Geologische geschiedenis van de Hondsbossche Zeewering door dr. E.F.J. de Mulder, Rijks Geologische Dienst Inleiding Pleistoceen DERDE UITGAVE KRING VAN 'VRIENDEN VAN DE HONDSBOSSCHE', 1983 correspondentieadres: Postbus 22,1800 AA Alkmaar, telefoon 072-118742 De kortgeleden voltooide ophoging van de Hondsbossche Zeewering tot een hoogte van 11,50 m NAi', vormt de aanleiding voor een geologische beschouwing van het enige stuk Noordhollandse kustgebied dat het zonder een natuurlijke kustverdediging moet stellen. In vergelijking met bijvoorbeeld de dijken en dammen in het deltagebied van zuidwestelijk Nederland, is het aantal grondgegevens bij de Hondsbossche bijzonder gering. Ten behoeve van de aanleg van de verkeersweg achter de zeewering zijn in de jaren zestig een tiental ondiepe sonderingen, gecombineerd met enkele boringen, uitgevoerd. Voor de ophoging zelf werd geen extra grondonderzoek verricht. Behalve deze gegevens en een recente sondering ten zuiden van Petten, beschikten wij over de boormonsterbeschrijvingen van een drietal diepe pulsboringen, die in 1961 waren uitgevoerd. Om de leemte in onze kennis van de grondgesteldheid enigszins op te vullen, heeft het distrikt West van de Rijks Geologische Dienst te Alkmaar in de zomer van 1982 een drietal zogenaamde contraflush boringen tot 30 m diepte verricht (zie foto 1). Samen met gepubliceerd materiaal, geologische gegevens uit interne RGD-rapporten en mondelinge mededelingen van specialisten, vormen de genoemde boor- en sondeer-gegevens de bronnen voor dit artikel. In het onderstaande volgt een beschrijving van de geologische geschiedenis van de Hondsbossche en omgeving gedurende het Kwartair (de afgelopen 2Vh tot 3 miljoen jaar). Na een geologisch overzicht van het oudste deel van het Kwartair, het Pleistoceen, volgt een resumé over de wordingsgeschiedenis tijdens het jongste deel, het Holoceen. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan de holocene kustontwikkeling. De opzet van dit artikel laat niet toe méér dan een beknopt overzicht van onze huidige geologische kennis te bieden. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de publicaties vermeld in de literatuurlijst. Tegenwoordig wordt door kwartairgeologen vrij algemeen aangenomen dat het Pleistoceen tussen 2'h en 3 miljoen jaar geleden met een drastische klimaatsverslechtering aanving. 1 )eze overgang van het tertiaire naar het kwartaire tijdvak ligt in dit deel van Noord-Holland binnen een pakket mariene zand en kleilagen op ruim 450 m diepte (mededeling Breeuwer). De eerste harde gesteenten, vergelijkbaar met die welke in Zuid- FOTO 1 Met behulp van een dergelijke 'karteerwagen'zijn door het Distrikt West van de Rijks Geologische Dienst drie boringen tot 30 m diepte verricht aan de binnenzijde van de Hondsbossche Zeewering.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1983 | | pagina 1