maar gewoon omdat de heiligennamen al sedert men senheugenis gekoppeld waren aan markten en ker missen in allerlei steden en dorpen. Maar dat stond de (orthodox) protestantse predikanten niet aan. Dus trok, als eerste de predikant Caspar Coolhaes (1536- 1615) van leer tegen de almanakuitgevers in zijn pamflet 'Trouwe waerschouwinge voor den schande- lijcken abuysen offte misbruycken der almanacken' (1607). Coolhaes hoopte dat de Staten Generaal wel met een verbod op almanakken zou komen, maar zo ver ging men toch liever niet. Er zat dus niets anders op dan te blijven ageren en de spot te drijven met de heili genverering. Abraham Magyrus (1634 -1702) De uit Medemblik afkomstige Abraham Magyrus die na zijn studie theologie te Utrecht in 1658 beroepen werd als predikant in de Koog op Texel, komt 'in 't jaer der verlossinge 1690' met een boekwerk geti teld 'Almanacksheyligen, of history der opkomst, voortgang en viering van alle de heyligen die door gaans met roode letters in den almanack aengewesen zijn en door de Roomsgesinde met godsdienstige eer gediendt worden: verrijkt met raare spreuken en his toriën.' Van de tweede druk (1692) van dit boek, uit gegeven te Amsterdam bij Jan ten Hoorn, boekver- kooper over 't Oude Heere Logement, is een exemplaar aanwezig in het Regionaal Archief te Alk maar, hetwelk door mij is geraadpleegd. De makers van de almanakken hadden de gewoonte de beginletter van de namen van de heiligen in rode inkt af te drukken. Met raare spreuken worden uit zonderlijke uitspraken bedoeld. Eerlijk gezegd vond ik de slotzin in 't boek het mooist: Och, hoeveel is er dat wij niet weten? Maar dit terzijde. In de 'opdracht' aan het eilandbestuur kondigt de pre dikant aan 'de leugende der soogenaemden heyligen' aan te tonen. In het voorwoord benadrukt hij dat het Woord Gods (de bijbel) de enige weg is naar het heil en dat heili gen in de bijbel niet voorkomen. Dus: alle in de al manakken heiligen (en hun relikwieën) is niks an ders dan 'vodden, leuren en seuren'. In het boek behandelt de dominee almanakheiligen in de volg orde van het kalenderjaar. Sint Nicolaas op 6 decem ber. Ondanks zijn soms bijtende spot erkent Magyrus \a.-f wmfff 'VrrJinitian Dar (ïififrnffnrmrn firtitjcii an fyt/i .'Ifanrlraiir.'l^f'/i. aurf' fie aftar Zrrlnvr/trtl all nt fi^ir.rr Cjnr.Jt Dl.' itfianfA'r .'tfrf^tan J Dar niefit tin t'iUr 'fattait Drift r^ltil Z'n.f urjl fanjl fan var liamfrn trar(jfrirf' rjar vif Irtirrn Jat tri (wt.lr vDnI. li. [t LXVlfa y XX -rlnarrrfi Vernieling van Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, 20 augustus 1 566. gravure var Frans Hogenberg, coll. Regionaal Archief Alkmaar Nummer 105 december 2012 Historische Vereniging Texel 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 17