mm HEYLIGEN, ALMANACH S-HEYLIGEN By J A N ten ti 0 o R 3^» Bockverkoopcr over't Oude Heers Logement. 1692. ALrMANACHS of Hiftory der Opkomft, voortgang, en viering van alle de Hcyligendie door gaans in den Altmanachmet roodc let ters geteekend en door de Rooms ge zinden met Gods-dienftige eer gediend worden Verrijkt met raare Spreuken en Hiftorien. ']oks-en Ernfls-ypijTg verhandeld, Abraham Magijrut van Meden blik Oudlfe Lceraar Ucr Kerkè Chrifti op'c Eyland Texelaan de Koog. Hamsterdam, Reformatie De doorvoering der Reformatie (kerkelijke hervor ming) in de Nederlanden bracht met zich mee dat al lerlei 'rooms bijgeloof verdwijnen moest. Heel wat heiligenbeelden in de kerken waren al vernield tij dens de geruchtmakende 'beeldenstorm' (1566), maar het uitbannen van al die heilige dagen in het dage lijks leven was nog heel wat anders. De Staten van Holland vaardigden dan wel in april 1573 een officieel verbod uit op de openbare uitoefe ning van de rooms-katholieke religie waarbij tevens alle kerken, kloosters enzovoort genaast werden, het verbieden van allerlei vieringen zoals het populaire Sinterklaasfeest bleek toch niet zo eenvoudig. Zo slaagde in 1600 de gereformeerde kerkenraad van Delft erin het stadsbestuur het opstellen van markt kramen ter gelegenheid van de verkoop van allerlei Sinterklaasgeschenken te verbieden, maar enkele ja ren later was 't toch weer mis en stonden er weer al lerlei kramen op het marktplein. Interessant is dat behalve religieuze argumenten - 'wangelooff, superstitie ende affgoderije' - ook de na druk gelegd werd op geldverkwisting aan onnutte za ken in deze dure tijden. Niet alleen in Delft maar ook in andere steden, waaronder Amsterdam, werd tel kens weer in de Sinterklaastijd geklaagd over de ver koop van allerlei 'paeps' snoepgoed: brood, koek, sui kerwaren 'hebbende 't facoen (vorm, model) van eenige beelden ofte daer eenich beelt ofte beelden an ofte op gebacken ofte gestelt sijn.2 Het zal duidelijk zijn: een geliefd feest als dat van Sint Nicolaas het de bevolking zich niet ontnemen. Wellicht óók doordat het Sinterklaasfeest in de kern oeroud is en teruggaat op de verering van de Ger maanse god Wodan die op zijn (achtpotig) witte ros Schleipnir door het luchtruim daverde! Almanakken Niet alleen Sint Nicolaas, ook andere heiligen bleven populair in brede lagen van de bevolking en de ge dachtenis aan hen werd ondermeer levend gehouden in de talloze almanakken. Want in deze almanakken - wij kennen eigenlijk alleen nog maar de Enkhuizer almanak - werden alle kerkelijke feestdagen vermeld, inclusief de heiligendagen. Niet omdat de makers ervan zo katholiek waren, 14 Historische Vereniging Texel Titelblad Almanachsheyligen door Abraham Magijrus, editie 1692. foto Harry de Raad, coll. Regionaal Archief Alkmaar Door Tweede EJiiic, van eenige fauten verbetert. Frontispiece Almanachsheyligen foto Harry de Raad, coll. Regionaal Archief Alkmaar 2 Abels Nummer 105 december 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 16