Hl heeft gevoerd met Alfred Schroder, Lloyd's-agent te Amsterdam. Als vertegenwoordiger van de 'Salvage Association', meent Schroder, dat het schip nog aan die onderneming behoort, hoewel er nog geen uitspraak schijnt te zijn, wie van de verzekeringsmaatschappijen te Londen als eigenaresse is aangewezen. Nu er deze winter niet aan het schip wordt gewerkt, kunnen de strandjutters er alles van waarde afhalen, hetgeen nadelig voor het moreel van de omgeving werkt. Reeds is proces verbaal wegens diefstal opgemaakt. De burgemeester strandvonder van Schoorl verzocht Schroder tot aanstelling van een wacht op ongeregelde tijden gedurende enige dagen per week in het winter seizoen, kosten totaal ongeveer 100, in verhouding tot de aanwezige waarde, niet veel. Als het wrak nog langer onbeheerd blijft, wordt dit als strandvonderijgoed beschouwd, in welk geval het als werkloosheidsvoorziening voor de ingezetenen kan dienen. 'Kunt u my berichten, of het wrak, wanneer het van alle waarde is ontdaan, zoover dit met de beschikbare middelen mogelijk blykt, aldaar 'ten eeuwigen dage' kan blyven liggen, dan wel, dat het belang der zeewering eischt, dat het geheel of grootendeels wordt opgeruimd?' december De rechter-commissaris voor strafzaken te Alkmaar aan het hoogheemraadschap: 'De verdachte, dien ten laste wordt gelegd dat hij koper uit het wrak van de Prince George, liggende onder Schoorl, zou hebben weggenomen, beroept er zich op dat het wrak geabandonneerd zou zijn en als bewijs daarvan zegt hij dat al de sloopingswerktuigen zouden zijn opgeruimd en Uw bestuur van de sloopingsdirectie de schuur die op den wal bij de Prince George stond, zou De handtekening van de toenmalige burgemeester-strandvonder S.G.L.F. Baron van Fridagh van de gemeente Schoorl. hebben gekocht. Ik verzoek U mij te melden of dit laatste op waarheid berust en van wie(n) U de schuur heeft gekocht.' december De ingenieur aan Dijkgraaf en Hoogheemraden: 'Electro' zal volgend jaar het slopen van het schip niet voortzetten. Bij de lage waterstanden, die zich de laatste weken regelmatig voordoen, komen verschillende onderdelen en voorwerpen van koper boven water, hetgeen aanleiding is, dat strandjutters trachten dit materiaal te bergen. Tegen het slopen met eenvoudige middelen als zaag, hamer en beitel, als werkloosheids voorziening, indien het onbeheerde wrak als strand vonderijgoed kan worden beschouwd, hebben wij geen bezwaar. Het belang van de zeewering eist niet, dat het wrak geheel of grotendeels wordt opgeruimd. De burgemeester, tevens strandvonder, van de gemeente Schoorl bericht men dat er tegen het slopen met een voudige middelen geen bezwaar bestaat. 'Wanneer te zijner tijd van Uwentwege tot verdere slooping van het wrak mocht worden overgegaan, gelieve U tijdig, een vergunning en ontheffing der dijkverordening, aan te vragen.' De kabelbaan in bedrijf. Het wrak is voor ongeveer de helft gesloopt. Nadat het schip in 1927 door midden breekt, ontstaat aansluiting met de zeebodem rondom hoofd 24. Een gunstige aanzanding is daarvan het resultaat. 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1989 | | pagina 21