Stuis taq J J-**-* v-ee-f -Zc-i-t /<$8o Ook de latere VVV directeur Oskamp mag in dit rijtje niet ontbreken. Er waren er natuurlijk meer. Vriendschappen die de tand des tijds zouden doorstaan en- in sommige gevallen- een leven lang zouden duren, slechts ingehaald door de dood. Goede buren waren er uiteraard, ook: de families Groenhof, Koopman en Bakker. Een opmerkelijke vriendschap was die met de in de Koog wonende kunstschilder Ad Blok van der Velden. Begonnen als een regelmatige slijterijklant, tekende hij al snel, in dit geval letterlijk, voor al het van tekeningetjes voorziene hoteldrukwerk en daarbij behorende wer vende teksten en logo's, zoals te zien op een fraai uitge voerd promotiefoldertje. De pensionprijs was 15,- p.p. per dag en een whisky soda 4,- andere tijden! OOG - TEXEL Het merendeel van door Blok van der Velden vervaar digde aquarellen die ooit de wanden van Het Witte Huis (groot en klein) sierden, is nu weer terug daar waar zij door de meester vervaardigd werden: Texel. Naast de be kende zee- en duingezichten ook het fraaie als gewassen inkttekening uitgevoerde Kerkje van De Koog uit 1944 met het oude boerderijtje rechts ervan. Getekend vanuit de tuin van wat toen het huisje van meester Mak was (ui teraard met kastanjeboom). Mooier kon het oude, nu na genoeg totaal verdwenen De Koog, niet vereeuwigd wor den. De jaren gingen voorbij, meerdere grotere en kleinere verbouwingen deden Het Witte Huis bloeien, maar zijn eigenaar zag ook de harde realiteit van een veranderend toerisme in De Koog. Een realiteit waarin naar zijn me ning geen plaats meer was voor een hotel 'oude stijl' midden in de Dorpsstraat. Er volgden wisselingen van pachters en ten leste de verkoop, en kort daarna de sloop. Bill en Jopie woonden inmiddels, na enige om zwervingen door De Koog, op hun laatste gezamenlijke adres, dat hoe kon het ook anders weer 'Het Witte Huis' zou heten. De rest is zoals dat zo mooi heet: geschiedenis. Ook is van hem bewaard gebleven een nieuwjaarsgroet uit 1980, ongetwijfeld verzonden vanuit San Remo: Nummer 130, maart 2019 Historische Vereniging Texel 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2019 | | pagina 15