breukelingen hadden zeer weinig licht aan boord en de storm en de duisternis en het verbazend hellen van het schip waren oorzaak dat zij zich niet of zeer moeilijk konden verplaatsen waardoor zij ook niet wisten, of zich daar niet konden overtuigen, of de laatste pijl met lijn aan boord was. Te 6 uur zijn wij toen vertrokken om de reddingboot te gaan halen van hier en zoo mogelijk de redding per boot bij daglicht uit te voeren, wat namelijk zeer gevaarlijk zou zijn met zonder strand zeer nauw aaneengelegen pieren en alles stenen bermen. Te half acht 's morgens waren wij allen weer ter plaatse met reddingboot van hier en vuurpijlen van Egmond aan Zee om opnieuw pogingen uit te voeren en toen bleek ons dat de laatste pijl toch door ons gemeende en vurig begeerde verbinding tot stand had gebracht en we toen onmiddellijk alles in gereedheid brachten om tot afhalen over te gaan. Zonder noemenswaardige stoornis had alles toen een vlot verloop en hadden wij de groote voldoening na zeer veel moeite en voorbereidering de menschen aan land te krijgen. Te half tien waren de menschen van boord. Hier mee U een en ander te hebben meegedeeld van de plaats gehad hebbende redding en gaarne tot meerdere bereid te zijn blijven wij met de meeste hoogachting Uw dienst willige Namens de Plaatselijke commissie te Petten H.S. Eriks, voorzitter K. Nottelman, secretaris.' Aan de redding hebben deelgenomen, van de commissie van plaatselijk bestuur de heren H. S. Eriks, voorzitter en de leden van de commissie K. Nottelman, G. Timmerman enjb. Timmerman en verder G. Blom, vuurpijlrichter, C. Snip, assistent vuurpijlrichter, J. Duin, bootsman der reddingboot, N. Schager, P. Koopman, P. Kuiper, P. Hollander, P. Schager, P. Glas, M. Roozing, Ph. de Graaf, A. Schaap, J. Vriendjes, Jb. Vriesman, Jb. Visser, K. van der Vlies, J. Timmerman en P. Koopman, allen roeiers en reserve-roeiers van de reddingboot. KRITIEK UIT DE PERS, REACTIES EN OFFICIËLE RAPPORTEN De gelukkige afloop van deze aktie krijgt een vervelende nasmaak door de kritiek die over de Noord- en Zuid- Hollandsche Redding-Maatschappij losbarst. Wij citeren in verband hiermee enkele fragmenten hieruit. UIT SCHOORL "s Morgens, toen de zee wat kalmer was, werden pogingen gedaan om met de reddingsboot de menschen te redden, doch het bleek niet mogelijk den kruiser met de reddingsboot te naderen, waarna pogingen werden gedaan om de menschen met de broek aan wal te brengen. Dit gelukte, nadat men daarvoor per auto de lijn van Callantsoog had gehaald, omdat bleek, dat dit van Petten door muizen onbruikbaar was geworden. Wat meer toezicht op de reddingsmiddelen is wel gewenscht.' Alkmaarsche Courantvrijdag 30 december 1921. UIT PETTEN 'Naar ons van betrouwbare zijde medegedeeld wordt is ons bericht over de redding der schipbreukelingen van den bij Petten gestranden kruiser, wat betreft de kwaliteit der reddingsmiddelen, niet juist geweest. De burgemeester van Petten, de heer Eriks, heeft eerst een zevental vuurpijlen, behoorende tot de reddingsmiddelen van Petten, laten gebruiken, doch zonder succes. Daarna is te Callantsoog om pijlen gevraagd en met de laatste daarvan werd verbinding verkregen, wat evenwel door de duisternis niet dadelijk werd opgemerkt, zoodat dus ook nog te Egmond aan Zee om pijlen verzocht werd. Van minderwaardigheid der reddingsmiddelen is geen sprake geweest. De schipbreukelingen zijn allen naar IJmuiden vertrokken.' Alkmaarsche Courant, zaterdag 31 december 1921. INGEZONDEN STUK 'Mijnheer de Redacteur! De bemanning bestaande uit 10 koppen, 4 Engelschen en 6 IJmuidetiaren, werden toen een voor een naar land gehaald en waren zeer dankbaar. Die waren er wel van overtuigd dat de beste pogingen waren verricht, hoewel er met veel niet te voorziene tegenspoeden was te kampen geweest. Wanneer men nu nagaat dat deze handelingen gedurende den geheelen nacht aan de kust tijdens stormweer zijn uitgevoerd ('s morgens te plm. 6 uur werd het weer iets beter) en er door plm. 30 menschen steeds hun uiterste best is gedaan, kunt u nagaan, dat Een schipbreukeling wordt met het wippertoestel'de broek'naar de vaste wal gehaald. 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1989 | | pagina 14