4 Wat is de opleiding? Men zou kunnen verwachten dat er een kapiteinsoplei ding bestond, maar dit was niet het geval. De eerste aan stelling tot kapitein is een zaak van de reder die zich laat adviseren, dikwijls in de vorm van een recommandatie brief door een kapitein bij wie de aankomend kapitein als eerste stuurman enige reizen heeft gemaakt. Deze heeft zich in de praktijk een mening over de capaciteiten van de aankomende kapitein kunnen vormen. De rol als ad viserend kapitein komt terug als er een voordracht volgt voor met name het lidmaatschap van het College Zeemanshoop in Amsterdam. Het verkrijgen van dit lid maatschap kan worden gezien als het bereiken van het kapiteinschap. Tevens wordt de kapitein gerechtigd om in de voormast de bekende rode vlag van het College met anker en zijn kapiteinsnummer te voeren. tend op dertienjarige leeftijd, wordt gegeven. Hoewel het volgen van een stuurmansopleiding geen garantie is dat men ook daadwerkelijk kapitein wordt. Het is zeer op merkelijk te noemen dat niemand van alle 48 kapiteins de stuurmansopleiding aan de Kweekschool in Amsterdam heeft gevolgd. Dit is vastgesteld in de regi- stratieboeken bij de toetreding, de zogenaamde Comportementboeken, waarin de geboorteplaats van de leerling wordt vermeld. De enige ingeschreven Texelaar is J.L. Kikkert (1810) die op verzoek van zijn vader in 1825 stopt en een ander beroep gaat uitoefenen. Zeer waarschijnlijk heeft deze opmerkelijke situatie te maken met de komst van schoolmeester Zwaal in 1833 naar Oudeschild, van wie bekend is dat hij velen- tussen de reizen door- les geeft in de stuurmanskunst; zie het boek Zeilrederij Van Starckenborg van Straten. De reders die de kapiteins aanstellen, laten zich kennelijk leiden door een combinatie van bekwaamheden opge daan door de vorming in de praktijk, de lessen van mees ter Zwaal en de opgebouwde reputatie. Aangeduid als selfmade/in de praktijk gevormde kapiteins. Ook is het zo dat een bepaalde reder geen specifieke voorkeur heeft voor de plaats van herkomst, zoals daarentegen de reder Boissevain die primair kapiteins aanstelt a&omstig van Katwijk en wat met geloof te maken heeft. De in de Het witte gebouw van College Zeemanshoop aan het Oosterdok, haven van Amsterdam. Litho W. Hekking jr, zonder jaar, Stadsarchief Amsterdam. Wel bestaat er de Amsterdamse Kweekschool voor de Zeevaart waar de stuurmansopleiding, in de regel star- Dit resultaat is beduidend lager dan vooraf veronder steld, zie bovenstaand. 3 Wat is de geboorteplaats/ en het geloof i.v.m. het vaststellen of er een concentratie in de plaatsen Den Hoorn, Den Burg Oudeschild of anderszins bestaat? _T NH RK DG Den Hoorn 7 6 1 0 Den Burg 12 3 8 1 Oudeschild 26 15 11 0 Anderzins _3* _3 _0 _0 Totaal 48 27 20" 1 Oosterend, De Waal, Macao Oudeschild springt er bovenuit met 26 kapiteins (meer dan de helft), gevolgd door Den Burg. Nederlands Hervormd is als geloof het duidelijkst aanwezig, gevolgd door Rooms Katholiek. Schip Generaal List, kapiteinsvlag College Zeemanshoop met nummer 579 behorend aan Klaas Latjes, 1853. Aquarel R. van der Bos, collectie C. Scholten. 26 Historische Vereniging Texel Nummer 130, maart 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2019 | | pagina 28