogelijk gevaar is het zijns inziens wel gewenst dat de firma het terrein gaat afrasteren. In verband met de gewijzigde werkwijze moet de ontheffing worden aan gepast. Dit dient zo spoedig mogelijk te geschieden om stagnatie te voorkomen. mei Gebr. de Boer verzoekt vervolgens om ontheffing onder letter i van artikel 3 van de dijkverordering voor de opstelling van het benodigde materieel. Een smalspoor reikt tot op de buitenberm, waarin een hijsmast met de nodige tuipalen is geplaatst voor het lossen en weer laden van de afkomende materialen. Voor het snijden van het ijzer is een zuurstof- en gas leiding vanaf de dijk naar het wrak van de Prince George gelegd. Een houten loods van ongeveer 12 x 5 m dient voor woning, schaftlokaal en bergplaats. Afrastering van het terrein is noodzakelijk 'om lastige toeloop van nieuwsgierigen te keeren en voor de veiligheid'. Ook moet Gebr. de Boer meer huur betalen voor groter opslagterrein en een grotere waarborgsom storten. De standaardvoorwaarden voor de ontheffing van de dijk verordening worden gewijzigd en uitgebreid. juni Vergunning met nieuwe voorwaarden getekend. augustus De inkt van het ondertekenen van de laatste vergunning is nog maar net droog of Gebr. de Boer vraagt vergunning voor de volgende werkzaamheden: Het bouwen van een steiger, vanaf de dijk naar het schip, waarvoor enkele jukken in de glooiing geplaatst moeten worden. Op de steiger wordt dan een werkspoor gelegd, dat in aansluiting met het bestaande werkspoor op de zeewering moet worden gebracht. De te vervoeren platen wegen 15 a 20 ton, waarvoor lorries met vier assen gebruikt zullen worden. Een kleine locomotief zal waar schijnlijk de lorries trekken. augustus Het hoogheemraadschap gaat met deze aanvraag accoord. N.V. v/h JB. DE BOER ZOON, PURMEREND EN FA. G. SLOOTEN, WORMER november Schrijven van n.v. v/hjb. de Boer Zoon te Purmerend. Reeds geruime tijd geleden is het sloopwerk voor gezamenlijke rekening met de firma G. Slooten te Wormer overgenomen van het bedrijf Gebr. de Boer Jbz te Oostzaan. november Verslag technisch ambtenaar: Het uitvoeren van het sloopwerk aan het schip blijkt in het verleden geen nadelige gevolgen voor de zeewering te hebben gehad, ook niet gedurende de wintermaanden. 1930 maart De sloopvergunning wordt verlengd van 1 maart tot 15 juli 1931. Voor deze datum dient alles te zijn opgeruimd. oktober De firma De Boer Zoon bericht dat het terrein geheel ontruimd is en verder: 'Wij kunnen U in dit verband wel meedeelen, dat het werk ons in plaats van eenig voordeel een verlies van tienduizenden guldens heeft opgeleverd'. Tot zover de sloopwerkzaamheden door n.v. Electro, Gebr. de Boer en de firma s De Boer Zoon en Slooten, zoals verricht tussen 1923 en 1931. Helaas is het 011s niet gelukt om archiefgegevens inzake de Prince George tussen 1931 en 1958 te achterhalen. Kennelijk zijn er in die periode geen sloopwerkzaamheden verricht. Links: Plattegrond van het sloopbedrijf, zoals Gebr. de Boer Jbz. uit Oostzaan het na 1929 op de dijk inricht. Aan de linkerkant, haaks op de platte grond, het projiel van de Hondsbossche Zeewering van toen. Rechts: De kwitantie van de aan het hoogheemraadschap betaalde waarborgsom als garantie voor eventuele latere schade aan de dijk. tz&prt- ■'e <éc/o*nma vcm i^zm, - 4tP2 cU-ivi*/ lüüéut 'Vd* 'J/. .den Cou Y.24. 19sirJ. 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1989 | | pagina 23