wagens van het hulpwerkspoor geladen, die via een wissel op het werkspoor van het hoogheemraadschap aansluiten. Via dit bestaande smalspoor boven op de dijk gaan de gesloopte materialen naar de opslagplaats aan het eind van de Hondsbossche Vaart, onder Petten. Met de (motor)- kranen van het hoogheemraadschap aan de Leihoek wordt het schroot in een schuit geladen, die het naar het Noordhollands Kanaal te Jacob Klaassensluis vervoert, alwaar kranen van het hoogheemraadschap het materiaal overladen in een schip dat het naar Amsterdam vervoert. mei Nadat de tekeningen zijn bestudeerd wordt de gevraagde vergunning alsmede het in tijdelijk medegebruik geven van bovenbedoelde materialen en terreinen verleend, behoudens een tiental voorwaarden. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verlenen spoedig hierna hun toestemming tot deze sloop. Vergunning blijft niet langer van kracht dan tot i oktober 1923. juni Schrijven van 'Electro': 'Wegens moeilijkheden ontstaan tussen eigenaar en verzekeringsmaatschappij is de sloop gedurende dit jaar uitgesteld en zal vermoedelijk eerst in maart 1924 hiermee een aanvang kunnen worden gemaakt.' november 'Electro' aan hoogheemraadschap: 'De gerezen moeilijkheden tussen eigenaar en assuradeur zijn nog niet tot een goed einde gekomen, en daardoor zal vermoedelijk ook niet voor april 1924 een beslissing omtrent het slopen kunnen worden genomen.' 1924 oktober In Londen wordt een procedure gevoerd tussen de eigenaars van de Prince George en de assuradeuren. 1925 januari Uittreksel uit de notulen der vergadering van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 14 januari 1925. 'De Voorzitter deelt mede, dat aan den Secretaris en den Ingenieur verlof is verleend om zich naar Londen te begeven, teneinde als getuige te worden gehoord in de procedure betreffende den kruiser Prince George.' De handtekening van de eerste dijkgraaf C. Wijdenes Spaans. maart De n.v. Expeditieonderneming 'Electro' uit Amsterdam, bevestigt dat hen door haar zuster onderneming 'Electro Zuurstoffabriek' is opgedragen de definitieve sloping van het slagschip. De sloopwerk zaamheden kunnen eind maart 192$ aanvangen. maart De ingenieur aan Dijkgraaf en Hoogheemraden: 'Het vaartuig ligt er nog net zo bij als in 1923. Kort geleden is het schip echter midscheeps doorgebroken, waardoor het voorschip met de kop meer naar beneden is gezakt. Stelt voor de vergunning te verlenen onder de zelfde voorwaarden als in 1923. De vergunning blijft van kracht tot 1 oktober 1925.' april Gedeputeerde Staten verlenen hieraan goedkeuring tot 15 oktober 1925. mei Besluit van Dijkgraaf en Hoogheemraden: 'Uit de thans overgelegde nieuwe tekeningen blijkt dat het betonblok niet zal worden gebruikt, doch, dat in plaats daarvan op de buitenberm een werkspoor zal worden aangebracht, waarover een kraan zich kan bewegen. Ook Gedeputeerde Staten dienen haar besluit aan te passen.' mei 'Electro' stort een bedrag van ƒ4.000 op de bankrekening van het hoogheemraadschap als waarborg en voor eventuele latere schade aan de bestorting. juni De commandant der marine te Willemsoord (Helder) deelt mee, dat er op 12 mei een marinevliegtuig tegen de kabel, gespannen tussen het schip en de wal, is gevlogen. 'Electro' eist 36.000 schadevergoeding, daar het volgens haar niet mogelijk is om de bergings- 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1989 | | pagina 18