En dan begint hij zijn verhaal met de mededeling dat '"een jong mevrouwtje in mantel en bont' de straat op stapte om iets voor haar enige zoontje te kopen Zijn eigenlijke verhaal is 'een kostelijke (pedagogi sche) les voor alle moeders' maar meer ook niet. Al leen in de inleiding stipt hij aan dat "aan bijna geen enkele kerkheilige zoveel eer bewezen werd als aan de nagedachtenis van 'Heer Klaas", die niet alleen de schutspatroon der zeevarenden, maar vooral ook als de vriend van de kinderen werd beschouwd Hoe er op zijn naamdag, van de invoering des christenda gen af in ons vaderland vrolijk feest werd gevierd, waartoe niet weinig meewerkte, dat men allerlei bij geloofheden uit de oude Heidense Wodansdienst op Sint Heer Klaas of Sinterklaas overbracht. Hoe de her vorming (Reformatie) aan deze feestelijkheden even min een einde heeft kunnen maken en hoe alzoo nog altoos op den avond van 5 december door de jeugd een klomp of schoen of kous of mand onder de schoorsteen geplaatst wordt, in de hoop dat de goed heilig man er zijn gaven in zal neerleggen.6 Klomp of schoen: arm of rijk? Hoe weinig ook, elk kind krijgt wel iets? HaverSchmidt maakt er geen probleem van. Van Zwarte Piet is nog geen sprake. Die komt pas later. En de mallotige discussie over diens 'knechting' en het 'racisme' tegen die arme zwarte drommel - is van nog weer een eeuw later.7 J. T. Bremer Sinterklaas werd op het middelbaar onderwijs in veel gevallen gevierd met het bekende lootjes trekken, waarna de surprises gefabriceerd werden. Op de LTS kwam het op de afdeling Metaal vaak voor dat de sur prise dichtgelast werd. Regelmatig werden op het LHNO de cadeautjes verpakt in een vieze derrie. Kortom, het surprisefeest was toch niet zo'n succes. Wil Huizinga kwam in 1977 op het lumineuze idee om de Sint zelf op de Huishoudschool te laten ko men. Hij bezat zelf het pak, de baard en de pruik. Een kleine groep leerkrachten regelde dit bezoek en dit tot volle tevredenheid van een ieder. Op de LTS speel den twee jongens voor Sint en Piet. Na de fusie tussen de Huishoudschool en de LTS werd het feest veel grootser opgezet. De Burgemeester De Koninghal kwam ter beschikking. De zaal werd in orde gemaakt en het podium werd opgetuigd. De di- Dank aan mevr. Marijke Joustra van het Regionaal Archief te Alkmaar voor haar hulp bij het verzame len der gegevens Literatuur A.J. van der Aa, Biografisch woordenboek der Nederlanden, deel 12, le stuk, 1869 P.H.A.M. Abels, Heiligenhaat en Heiligenpraat. Gereformeerde contrastrategie├źn bij het tegengaan van katholieke heiligenverering In: Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis jaargang no. 8, 2005, blz. 112-120 Jan de Bas, Een mijter zonder kruis, Hilversum, 2003, blz. 119 e.v. E HaverSchmidt, Sinterklaasvertelling, 4 juli 1863 Uitgegeven door de Openbare Bibliotheek Den Helder in december 1995, blz. 12 Jonathan (ps voor J.P. Hasebroek), Sint Nicolaas In: De Gids, december 1838, blz. 440 - 446 Hildebrand (ps voor N. Beets) Camera Obscura, Haarlem, 1836, blz. 165 G. van der Kooi, Dominee Magyrus, een nieuwe leer en oude gebruiken in de 17e eeuw In: Uitgave van de Histori sche Vereniging Texel, nummer 85 december 2007, blz 11 - 17 A. Viruly, Jan P. Strijbos en D.L. Daalder, De schoonheid van ons land, Deel 1 van Texel tot Walcheren, Amsterdam, 1936, blz. XLIV rectie stelde geld beschikbaar om de pakken te huren. De echte Sint was duidelijk welkom. Bijna twee maanden voor de vijfde december kwam elk jaar een groep leerkrachten bijeen om het feest 'op papier te krijgen'. Deze wekelijkse bijeenkomsten waren een bron van enorm veel plezier. Elk jaar waren we op tijd klaar met deze voorbereidingen, aan de Sint daarna de schone taak dit geheel op de planken te brengen. Direct na de ochtendpauze stroomden op vijf decem ber alle leerlingen van het LBO de zaal in en de ge vreesde Sint kon met zijn act beginnen. Vele jaren la ter, toen het LBO fuseerde met de RSG, konden slechts de eerste drie klassen in de zaal. Veel vierdejaars van het LBO probeerden dan toch nog binnen te komen. Een blijk van waardering? Sint op het LBO en wat later op de OSG 6 HaverSchmidt, Sinterklaasvertelling, blz 12 7 Jan de Bas, Een mijter zonder kruis, blz 119 e.v. 18 Historische Vereniging Texel Nummer 105, december 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 20