Het vliegtuigje dal op 12 mei 1925 op de dijk neerstortte, na een hotsing met een stalen draad van de kabelbaan. Het toestel is een eenmotorige tweedekker van het type Fokker 1) vuregistratienummer o 20. Foto Afdeling Maritieme Historie van de Marinestaf, Den Haag. dn september 'Electro' verzoekt om de vergunning te verlengen van 1 oktober 1925 tot 1 oktober 1926. Daar deze winter ons wel geen winst zal opleveren, maar werkverschaffing voor 12 man van ons personeel goed uitkomt, vragen wij om het terrein en werkspoor gratis beschikbaar te stellen, aangezien het ons anders gedurende de wintermaanden niet mogelijk is om de werkzaam heden voort te zetten. september Dijkgraaf en Hoogheemraden besluiten de vergunning te verlengen tot 1 oktober 1926. oktober Gedeputeerde Staten besluiten om hun beschik king te verlengen tot 1 november 1926. 1926 november 'Electro' vraagt opnieuw vergunning aan tot 1927. 1927 augustus Na 31 december 1926 heeft 'Electro' vier maal gebruik gemaakt van kraan en drijver. De kosten voor het huren van de kraan bedroegen 2,50 per uur en het uurloon van de drijver 1 per uur. De afrekening luidt: 8 uur gebruik van kraan 20 13 uur uurloon drijver 13 huur werksporen opslagterrein 150 totaal 183 augustus 'Electro' verzoekt het hoogheemraadschap de vergunning tot 1 november 1927 te verlengen, op welke datum het slopingswerk wordt stopgezet. oktober 'Electro' schrijft het hoogheemraadschap: Gedurende deze maand is de gehele dijk opgeruimd, behalve de direktiekeet. Het aanbrengen van een zinkstuk heeft niet plaats gevonden aangezien de ligging van het wrak gunstig is. Verzoekt om de 2.000 voor het zinkstuk terug te storten, temeer daar het werk niet lonend was en voor een ruime werkverschaffing is gezorgd. 'Wij moeten erkennen, dat dit werk ons een klein verlies heeft opgeleverd, waar tegenover staat, de voldoening, dat een zeer groot bedrag aan loonen is besteed en hier door het algemeene welzijn is ten goede gekomen'. oktober Ingenieur Poppens rapporteert: 'Daar de gestrande kruiser oorspronkelijk midscheeps rustte op de bestorting van het strandhoofd, zodanig dat de kiel boven de zeebodem uitstak, was het gevolg daarvan, dat bij westelijke winden het water onder de kiel doorstroomde en belangrijke verdieping te weeg bracht. Mede tengevolge van het sloopen is het schip midden door gebroken, zodat de kiel op de bodem is komen te liggen, waardoor de stroom werd afgesloten. Het gevolg daarvan is geweest, dat de verdieping zich niet voortzette, terwijl het hoofd door de beschutting van het schip geheel onder het zand is geraakt. Het slopen heeft dus inplaats van nadeelen, voordeelen gebracht. Door dit voordeel, heeft 'Electro' recht op restitutie van de gestorte 2.000 waarborgsom'. december Het gemeentebestuur van Schoor] deelt het hoogheemraadschap mee, dat men diverse gesprekken 20

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1989 | | pagina 20