FLORA BATAVA, En dan blijkt alweer dat Gevers een goed observator was. Op het Buitenveld een meenigte Zeekraal, die wordt wel ingemaakt en als groente gebruikt. Bok vertelde dat de indijkingsplannen uit 1776 weer uit de kast gehaald werden, omdat aan de zeedijk van Waalenburg voor 70.000 aan reparaties in het ver schiet lag. Als het Buitenveld bedijkt zou worden, vervielen die kosten. In tegenstelling tot de zuidelijke Texelse duinen sig naleerde Gevers op Eijerland veel konijnen. Op het Eijerland staat slechts Het Domeinhuis; hij noemde het een goede herberg, sinds lang bewoond door Har- men de Boer, die veel wist, want hij was ook duin- meijer. Schoone gelegenheid om hout, bijvoorbeeld wil gen op het veld te planten, waaraan voor hoepels zoveel behoefte is.11 Gevers trof in De Boer een geestverwant. De Boer probeerde Salix arenaria (een vorm van kruipwilg) te planten, maar dat was mislukt. 's Avonds om half acht waren ze terug in Den Burg, waar bij Sijbrand Keijser in de Waalderstraat afscheid genomen wordt. Om half elf terug aan boord en naar bed. En dinsdag 11 september om half zeven 's mor gens zeilden ze met heerlijk weer en een loods naar Vlieland. En daar wachtte minder comfortabel ver voer: een boerenwagen, die tot in zee reed om de he ren over te laten stappen. Opvallend in de betogen van Kops en Gevers is de be trokkenheid van het toenmalige Dijkscollege, de voorloper van het waterschap, bij het meedenken om de Mient- en duingronden te exploiteren. Van de hand van Kops, de predikant die met het oog van een cultuurtechnicus een rapport over de Hol landse duinen opstelde, verscheen vanaf 1800 een bijzonder mooie flora, de Flora Batava. 'Van Nicolaus, den 6. December. Dit is een kindere heylig(e), die jaerlijks met verlangen verwagt wordt, omdat hij onder gruwelijke leugens, bedrog en ver- schrikkinge veel zoetigheyt mede brengt, 't welck men den kinderen wijs maeckt, en van jonks op in plant, dat Klaes al dat goet tot de deur of schoorsteen inwerpt; of in de schoenen of koussen bij nacht steekt, daer de ouders wel beter weten; maer de kin deren gelooven dat die goederen van Sinter Klaes ko men, en alsoo word de leugen, super-stitie (bijgeloof) en afgoderij e den kinderen in de pap te eeten gege ven.' En Gevers, de jurist die naar duinroosjes keek, de bottels daarvan proefde en constateerde dat de zee kraal van het Buitenveld ingemaakt en als groente ge geten werd, was een patriarchale landheer van de oude stempel en eigenaar van kasteel Endegeest. La ter werd hij voorzitter van de Tweede Kamer en gedu rende een paar jaar Minister van Buitenlandse Zaken. Wilma Eelman J. Kops, Tegenwoordige staat der duinen van het voor- maalig gewest Holland. Algemeen Rapport der Commis sie van Superintendentie over het onderzoek der duinen, Leiden 1798-1799 J.A. van Steijn, Duinbebossching, Wageningen 1933 Aldus Abraham Magyrus (1634-1702), predikant op Texel (De Koog) in een boek waarin hij de spot drijft met al die roomse heiligen in de toen zo populaire al manakken. Hij was niet de eerste en zeker ook niet de laatste die uithaalde naar de 'schandelijcken abuy- sen offte misbruycken der almanacken', maar wel een der populairste. Zijn boek werd vijfmaal herdrukt, voor 't laatst in 1805.1 De dominee en Sint Nicolaas 10 Vanaf Groote Keeten noordwaarts 11 Tenen banden waren de voorlopers van ijzeren banden om vaten en tonnen Afgebeeld door en van wegens T. C. SEPP Ktsr zooi*; belcbreven door J AN KOPS. Comimsiaris van LandijouY, LitL van Ae Maallck appij Aer Welenfckappen te Haarlem, c.n van liet J^eeuvrlcke GeuoollVkap tier WeteniVkappcn te "Vlislinden, Ja tl Honorair van At Ma alfck appij tol bevor- tlnino- van Aen Ij anti bouw te AmfVerAam, o I. 3) 35 E E. Flora Batava, Kops 1 800 1 Zijn boek verscheen in 1680, 1692, 1698, 1717 en 1732; de eerste vier bij Ten Hoorn, de vijfde bij Lamsveld in Amsterdam. Daarna volgde de uitgave uit 1805, zonder uitgeversnaam en plaats. (Van der Aa, Van der Kooi en Short-Title Catalogue Netherlands) Nummer 105, december 2012 Historische Vereniging Texel 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2012 | | pagina 15