BAAIEN OJVDERKLEEDING VOOK DE KOUDE. Aanbevelend, Frans ZeqeE Kz. Hoogst ra al 156, ROOD BAAIEN HEEREN HEMDEN. Voorkomen ischias en rheumatiek 4.75 - 5.25 - £.50 - 7.75 U üMllidun, Tl 3£ «ÏTIEL.1P BAAI, onfoUtaaJ- talddol togn MnliutI.t Rotterdams Nieuwsblad 1906 Lcdïchc "OJlffl dekens,, blauwe gekneldeSïhi|iperilruir n, EdjjeI- schc Ifüjcn. wanlen. roodc baai blauwe bui i, zware gebreide br-dClrcn en b-srslioSifctn. wollen t'ttjunutUD miUd wellen ^tpjts. tij-den doeken. Texelsche Courant 13-01-1929 Nieuwsblad van het Noorden 25-09 -1936 Rood baaien onderkleding was in de 19e eeuw, toen op Texel meekrap verbouwd werd, een normaal artikel, maar het was niet goedkoop. Bij Arie Dros, handelaar, boer en meekrapteler op Sir Robert Peel in Eierland lagen in mei 1865 twee nieuwe rood baaien broeken en een dito hemd in de kast, gewaardeerd op 13. Om een idee te geven van de toenmalige prijzen: een lamschaap kostte toen 20 en een ram 14.3 Iets zuidelijks langs de Postweg, in een arbeiderswoning bij Bland en Berg, woonde Johannes Joesch. Hij had een winkeltje met levensmiddelen en sterke drank en bezat in 1867 drie rode onderbroeken.4 Voor- en nadelen van meekrapteelt Meekrap was een arbeids- en kapitaalintensief gewas, al leen geschikt voor kapitaalkrachtige boeren die zich ge durende twee of drie jaar een aanzienlijke investering konden veroorloven en het risico van een misoogst kon den dragen. Meekrap is gevoelig voor strenge winters en vraagt goede ontwatering. De keuze voor de teelt van 3- jarige meekrap was verleidelijk, maar riskant: uitvriezen in de tweede winter betekende geen opbrengst, maar wel hoge kosten van zware bemesting en twee seizoenen ar beidsloon. Ook andere overwegingen speelden een rol. Door het fre quente wieden en diepe omwoelen, was de hoeveelheid onkruid na een meekrapteelt te verwaarlozen en verbe terde de structuur van de grond aanzienlijk. 18 Historische Vereniging Texel De gemiddelde netto-opbrengst per ha over een langere periode steeg door de meeropbrengst van meekrap en het verminderen van weinig renderende zomergranen en peulvruchten in de vruchtopvolging.5 Tenslotte is mee krap zouttolerant en net als koolzaad geschikt voor recent bedijkte zeepolders waar nog veel zout in de grond zit. De teelt van meekrap het planten van kiemen op Schouwen rond 1900 Eén of twee jaar voor het begin van de teelt werd de voorvrucht van de meekrap zwaar bemest met stalmest en het land werd bijzonder goed gezuiverd van onkruid. Na de oogst van de voorvrucht werd weer een grote hoe veelheid mest opgereden; 50-60 wagens mest per bunder was op Schouwen normaal. Dat was de winterproductie van vijf of zes volwassen koeien gedurende de hele win- terstalperiode.6 Maarten den Bleijker adviseerde in 1835 voor Eierland 65-70 wagens mest per bunder.7 Omdat meekrap in ons klimaat geen of zelden rijp zaad produ ceert, wordt het vermeerderd met jonge, gewortelde scheuten, de kiemen. Uit de instructie voor den landbouw van 1 april 1838 voor zetboer Dirk Tanis in Eierland: Bewerking der meekrap Art. 22 Het stoppelland wordt met drie paarden zeer diep op wintervoor geploegd, vroeg in het voorjaar, wanneer de landerijen opgedroogd zijn, Hegt men het veld zo fijn mogelijk. Daarna worden de meebedden geploegd en el 9 op de 7.58 Ellen waarna de bedden worden geblokt, ter bewaring der vochtigheid. Kort voor het planten (eenige uren) worden de bedden met een ligte Egge geslegt en daarin de Kiemen gezet, telkens vier naast elkander (een slag genoemd) en met tusschenruimte van 31 NL duimen tusschen elken slag. Het plukken geschiedt door vrouwen of aankomende jongens onder opzicht van een Plukbaas (a 1dezelve genieten een daggeld van 60 centen. 3 NHA 186.20 inv 25 rep 3944 4 NHA 186.20 inv. 27 rep. 4298 5 Priester, 341, 342, 362 6 Priester, 327 ev 7 RAA, SvE, inv. 226 Nummer 119, juni 2016

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2016 | | pagina 20