i. 'JX Weeaenplaats Wandelplaatse voor het vervolg te doen dienen'.55 Door de te hoge vraagprijs ziet de gemeente er in eerste instan tie van af. De erven Reinbach dreigden vervolgens op nieuw dat het bos zou worden 'omgehakt en uitgeroeid '.56 Om dit te voorkomen en omdat het bos voor de be woners van Oudeschild dan al sinds jaar en dag van re creatieve betekenis is, zwichtte de gemeente en kocht het Engelsteen aan. Vanaf dat moment was de gemeente ver antwoordelijk voor het onderhoud. In de daaropvol gende periode lijkt de naam Het Doolhof aan het bosje verbonden te worden. In 1873 maakte een raadslid in de gemeenteraad 'den Heer Voorzitter opmerkzaam op den slechten toestand waarin het zoogenaamde Dovehof [sic] verkeert, en vraagt of daarin niet eenige verbetering kon worden gebracht. Voorzitter berigt het hoogst moeij- elijke om het Doolhof in order te houden ,]'.57 Tot 1966 vulde de gemeente Texel het beheer in, sindsdien is de Staat der Nederlanden eigenaar en Staatsbosbeheer de beheerder.58 Met dank aan Mary Bakker, Alexander de Bruin, Gerrit Gerrits, Petra Kikkert-Dekker, Irene Maas, Theo Timmer en Jasper Wessels. 54 Ledencarthoteek van de Orde van Vrijmetselaren. Met dank aan Theo Walter, bibliothecaris CMC Orde van Vrijmetselaren. 55 http://www.irenemaas.nl/pages/Archief/pages/Doolhof.htm. 56 http://www.irenemaas.nl/pages/Archief/pages/Doolhof.htm. 57 http://www.irenemaas.nl/pages/Archief/pages/Doolhof.htm. 58 http://www.irenemaas.nl/pages/Archief/pages/Doolhof.htm. Ceres en Neptunes in de tuin van de doopsgezinde 'kerk in Den Hoorn (foto Wilma Eelman)) 12 Historische Vereniging Texel Nummer 119, juni 2016 Doolhofop de topografisch militaire kaart 1961 En de naald of obelisk symboliseert dan mogelijk de tem pel. De laatste uitleg is misschien vergezocht, maar sluit wel mooi aan bij de vermelding uit 1781 van ene C. Roepel als lid van de in 1780 opgerichte Haagse vrijmet selarij loge L'Union Orange.54 En de paden onder het Andreaskruis, met haakse bochten en een totaalvorm die in plattegrond overkomt als een Chinees karakter, staan die ook weer ergens voor? Na het overlijden van Reinbach boden zijn erfgenamen 'het Bosch gelegen op Hoogenberg genaamd Engelsteen' aan de gemeente Texel te koop aan, om 'ten publieke

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2016 | | pagina 14