Brakestein circa 1814, door Jacobus Andreas Crescent, (in particuliere collectie) [...]'.12 De buitenplaats vererfde vervolgens op zijn doch ter Catharina Maria Rooseboom (1743-1807); haar man Paulus Theodore Brunet de Rochebrune (1740-1777) werd de nieuwe commissaris en commies. Enige weken later overleed de laatste en in 1779 kwam ter veiling: 'een alleraangenaamste Buitenplaats, genaamd ROSENHOUT met deszelfs zedert eenige Jaaren nieuw Getimmerd extra spatieus Heeren Huis Plaisier-Tuin met de Exquiste Vrugtboomen, Moestuine, Bosje en verdere Beplantinge, en verders het geene tot een aller Riants Buiten-Verblyf word vereischt.'13 Ook grond en het zoge naamde Lagerhuis ten westen van het Skillepaadje be hoorden tot de koop. Het transportregister vermeldt dat Mej. de Weduwe van der Merct als gevolmachtigde van (haar nicht) Mevrouw de Weduwe Brunet de Rochebrune de buitenplaats had verkocht aan Jacob Smit.14 Na de fa milie Smit is Hendrik Jacobsz van der Merct (1746-1809) vanaf 1784 eigenaar.15 Van der Merct was commissaris extraordinair en commies ter recherche en telg van de Texelse tak van een oud patriciërsgeslacht uit België, Zeeland en Amsterdam.16 De eerder genoemde kaart van Koch brengt zijn bezit in beeld. Voor het huis, aan de overzijde van de weg, strekt zich in westelijke richting een zichtas, met aan weerszijden bomen. Ten noorden er van ligt een driehoekig bosje met een slingerpad. Ook in het bosperceel ten oosten van het huis slingeren paden. De zijden van de paden kennen een begrenzing getekend als een ketting met langwerpige kralen, meest waar schijnlijk de aanduiding voor hagen. Deze tekenwijze is op alle drie de tekeningen te vinden en is mogelijk ty pisch voor Koch. Ten zuiden van het bosje liggen de moestuinen van Rozenhout, deze eindigen op die van de Weestuin.17 Zus Dorethea Franken-van der Merct (1737 1809) was in 1809 enig erfgenaam van haar kinderloze broer. Slechts enkele weken later volgde een verkoop van de inboedel.18 Nog geen twee maanden daarna is ook Dorethea overleden en ter veiling kwam vervolgens: 'Een aangename BUITENPLAATS, genaamd ROZENHOUT, met deszelfs Heeren Huis, Plaisier- en Moes-Tuinen, Boomgaard en verdere Beplantinge [...]'.19 Frederik Helder (1771-1824) was de koper.20 Uit weer een adver tentie blijkt dat de buitenplaats aan het einde van het zelfde jaar opnieuw in de verkoop ging: 'De zeer aange name en wel gesitueerde HOFSTEDE, genaamd ROZENHOUT, met deszelfs kapitale sterke en weldoor timmerde Heeren Huizinge, voorts Moestuinen, Boomgaarden, Slingerbosch en verdere Beplantingen.' Daarnaast gaat ook het Lagerhuis met bijbehorende grond opnieuw in de verkoop.21 Of deze verkoop is doorgegaan en wie de koper was, is niet duidelijk. Rozenhout zal niet lang daarna zijn afgebroken. Een transportakte uit 1813 spreekt namelijk over 'een stuk land behoord hebbende tot de gewezene buitenplaats Rozenhout' en bij latere transportakten valt te lezen: 'grenzende aan de gewezen of geamoveerde buitenplaats Rozenhout'.22 Het Kadastraal Minuutplan (1828) en de bijbehorende OAT (1832) bevestigen dit en laten een huis met kleine tuin te midden van weilanden zien. De bui tenplaats met onder andere tuinen, boomgaarden en slin- gerbos bestaat dan niet meer.23 12 Van Cuyck, 1789, p. 20. 13 Amsterdamse courant, 12, 19 en 26 januari 1779, p. 2. 14 NHA, toeg.nr. 184, inv.nr. 6890, 17 mei 1779. 15 NHA, toeg.nr. 184, inv.nr. 6890, 13 juli 1784 aldus Daarnhouwer 1952, p. 205; akte niet teruggevonden. 16 Daarnhouwer, 1952, p. 204. 17 De tuin was eigendom van het weeshuis te Den Burg, net als de aldaar gelegen Wezenputten. 18 Amsterdamse courant, 9 september 1809, p. 3. 19 Oprechte Haarlemse courant, 24 februari 1810, p. 3. 20 NHA, toeg.nr. 184, inv.nr. 6899, 4 juli 1810. 21 Amsterdamse courant, 20 november 1810, p. 3 22 Daarnhouwer, 1952, p. 206. 23 Tegenwoordig staat er een stolpboerderij met de naam Weezeplaats (Doolhof 3); de tegenoverliggende stolpboerderij heet Rozenhout, voor heen heette het Rosenstein (Doolhof 4). Het Lagerhuis bestaat nog steeds (Skillepaadje 14). Nummer 119, juni 2016 Historische Vereniging Texel 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2016 | | pagina 9